Now showing items 21-40 of 58

 • Deformačně napěťová analýza železničního mostu přes řeku Svratku 

  Kovář, Jaroslav
  Práce se zabývá provedením deformační a napjatostní analýzy reálné mostní příhradové konstrukce. Tato konstrukce je modelována jako rovinná prutová soustava. Úvodní část se věnuje teorii, která je dále použita pro výpočty. ...
 • Deformačně napjatostní analýza prvků totální náhrady trapéziometakarpálního kloubu 

  Svojanovský, Tomáš
  Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci s podobným názvem, která se zabývala zejména rhizartrózou. Kvůli tomuto onemocnění kloubů se provádí implantace totální trapéziometakarpální náhrady. Bakalářská práce dále ...
 • Deformačně-napěťová analýza fixace kostí palce nohy 

  Zapletal, Jakub
  Diplomová práce se zabývá analýzou tuhostí různých variant fixací palce nohy. V práci je popsána základní anatomie nohy a patologie týkající se problematiky. Dále jsou zmíněny nápravy možných deformit palce a popsány vybrané ...
 • Deformačně-napěťová analýza protézy dolní končetiny 

  Musilová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá protézou dolní končetiny. Cílem první části je deformačně-napěťová analýza transtibiální protézy, která je uvažována bez protetického lůžka a bez protetického pěnového chodidla. Analýza je ...
 • Deformačně-napěťová analýza prutových soustav metodou konečných prvků 

  Fodor, Ján
  Cieľom tejto bakalárskej práce je primárne naprogramovať algoritmus pre riešenie prútových sústav pomocou metódy konečných prvkov. K naprogramovaniu sú použité voľne dostupné softvérové prostriedky – jazyk Python a jeho ...
 • Deformačně-napěťová analýza styku reálných povrchů 

  Chrenko, Peter
  V súčasnosti má podstatný vplyv na životnosť náhrady bedrového kĺbu opotrebenie artikulujúcich povrchov v kontakte. Je preto žiaduce určiť vplyv určitých aspektov na opotrebenie náhrady. Z toho dôvodu sa diplomová práca ...
 • Namáhání nosníku jeřábové dráhy 

  Vrbka, Dušan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výsledných vnitřních účinků v nosníku jeřábové dráhy v závislosti na poloze pohybujícího se zatížení a počtu podpor. V úvodu jsou představena možná zatížení nosníku jeřábové dráhy ...
 • Napěťově deformační analýza přírubového spoje 

  Lehnert, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá analytickým řešením přírubového spoje různých geometrických konfigurací s využitím teorie tenkostěnných těles a předpokladů o rotačně symetrických úlohách. Samotný výpočet je demonstrován na ...
 • Napjatostně deformační analýza jamky a dříku totální náhrady trapéziometakarpálního kloubu 

  Svojanovský, Tomáš
  Centrem pozornosti bakalářské práce je napjatostně deformační analýza totální náhrady trapéziometakarpálního skloubení. První část práce tvoří medicínská podstata věci, a to z anatomického i patologického hlediska. Pojítko ...
 • Napjatostně deformační analýza mostu v Třineckých železárnách 

  Ščerba, Bořek
  V této práci je rozpracována napjatostně deformační analýza vybrané prutové konstrukce. Prvním bodem práce je rešerše, která obnáší získání co největšího množství informací o konstrukci, například její rozměry, zatížení, ...
 • Napjatostně deformační analýza mostu ve Starém Městě u Frýdku-Místku 

  Janík, Rostislav
  V této bakalářské práci je rozpracována napjatostně deformační analýza skutečného železničního mostu. Konstrukce mostu je modelována jako rovinná prutová soustava. První část práce se zabývá rešerší, která zahrnuje získání ...
 • Napjatostně deformační analýza rozhledny Hraniční vrch 

  Novák, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřená na posouzení napjatostně deformační analýzy prutové soustavy, která vychází z rozhledny Hraniční vrch u Města Albrechtic. Hlavním cílem této práce je vytvoření zjednodušeného 3D výpočtového ...
 • Napjatostně deformační analýza silničního mostu přes řeku Orlici 

  Adamec, Tomáš
  Hlavním tématem této bakalářské práce je napjatostně deformační analýza silničního mostu přes řeku Orlici v Třebechovicích pod Orebem. V první části je teoretický úvod do prutových soustav a pružnosti pevnosti. V druhé ...
 • Napjatostně deformační analýza železničního mostu 

  Al-Qubati, Ali Mohammed Ali Hasan
  Tato práce se zabývá především napjatostně deformační analýzou železničního mostu, který je příkladem prutové soustavy. Práce byla rozdělena do třech hlavních částí. V první části je představena teorie a vztahy, které jsou ...
 • Napjatostně deformační analýza železničního mostu v Brně Černovicích 

  Gago, Viliam
  Hlavním tématem této bakalářské práce je napjatostně deformační analýza železničního mostu v Brně Černovicích, který je typickým příkladem příhradové ocelové konstrukce. V první části je obsažen teoretický základ potřebný ...
 • Napjatostní analýza keramické hlavice totální kyčelní endoprotézy zatížené dle ISO 7206-5 

  Varga, Jozef
  Cílem této práce je provést analýzu rotačně symetrické úlohy dle normy ISO 7206-5, která se používá na určování statické pevnosti keramických hlavic. Při numerické analýze budou uvažovány tvarové odchylky od nominální ...
 • Napjatostní analýza keramické hlavice totální kyčelní endoprotézy zatížené šikmo 

  Janovský, Martin
  Tato práce se zabývá napěťovou analýzou keramické hlavice totální kyčelní endoprotézy, která je zatížena šikmo. Zatížení bylo získáno z experimentálního měření in vivo (uvnitř lidského těla) na třech pacientech, přičemž ...
 • Návrh a realizace konstrukčního řešení úpravy pískovacího stroje 

  Klár, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací konstrukční úpravy pískovacího stroje s ohledem na požadavky řešení. První část obsahuje krátkou rešeršní studii, jež popisuje technologii tryskání a různé druhy tryskacích strojů. ...
 • Návrh olejové nádrže pro turbínu SST 300 

  Janoštík, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem olejového rámu pro turbíny SST 300 podle vzoru SST 400. Tato práce je rozdělena do několika bloků. V úvodu diplomové práce se řeší popis a problematika olejového hospodářství, dále pak 3D ...
 • Optimalizace profilů posuvné brány 

  Gajdůšek, Tomáš
  Práce se zabývá provedením deformační a napjatostní analýzy reálné samonosné posuvné brány vyráběné firmou Technopark CZ s.r.o. V první části se rozebírá teorie, která se dále využívá pro výpočty. Ve výpočtové části je ...