Now showing items 21-40 of 57

 • Klasifikace typů vozidel metodou dynamického borcení času 

  Halachkin, Aliaksei
  Tato práce se věnuje metodě borcení času. Během práce byla napsaná C/Python knihovna, která je použita na klasifikaci typů vozidel podle profilů. Testování se provádělo na reálných datech z laserového skeneru. Algoritmus ...
 • Komunikační technologi ZigBee v automatizaci budov 

  Liška, Radovan
  Dôsledkom napredovania vedy a techniky dochádza i k zlepšovaniu bezdrôtových technológií. Využitie bezdrôtových sietí založených na technológií ZigBee, ktoré sú už v dnešnej podobe schopné samostatného fungovania, poskytovania ...
 • Meta-learning 

  Hovorka, Martin
  Cílem práce je seznámit se a prostudovat metody meta-learningu, naprogramovat algoritmus a porovnat s dalšími metodami strojového učení.
 • Metoda dynamického borcení času 

  Černohous, Lukáš
  Tato práce se zabývá popisem metody dynamického borcení času (DTW), jejím principem, variantami a způsobem výpočtu. Dále vyjmenovává některé typické případy její implementace.
 • Mravenčí kolonie 

  Hart, Pavel
  Práce se zabývá rešerší optimalizačních algoritmů a dále pak implementací a porovnáním tří z nich. Jedná se o algoritmus mravenčí kolonie, zakázané prohledávání a simulované žíhání. Implementace algoritmů byla uzpůsobena ...
 • Multiagentní systém pro simulaci a analýzu dopravního provozu 

  Koutný, Vladimír
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním orientovaného grafu pomocí multiagentního systému určeného pro simulaci dopravy. Práce byla vytvořena jako rešeršní studie. Z dané studie bylo poté vytvořeno simulační prostředí ...
 • Návrh a testování stochastické navigace v TRASI 

  Erben, Vojtěch
  Práce se zabývá návrhem a implementací algoritmů hledání trasy v dopravním simulátoru TRASI. Tyto algoritmy jsou schopny naplánovat trasu vozidla sestávající ze seznamu křižovatek, kterými musí vozidlo projet. Dále se práce ...
 • Nové možnosti a trendy v oblasti elektronického vyučování 

  Šprta, Vlastimil
  Tato bakalářská práce navazuje na semestrální projekt, ve kterém jsem se převážně zabýval pojmem e-learning jako takovým. Jelikož e-learning je pojem velmi široký a v odborném světě neustále dochází k jeho transformacím, ...
 • OCR cíleně znehodnocených textů 

  Peluch, Tibor
  Diplomová práce pojednává o programování grafického uživatelského rozhraní pro operační systém Windows. V krátkosti jsou shrnuty hlavní rysy aplikačního systému Microsoft Foundation Class. V druhá část se zabývá realizací ...
 • Paralelizace genetických algoritmů 

  Haupt, Daniel
  Tato práce se zabývá možností paralelizace Genetického Algoritmu a jeho ná-sledné evaluace pomocí testovacích účelových funkcí. První část je teoretická a shrnuje základní poznatky z oblasti Genetických Algoritmů, paralelních ...
 • PDA software pro robotický fotbal 

  Uhlíř, Luděk
  Robotický fotbal je hra podobná klasickému fotbalu, jen s tím rozdílem, že místo lidských hráčů se zápasu účastní roboty. Hra probíhá až na nějaké výjimky (faul, pokutový kop, patová situace) zcela autonomně, bez zásahu ...
 • Plánování trajektorie metodou vektorových polí v MRDS 

  Jávorka, Szabolcs
  Bakalárska práca sa zaoberá plánovaním trajektórií pomocou metódy vektorových polí pre hru robotický futbal. Táto metóda je doladená pomocou programu MATLAB a podľa výsledkov je implementovaná do verejne prístupného programu ...
 • Předzesilovač pro MEMS mikrofon 

  Ryšavý, Jindřich
  Práce pojednává o možnosti použití mikrofonů technologie MEMS v měřících systémech. Popisuje vlastnosti prvků MEMS a ukazuje realizace převodu analogového signálu v digitální při použití mikrofonu s analogovým výstupem. ...
 • Předzpracování dat 

  Vašíček, Radek
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku předzpracováním dat. První část se zabývá přehledem a popisem charakteristických testů pro popis atributů, metodami pro práci s daty a atributy. Druhá část práce se popisuje ...
 • Robotický fotbal v RDS 

  Kuparowitz, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na tvorbu rešerše robotických simulátorů, vhodných pro simulaci hry robotický fotbal. Dále je v ní zvolen simulátor Microsoft Robotics Developer studio a v něm implementován algoritmus pro ovládání ...
 • Rojová inteligence v MRDS 

  Kučera, Lukáš
  Rešeršní část diplomové práce je zaměřena na vybraná témata z oblasti rojové inteligence. Dále jsou na základě dvou publikací popsány experimenty studující chování skupiny robotů při shromažďování puků a při vyhledávání ...
 • Rozeznávání vzorů v dynamických datech 

  Hovanec, Stanislav
  V této diplomové práci je prvně provedena rešerše v oblasti popisu a analýzy časově proměnných dat. Práce následně uvádí problematiku technické analýzy burzovních grafů, cenových vzorů, indikátorů technické analýzy a metody ...
 • Rozhodovací stromy 

  Patera, Jan
  Obsahem práce je seznámení se s problematikou rozhodovacích stromů. V textu je popsán program RapidMiner a algoritmy pro tvorbu rozhodovacích stromů, které jsou v tomto softwaru implementovány. Dále je popsána nově vytvořená ...
 • Rozpoznání jednotlivých písmen ve zvukovém záznamu s využitím SOM 

  Malásek, Jan
  Bakalářská práce popisuje historické pozadí vývoje neuronových sítí a jejich použití při procesu rozpoznání řeči a uvádí do problematiky práce a učení neuronových sítí. Představuje tři vybrané systémy pro rozpoznání řečového ...
 • Rozpoznáváni standardních PILOT-CONTROLLER řídicích povelů v hlasové podobě 

  Kufa, Tomáš
  Obsahem této práce je aplikace rozpoznávání řeči na ATC povely. Volba metod a přístupů k automatickému rozpoznávání ATC povelů vychází z podrobné studie letového provozu. Protože neexistuje jednoznačné řešení, zvlášť v tak ...