Now showing items 21-40 of 71

 • Jaderné palivo v provozních podmínkách 

  Konopová, Tamara
  Tato práce se zabývá problematikou jaderného paliva. V práci je nejprve představeno jaderné palivo a jeho realizace pro jednotlivé typy reaktorů a je probrána jeho výroba včetně představení společností, zabývající se výrobou ...
 • Jaderné reaktory pro novou výstavbu v České republice 

  Brunčiaková, Miriama
  Táto bakalárska práca sa zaoberá jadrovými reaktormi v prevádzke, vo výstavbe alebo v plánovanej výstavbe. Je to veľmi aktuálna téma. Samotná Česká republika rieši otázku výstavby nových jadrových blokov, konkrétne pre ...
 • Koncepce výměníku pro IMSR reaktor 

  Števanka, Kamil
  Cílem práce bylo vytvořit základní koncept integrovaného výměníku tepla pro solí chlazený reaktor vyvíjený společností Terrestrial Energy s využitím programu Promex. První kapitola se zabývá historií a současnou situací v ...
 • Malé a střední jaderné reaktory a jejich využití 

  Novotný, Filip
  Bakalářská práce se zaměřuje na oblast malých a středních jaderných reaktorů, na jejich roli při počátečním vývoji jaderné energetiky. Shrnuje současné malé a střední reaktory v provozu a zamýšlí se nad budoucím vývojem v ...
 • Malé modulární reaktory a možnosti jejich využití 

  Křeček, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá slibným typem nových jaderných reaktorů – malé modulární reaktory (SMR). Definuje základní vlastnosti SMR a jejich zásadní rozdíly od velkých jaderných reaktorů, stručně hodnotí jednotlivé ...
 • Model vyhořívání jaderného paliva v průběhu palivové kampaně 

  Smola, Luděk
  Hlavním cílem této bakalářské práce je tvorba modelu dlouhodobé kinetiky jaderného reaktoru – tedy modelu, který simuluje změny v jaderném palivu uvnitř aktivní zóny za provozu reaktoru. Dlouhodobá kinetika znamená, že ...
 • Možnosti využití thoria v jaderné energetice současnosti 

  Svoboda, Josef
  Výroba elektrické energie z jaderných elektráren pokrývá asi 11 % celosvětové spotřeby. Pro proces štěpení se ve většině reaktorů využívá uranové palivo s různým procentem obohacení štěpného izotopu 235U. Zásoby uranu se ...
 • Náhřev a spouštění jaderného bloku Elektrárny Dukovany po odstávce 

  Ludvík, Lubomír
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou náhřevu a spouštění jaderného bloku Elektrárny Dukovany po odstávce. V první části práce jsou vysvětleny jednotlivé provozní režimy jaderných elektráren, konkrétně provozní režimy ...
 • Návrh schématu zajištěného napájení jaderného bloku pro řešení projektových i nadprojektových havárií 

  Žák, Tomáš
  Tato diplomová práce si dává za cíl navržení evolučního schématu zajištěného napájení u jaderných elektráren s reaktory typu VVER 440 při projektových i nadprojektových haváriích. V úvodních kapitolách se tato práce zaměřuje ...
 • Nekonvenční zdroje jaderné energie 

  Svoboda, Josef
  V místech, kde není možné využít konvenční výrobu a distribuci elektrické energie, nastupují autonomní energetické zdroje. Většina autonomních objektů využívá energii slunce, větru a dalších obnovitelných zdrojů energie. ...
 • Nové trendy ve výzkumu a vývoji stínění ionizujícího záření 

  Vláčil, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou stínění ionizujícího záření, což je záření, které má dostatek energie postačující k ionizaci atomu nebo molekuly ozářené látky. Toto záření může vznikat v jaderných zařízeních typu jaderná ...
 • Optimalizace neutronového spektra podkritického jaderného reaktoru se spalačním zdrojem 

  Filová, Vendula
  Tato bakalářská práce se zabývá urychlovačem řízenými systémy a principy jejich fungování. Teoretická část zahrnuje popis základních součástí systému a představení jednotlivých projektů spojených s výzkumem v oblasti ADS. ...
 • Optimalizace vsázek jaderného paliva na elektrárnách s reaktory VVER 

  Šajdler, Miroslav
  Tato práce se zabývá optimalizací palivových vsázek jaderných reaktorů VVER. Popisuje se zde průběh palivové cyklu a to jak uzavřeného tak otevřeného. Primárně se práce věnuje střední části palivového cyklu, do které spadá ...
 • Palivo jaderných elektráren a jeho chování v průběhu vyhořívání 

  Matocha, Vítězslav
  Cílem této bakalářské práce je charakterizovat typy jaderných paliv a jejich vlastnosti, uvést základní typy jaderných reaktorů, jejich historii a různé druhy jaderných paliv, která používají. Dále se práce věnuje vnitřním ...
 • Palivové cykly jaderné elektrárny Dukovany 

  Peroutková, Alena
  Tato práce popisuje stručně typy jaderných reaktorů, konstrukci tlakovodního jaderného reaktoru, principem uvolňování energie při štěpných reakcích. Blíže se věnuje provozu reaktoru, veličinám charakterizujícím provozní ...
 • Palivové vsázky na elektrárnách s reaktory VVER 

  Šajdler, Miroslav
  Tato práce je věnována palivovým vsázkám na elektrárnách s reaktory VVER. Popisuje průběh palivového cyklu od výroby až po uložení či přepracování. Je zde kladen důraz na střední část palivového cyklu v Jaderné elektrárně ...
 • Palivový cyklus jaderné elektrárny Dukovany 

  Dudáš, Michal
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zoznámiť sa s problematikou vnútorného a vonkajšieho palivového cyklu EDU so zameraním na jeho strednú časť. Popisuje metódy zavážania in-out a out-in, rozdiely medzi kontinuálnym a ...
 • Palivový cyklus jaderné elektrárny Temelín 

  Ježek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá střední částí palivového cyklu jaderné elektrárny Temelín. Popisuje obecně celý palivový cyklus, od těžby uranu až po trvalé uložení vyhořelého paliva a stručně se zmiňuje o možnostech jeho ...
 • Perspektivní jaderná paliva pro pokročilé typy jaderných reaktorů 

  Kadlec, Miroslav
  Tato Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj jaderných reaktorů a na paliva v nich spalované. Jsou zde popsány jednotlivé druhy jaderných paliv včetně způsobů, jak se s nimi nakládá, ať už před, nebo po použití v jaderné ...
 • Použité jaderné palivo - inventář, ionizující záření a zbytkový výkon 

  Hájková, Barbora
  V bakalářské práci na téma Použité jaderné palivo – inventář, ionizující záření a zbytkový výkon se seznamujeme především s jadernou fyzikou, druhy ionizujícího záření a poločasem rozpadu jednotlivých izotopů, které obsahuje ...