Now showing items 21-40 of 179

 • Návrh na zřízení podnikové školky 

  Bumbálková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá v první části podmínkami pro zřízení podnikové školky. Dále analyzuje současný stav a zájem o firemní školku z řad zaměstnanců v konkrétní nemocnici v Brně. V závěru práce navrhuji řešení, ...
 • Návrh podnikatelského modelu firmy 

  Jančová, Kristýna
  Práce se zabývá rozborem aktuální situace konkrétního výrobního podniku jak z vnějšího, tak z vnitřního pohledu. Pro účely vypracování této analytické části byl definovaný teoretický rámec, ve kterém se podnikání výrobního ...
 • Návrh podnikatelského modelu pro nové podnikání 

  Pospíšilová, Martina
  Obsahem této diplomové práce je zpracování návrhu podnikatelského modelu pro nové podnikání na základě kritické analýzy. Pro tyto účely byl použit obchodní model Canvas. První část tvoří teoretická východiska práce, která ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Pachta, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro rozvoj podniku obnovením exportního prodeje vybraného produktu. Návrh vychází z analýzy současného stavu v oboru a cílem je zjistit, zda tato expanze mimo domácí ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Molík, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na integraci inovačních technologií a mobilních aplikací do provozu zoologických zahrad na území České republiky. Analyzuje aktuální stav parků, potenciál a připravenost zahrad a návštěvníků ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Chlapek, Radan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na vybudování podnikatelského útvaru, který bude nabízet služby nahrávacího studia a služby zvučení a osvětlování menších hudebních akcí různého druhu. Útvar vznikne ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení a rozvoj podniku 

  Koutná, Helena
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení a rozvoj vesničky pro seniory – Villis s.r.o. Cílem této práce je pomocí vhodných metod ověřit, zda v současné době lze podnikat a dosahovat zisku v oblasti ...
 • Návrh podnikatelského plánu: E-shop ve Francii. 

  Komenda, Zdeněk
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu, který spočívá v založení e-shopu v Lyonu, Francii. Produkty nabízené v e-shopu jsou tzv. párty produkty, tedy pochutiny, nealkoholické a alkoholické ...
 • Návrh rozvoje malé firmy v lesnictví 

  Půčková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá analýzou malé firmy podnikající v oblasti lesnictví a na základě této analýzy navrhuje strategické cíle, které jsou nezbytné pro další růst a rozvoj firmy. V práci jsou určeny jednotlivé způsoby ...
 • Návrh rozvoje malého podniku 

  Veselý, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje podniku XYZ, s.r.o., jehož předmětem podnikání je především provozování osobní přepravy vozem zákazníka. V práci je obsaženo shrnutí teoretických poznatků k problematice řízení ...
 • Návrh rozvoje mikropodniku 

  Sedláček, Vít
  Diplomová práce se zabývá analýzou současné situace společnosti Eurookna František Sedláček. Jde o kompletní posouzení veškerých důležitých vlivů z vnějšího i vnitřního prostředí. Výsledky jsou následně shrnuty prostřednictvím ...
 • Návrh strategie malé cukrárny 

  Sobol, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh strategie malé cukrárny. Snaží se navrhnout takové změny, které by pomohly cukrárně v jejím dalším rozvoji. K tomu využívá teoretické poznatky, především analýzy prostředí firmy. Pomocí ...
 • Návrh strategie rozvoje firmy 

  Václavík, Tomáš
  Cílem diplomové práce je zvolení vhodné strategie, kterou by se měla společnost dále ubírat. K tomuto zjištění nám poslouží zejména strategická a finanční analýza. Výstupem těchto analýz bude SWOT analýza, kde budou všechny ...
 • Návrh strategie rozvoje malého podniku 

  Crháková, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na formulaci strategie rozvoje malého podniku ABC, s.r.o. Na základě strategické analýzy je určena pozice podniku na trhu a jeho konkurenční výhoda. V souladu s podnikovou vizí a strategickými ...
 • Návrh strategie rozvoje malého rodinného podniku 

  Uherková, Andrea
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem strategie rozvoje malého rodinného podniku. Je snahou práce navrhnout takové změny, které by vedly k odstranění slabých stránek firmy, eliminovaly hrozby a zefektivnily hospodaření ...
 • Návrh strategie rozvoje rodinného podniku 

  Obhlídalová, Andrea
  Tato práce se zabývá hodnocením současného stavu společnosti PRUMHOR s.r.o. a vyúsťuje v návrh strategie rozvoje rodinného podniku. První část se věnuje rozboru potenciálu rodinných firem a malých a středních podniků na ...
 • Návrh systému řízení rizik ve společnosti 

  Bráblík, Richard
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik ve vybraném podniku a návrhem systému řízení rizik. Popisovaným podnikem jsou Technické služby Vsetín, s.r.o. Společnost se zabývá hlavně sběrem a svozem směsného ...
 • Návrh systému znalostního managementu 

  Novohradský, Marek
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku využití znalostního managementu v malé organizaci, na identifikaci znalostních zdrojů a potřeb a nenásilném začlenění zásad znalostního managementu do každodenní práce ...
 • Návrh založení hodinové školky 

  Baluchová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem založení malého podniku, a to konkrétně návrhem založení hodinové školky. Nejprve bude popsána teoretická část obsahující základní pojmy a legislativní požadavky. Dále bude zpracována ...
 • Nefinanční příčiny úpadků malých a středních podniků 

  Doležalová, Eva
  Předkládaná disertační práce se zabývá novými nefinančními příčinami úpadků malých a středních podniků. Vznik myšlenky vychází z úvah předních odborníků na České insolvenční právo, kteří se domnívají, že finanční tísni, ...