Now showing items 21-40 of 137

 • Detekce obličeje v obraze 

  Koudela, Ondřej
  Tato práce prezentuje základní přehled metod detekce obličeje v obraze a jejich součástí. Hlavní částí práce tvoří ukázka algoritmů vytvořených v programovacím prostředí MATLAB pro detekci obličeje na základě segmentace ...
 • Detekce obličeje v obraze 

  Pospíšil, Lukáš
  Hlavní náplní této práce je seznámit čtenáře s vybranými metodami, které se používají pro detekci obličeje v obraze. Podrobněji se tato práce věnuje detekci obličeje na základě barvy kůže. Detekce je prováděna ve třech ...
 • Detekce optického disku ve snímcích optické koherentní tomografie 

  Šeda, Jan
  Hlavním úkolem této práce je návrh programu pro lokalizaci hranic optického disku v datech OCT. Součástí programu je také lokalizace „optic cup“ a výpočet několika hodnot charakterizující optický disk. Práce se dále zabývá ...
 • Detekce optického disku ze sekvencí snímků fundus kamery 

  Juráček, Radek
  Tato práce se zabývá detekcí optického disku v retinálních snímcích pořízených experimentálním video-oftalmoskopem. Na úvod stručně popisuje anatomii zraku a sítnice, onemocnění sítnice a vybrané diagnostické metody snímání ...
 • Detekce optického disku ze sekvencí snímků fundus kamery 

  Juráček, Radek
  Tato práce se zabývá detekci tvarů v obraze a využitím pro automatickou detekci optického disku v záznamu z fundus kamery. Popisuje základní vlastnosti lidského oka a onemocnění postihující sítnici. Dále přestavuje dostupné ...
 • Digitální teploměr s rozsahem od 0 do 50 stupňů C 

  Horváthová, Ľubica
  Táto bakalárska práca sa zaoberá všeobecným rozdelením teplotných senzorov a výberom konkrétneho senzoru, vhodného pre naše použitie. V práci je popísaná bloková schéma zapojenia digitálneho teplomeru, tak isto ako konkrétny ...
 • Elektroléčba 

  Fernandová, Dominika
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami fyziatrické léčby a realizací generátoru a přípravku pro elektroléčbu. V první části práce je elektroléčba rozebrána podrobněji a ostatní metody jsou uvedeny jen stručně (jsou uvedeny ...
 • Elektroléčba 

  Vodochodská, Andrea
  Tato práce se zabývá druhy fyziatrické léčby, jako je fototerapie, termoterapie, kryoterapie a mechanoterapie. Především však elektroléčbou, která je zde rozdělena na bezkontaktní a kontaktní. V této práci jsou popsány ...
 • Fantom pro měření průtoku pomocí dilučních metod 

  Botlová, Simona
  Táto bakalárska práca sa zameriava na meranie prietoku pomocou dilučných metód. Za týmto účelom bol zostrojený prípravok na meranie dilučnej krivky. Súčasťou práce je program vytvorený v prostredí LabVIEW, ktorý je schopný ...
 • Fantomový přípravek pro perfusní zobrazování 

  Borovičková, Michaela
  Tato práce je zaměřena na problematiku týkající se perfuzní analýzy. Cílem této práce je provést experimentální měření na fantomovém přípravku a následně vyhodnotit perfuzní křivky, díky nimž lze poté odhadnout perfuzní ...
 • Fantomy pro oftalmologický ultrazvukový systém 

  Fabík, Vojtěch
  V naší práci jsme se seznámili se zobrazovacími ultrazvukovými systémy a jejich využitím v oftalmologii, zejména s přístrojem Nidek 4000. Byly popsány oftalmologické vyšetřovací metody. Dále jsme pomocí toolboxu Field II ...
 • Generátor EKG signálu 

  Štohanzlová, Petra
  Tato práce se zabývá vznikem EKG signálu a možnostmi, jak jej generovat pomocí prostředí programu LabVIEW. Na základě prostudovaných metod popisu signálu byla vybrána metoda využívající podobnosti jednotlivých úseků EKG ...
 • Hardwarová realizace nemocničního informačního systému 

  Tvarůžek, Marek
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s hardwarovou realizací nemocničního informačního systému CLINICOM a prostudovaní softwarových možností diskových polí RAID v operačním systému CentOS. Praktická část zahrnuje návrh ...
 • Hemodynamický model v analýze efektivní mozkové konektivity pomocí fMRI 

  Holeček, Tomáš
  Modelování hemodynamické odezvy na základě změny synaptické aktivity bývá využíváno při mapování aktivních oblastí mozku nebo při analýze funkční organizace mozku pomocí funkční magnetické rezonance. Jednu z metod modelování ...
 • Identifikace 2D CT axiálních řezů pomocí konvolučních neuronových sítí 

  Vavřinová, Pavlína
  Tato práce se zabývá klasifikací 2D axiálních CT řezů pacientských dat do šesti kategorií. K tomuto záměru byla využita oblast konvolučních neuronových sítí. Pro snadnější porozumění této problematice jsou nejprve vysvětleny ...
 • Inovativní nástroj pro odstranění špatné výslovnosti hlásky „R“ 

  Rexová, Natálie
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium logopedie a na navržení logopedické pomůcky pro rozkmitání jazyka jako pří hlásce r. Pro lepší pochopení problematiky je teoretická část věnována popisu vývoje řeči a narušeným ...
 • Klasifikace signálu EKG 

  Smělý, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá klasifikací různých průběhů EKG signálů. Úkolem bylo rozpoznat normální cykly od různých typů arytmií a určit, o jaké poruchy se jedná. Klasifikace byla provedena pomocí neuronových sítí v ...
 • Kontrastní MRI perfuzní zobrazování 

  Šejnoha, Radim
  Tato bakalářská práce je zaměřena na kontrastní MRI perfuzní zobrazování pomocí metody Dynamic Contrast-Enhanced MRI. Jsou zde popsány základní principy nukleární magnetické rezonance a pulzní sekvence používané při DCE ...
 • Korelační analýza pohybu částice v optické pasti 

  Koudelníček, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem náhodného (Brownova) pohybu mikroskopické částice zachycené v optické pasti. Poskytuje náhled na využití v biologii. Velký prostor je věnován popisu metod, které umožňují díky náhodnému ...
 • Kriteriální funkce pro registraci obrazů sítnice 

  Horáková, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním kriteriálních funkcí, které jsou využívány při registraci obrazů sítnice oka. Kriteriální funkce vyjadřují míru podobnosti obrazů, a tím značně ovlivňují správnou registraci. Cílem ...