Now showing items 21-40 of 94

 • Návrh bodově podepřené desky domu v Olomouci pozemní stavby 

  Velešík, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové bodově podepřené stropní desky 1. NP bytového domu na ulici Litovelská v Olomouci. Statické výpočty vycházejí z vnitřních sil získaných z výpočetního modelu ...
 • Návrh inženýrské konstrukce 

  Svoboda, Adam
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu průmyslových hal a je zaměřena výhradně na návrh a posouzení krátkých konzol. První část práce tvoří překlad odborného textu prof. J. Schlaicha (E DIN 1045-1). V druhé části ...
 • Návrh jednoduché inženýrské konstrukce 

  Macková, Lucie
  Bakalářská práce zpracovává metodiku výpočtu průhybů dle normy ČSN EN 1992-1. Nejprve se věnuje teorii potřebné k pochopení celého postupu a vysvětlení jednotlivých kroků. Dále jsou získané poznatky aplikovány při vzorovém ...
 • Návrh jednoduché mostní konstrukce 

  Zábranský, Ivo
  Cílem této práce je navrhnout most o jednom poli jako protinávrh vůči stávajícímu málo únosnému mostu. Most je navržen jako integrovaný z předpjatého betonu T průřezu překonávající vodní tok o délce přemostění 24 metrů. ...
 • Návrh jednoduché mostní konstrukce 

  Váša, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a posouzením mostu v obci Hladké Životice. Byly vypracovány tři varianty mostních konstrukcí. Pro posouzení byla vybrána varianta předepnuté, deskové, rámové konstrukce mostu o jednom poli. ...
 • Návrh konstrukce zkušebního centra 

  Růžička, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem halové konstrukce vývojového centra. Hala se skládá ze dvou soulodí, v jedné lodi jsou umístěny kancelářské prostory. Montovaný skelet haly se skládá z kalichových patek, sloupů, průvlaků ...
 • Návrh kruhové betonové nádrže 

  Šimek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením předpjaté betonové nádrže bioplynové stanice, a to na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle ČSN EN 1992-1-1; Navrhování betonových konstrukcí. Konkrétně je řešena ...
 • Návrh lávky přes vlečku 

  Mertová, Eliška
  Cílem této bakalářské práce je návrh nové lávky pro pěší vedoucí přes vlečku namísto stávajícího železobetonového nadchodu v areálu cementárny v Mokré u Brna. Lávka slouží k převedení pěší dopravy přes zmíněnou železniční ...
 • Návrh mostní desky 

  Strouhalová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením silničního deskového mostu o jednom poli. Návrh předpínací síly je zpracován pomocí metody vyrovnání zatížení, přičemž tloušťka desky je uvažována v pěti variantách. ...
 • Návrh mostní konstrukce na rychlostní komunikaci 

  Nádvorník, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá podrobným návrhem nosné konstrukce mostu o dvou polích, s náběhem směrem ke střední podpěře a s příčným řezem jedno-trámové konstrukce. Nosná konstrukce je navržena z předpjatého betonu, ztráty ...
 • Návrh mostní konstrukce v Blansku 

  Poukar, Kryštof
  Diplomová práce se zabývá návrhem komorového silničního mostu o třech polích ve městě Blansko. Překlenuje řeku Svitavu a hlavní železniční trať Praha – Brno. Výpočty byly provedeny ručně, model byl vytvořen v programu Scia ...
 • Návrh mostní konstrukce ve Žďáru nad Orlicí 

  Tomečka, Petr
  Předmětem bakalářské práce je navrhnout rekonstrukci mostu a posoudit novou nosnou konstrukci. Ze tří variant studií byla jako nejlepší vybrána dodatečně předpjatá monolitická deska. Návrh a posouzení nosné konstrukce byly ...
 • Návrh mostu o jednom poli přes silnici I/53 

  Hučík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je návrh mostu přes silnici. Byly vypracovány tři varianty přemostění. Konstrukce byla navržena jako rámový most o jednom poli s rozpětím 35,1 m. Výpočet účinku zatížení je proveden v progamu ...
 • Návrh mostu o jednom poli v Uherském Brodu 

  Kutálek, Jiří
  Úkolem bakalářské práce je navrhnout novou podobu nosné konstrukce pro stávající mostní objekt. Byly vyhotoveny dvě možné varianty, ze kterých byla vybráno trámové řešení nosné konstrukce s krátkými konzolami pro zachycení ...
 • Návrh mostu přes řeku 

  Býčková, Klára
  Cílem práce je navrhnout řešení nové mostní konstrukce z důvodu nevyhovujícího stávajícího přemostění oproti projektu rekonstrukce. Jsou vypracovány tři studie přemostění a vybraná varianta lichoběžníkové desky dále ...
 • Návrh mostu v obci Vražné 

  Juřenčáková, Jana
  Tato práce se zabývá návrhem mostního objektu v obci Vražné. V rámci bakalářské práce byly navrženy tři varianty mostů. Monolitická desková nosná konstrukce byla vybrána jako nejvhodnější a byla dále rozpracována. Rozpětí ...
 • Návrh nosné konstrukce administrativní budovy 

  Totková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové stropní konstrukce s TABS systémem dle EC2: Navrhování betonových konstrukcí. Úvodní část práce je věnována vybranému typu tepelně aktivního stropu a jeho ...
 • Návrh podzemní části nosné konstrukce pozemní stavby 

  Šimek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové monolitické nosné konstrukce podzemních garáží pod bytovým domem, a to na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle ČSN EN 1992-1-1: Navrhování ...
 • Návrh podzemních garáží pod obytnou budovou 

  Císařová, Kateřina
  Stěžejním tématem této bakalářské práce je posouzení a návrh vybraných železobetonových prvků konstrukce podzemních garáží administrativní budovy, a to na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle EC2: Navrhování ...
 • Návrh předpjaté mostní konstrukce 

  Anděl, Martin
  Cílem této práce bylo navrhnout dvě alternativy předpjatého betonového mostu přes řeku Jihlavu v Ivančicích a vybranou navrhnout podrobně. Konstrukce byla navržena jako rámový most o jednom poli s rozpětím 46,0 m. V této ...