Now showing items 21-40 of 87

 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Knotková, Sabina
  Diplomová práce se zaměřuje na praktické využití metod a nástrojů projektového managementu ve vybrané společnosti. V úvodní části této práce jsou popsány teoretické poznatky dané problematiky, které zahrnují fázi ...
 • Návrh projektu financovaného třetí stranou 

  Kejvalová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu za použití metod projektového managementu. Zároveň se zabývá možností financování projektu, kde je počítáno se spoluprací Evropské unie. Návrh projektu je zpracován tak, aby ...
 • Návrh projektu na zefektivnění výrobního procesu 

  Neckařová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá projektem na zefektivnění výrobního procesu navržením montážní linky do výroby skleněných dveří. Cílem projektu je zvýšení produktivity procesu vzhledem k narůstající poptávce zákazníků po výrobcích. ...
 • Návrh projektu podkrovnej vstavby 

  Pajgerová, Mária
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom efektívneho riešenia koordinácie prípravy a priebehu nového projektu s názvom "Podkrovná vstavba bytov" s cieľom dosiahnutia stanoveného projektového trojimperatívu.
 • Návrh řízení materiálového toku 

  Pavlík, David
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku řízení materiálového toku v podniku. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou, praktickou a návrhovou část. Teoretická část vymezuje základní pojmy zvolené problematiky. ...
 • Návrh řízení výrobních projektů 

  Dulanská, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem změny dosavadního projektového řízení v konkrétní divizi výrobního podniku. Analýza řeší současnou situaci řízení projektů a vyhledává chyby, ke kterým dochází. Dále se zaobírá ...
 • Návrh systému predikování obchodních kontraktací 

  Kocour, Dan
  Práce se zabývá obchodním prognózováním. Jejím hlavním přínosem je vlastní návrh systému projektového řízení obchodních kontraktací (business forecasting) pro konkrétní společnost v segmentu malých a středních firem ...
 • Návrh systému spolupráce studentů s firmami 

  Večeřová, Veronika
  Práce se zaměřuje na možnosti spolupráce studentů s podniky. V rámci diplomové práce byla analyzována současná spolupráce z pohledu Vysokého učení technického v Brně, především Fakulty podnikatelské. Součástí analýzy byly ...
 • Návrh systému tvorby plánů kontrol a řízení 

  Romanová, Eliška
  Diplomová práce je zaměřena na rozbor stavu plánů kontroly a řízení ve společnosti Saar Gummi Czech, s. r. o., především pak plánů kontroly týkajících se oddělení extruze v Červeném Kostelci. Dále se zaměřuje na návrh ...
 • Návrh technologické dokumentace pro malosériovou výrobu 

  Hůlková, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zhotovení technologické dokumentace pro malosériovou výrobu, která se vztahuje k podniku Bábor Eurodance. Práce se dělí do dvou pasáží. První pasáží je teoretický úsek, který v sobě ...
 • Návrh výrobního procesu s využitím nástrojů štíhlé výroby 

  Končický, Petr
  Diplomová práce se zabývá implementací štíhlých prvků do výrobního procesu ve vybrané společnosti. Prostřednictvím metody štíhlé výroby Mapování toku hodnot je provedena analýza současného stavu, ze které vyplývá několik ...
 • Návrh zefektivnění vnitropodnikové dopravy ve společnosti Stone4you e.U 

  Petýrek, Robin
  Bakalářská práce se zaměřuje na zefektivnění manipulace s materiálem v rámci vnitropodnikové dopravy ve společnosti Stone4you e.U. Na začátku se obecně zabývá vnitropodnikovou dopravou a manipulací s materiálem. Dále pak ...
 • Návrh zlepšení výrobního systému společnosti AGÁT SET, s. r. o. 

  Čaládiková, Katarína
  Predmetom mojej bakalárskej práce bolo analyzovať výrobný systém v podniku AGÁT SET, s.r.o. a navrhnúť možnosti na zlepšenie výroby. Na základe tejto analýzy bolo mojim zámerom vypracovanie návrhu riešenia na zefektívnenie ...
 • Návrh změny podnikového procesu 

  Nováková, Johana
  Tato práce se zabývá problematikou procesního řízení v oblasti identifikace úspor s cílem analýzy vybraného procesu a vytvoření návrhu vylepšení stávajícího procesu z hlediska efektivity. Popisuje procesní řízení, modelování ...
 • Odvádění výroby ve vybraném podniku 

  Eibelová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na snížení administrativy a chybovosti při ručním odvádění výroby ve slévárně. Analýza mapuje aktuální stav procesů v provozu a znázorňuje tak jeho chod. Práce přináší návrh na vyřešení daného ...
 • Optimalizace hlavních podnikových procesů 

  Garčár, Dalibor
  Bakalářská práce se zabývá návrhem optimalizace hlavních podnikových procesů v obchodní společnosti. Specifikuje co je proces, vymezuje hlavní odlišnosti mezi procesním a funkčním řízením, popisuje vybrané metody optimalizace ...
 • Optimalizace nákladů výrobního procesu s využitím World Class Manufacturing 

  Šrámek, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na začleňování systému WCM (World Class Manufacturing) v rámci skupiny Automotive Lighting, a obecně také v rámci celé skupiny FIAT. V úvodní části bude zmíněna aktuální situace na trhu a ...
 • Optimalizace skladového hospodářství ve vybraném podniku 

  Ungvári, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací skladového hospodářství. Za pomoci ABC analýzy budou položky u jednotlivých sortimentů rozděleny do skupin na základě podílů jejich průměrných spotřeb na celkové průměrné spotřebě. ...
 • Optimalizace výrobních procesů za pomoci Lean metodiky 

  Jablonka, Ján
  Předmětem této diplomové práce je implementace principů štíhlé výroby dle metodologie lean ve vybrané společnosti za účelem minimalizování plýtvání a zefektivnění výroby. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů štíhlá ...