Now showing items 21-40 of 116

 • Návrh komunikační strategie cestovní kanceláře Alex s. r. o. 

  Bezegová, Edita
  Bakalářská práce má sloužit jako podklad pro návrh komunikační strategie a realizaci komunikační kampaně cestovní kanceláře ALEX. Cílem práce je optimalizace využití nástrojů komunikačního mixu a přeskupení struktury ...
 • Návrh komunikační strategie firmy 

  Duroňová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu firmy Renocar, a.s., jejího vnějšího a vnitřního okolí. Východiskem této práce jsou teoretické znalosti z oblasti marketingu, speciálně pak z oblasti komunikace. V ...
 • Návrh komunikační strategie Kavárny ERA a expozice o brněnském funkcionalismu 

  Hrdová, Zuzana
  Bakalářská práce má sloužit jako podklad pro rozhodování vedení občanského sdružení Studio 19, o.s. při tvorbě podnikatelského záměru. Cílem práce je uvědomit si nevyužité prostředky a příležitosti a navrhnout komunikační ...
 • Návrh marketingové strategie firmy Injeton Plast s. r. o. 

  Jeřábková, Veronika
  Bakalářská práce s názvem Návrh marketingové strategie společnosti INJETON PLAST s. r. o. se zabývá nejprve teoretickými východisky z oblasti marketingu, které slouží jako podklad pro analýzu současného stavu společnosti ...
 • Návrh marketingové strategie firmy Rostex Vyškov s. r. o. 

  Vejmolová, Jana
  Bakalářská práce představuje návrh marketingové strategie společnosti ROSTEX VYŠKOV s.r.o. Cílem práce je zvýšení konkurenceschopnosti podniku a úspěšné hospodaření. První část této práce je věnována shrnutí teoretických ...
 • Návrh marketingové strategie pro penzion Zámecký mlýn 

  Babáčková, Lucie
  Hlavním předmětem bakalářské práce „Návrh marketingové strategie pro pension Zámecký mlýn“ je analýza současného stavu marketingového plánu pensionu a návrh marketingové strategie na zefektivnění. První část bakalářské ...
 • Návrh marketingové strategie společnosti Hestego s. r. o. 

  Ostrá, Kateřina
  Předmětem bakalářské práce „Návrh marketingové strategie společnosti Hestego s. r. o.“ je seznámení se současnou marketingovou strategií podniku a odvětvím, na kterém působí a následné navržení vhodných změn marketingové ...
 • Návrh marketingové strategie vybraného podniku 

  Záleská, Monika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na strategický marketing. V první části jsou uvedeny teoretické poznatky potřebné k porozumění dané problematiky, v druhé části jsou aplikovány tyto poznatky na konkrétní společnost a je ...
 • Návrh motivačního programu pro zaměstnance společnosti OK GROUP a.s. 

  Sapoušek, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřená na návrh motivačního programu pro vybranou společnost OK GROUP a.s., která bude vycházet z analýz současného stavu, dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru. Práce má sloužit jako podklad, ...
 • Návrh motivačního programu ve společnosti Mountain Gifts, Inc. 

  Šourková, Lucia
  Táto práca sa zaoberá problematikou motivácie zamestnancov spoločnosti Mountain Gifts, Inc. Cieľom práce je navrhnúť motivačný program pre spoločnosť na základe analýz súčasného stavu spoločnosti a návrhom vhodných ...
 • Návrh motivačního programu ve vybraném podniku 

  Fraňková, Kristýna
  Předkládaná diplomová práce se snaží objasnit problematiku firemní kultury ve vybrané společnosti. Je zaměřena na konkrétní část firemní kultury; motivaci. Sestává z teoretických zdrojů, analýzy současného stavu motivačních ...
 • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Vyškov 

  Cabalka, Ondřej
  Tato diplomová práce se týká problematiky nezaměstnanosti v okrese Vyškov v letech 2007 – 2011. Práce obsahuje analýzu všech skupin nezaměstnaných v korelaci k věku, dosaženého vzdělání, pohlaví, stavu zdraví a délce ...
 • Návrh na zlepšení ekonomické situace podniku s využitím analýzy bodu zvratu 

  Starečková, Alena
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nákladů firmy a jejich analýzou s využitím metody bodu zvratu. V teoretické části jsou definovány klíčové pojmy a je specifikován bod zvratu. Praktická část již aplikuje teoretická ...
 • Návrh na zlepšení motivačního programu vybrané společnosti 

  Čadeni, Izabela
  Bakalářská práce na téma „Návrh na zlepšení motivačního programu vybrané společnosti“ se zabývá vyjasněním pojmů týkajících se motivace zaměstnanců, jejich odměňováním a využití různých zaměstnaneckých výhod v podobě ...
 • Návrh opatření vedoucí ke zlepšení konkurenceschopnosti podniku 

  Uhlířová, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření návrhů opatření, která povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti. Objasňuje pojmy oblasti konkurenceschopnost a konkurenční výhoda. Zkoumá společnost Mironet.cz, jež se specializuje ...
 • Návrh projektu marketingového řešení pro malé a střední podniky 

  Takács, Jan
  Bakalářská práce analyzuje a systematizuje celý proces tvorby marketingové strategie. Pomocí konkrétních ukázek projektů také dochází k vytvoření diagramu, který graficky znázorňuje průběh marketingové strategie a dává ...
 • Návrh rozpočtu Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně 

  Jirků, Marcela
  Tato bakalářská práce na téma „Návrh rozpočtu Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně“ se zabývá analýzou sestavování rozpočtu na této fakultě. V teoretické části se práce zabývá rozborem současné právní ...
 • Návrh rozpočtu Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně 

  Jirků, Marcela
  Bakalářská práce se zabývá analýzou sestavování rozpočtu na FaVU VUT. Teoretická část je věnována rozboru současné právní regulace českého veřejného vysokého školství a v obecné rovině i jeho financování. V návaznosti na ...
 • Návrh rozvoje motivačního programu firmy 

  Bednář, Lukáš
  Bakalářská práce analyzuje současný motivační systém ve firmě Sněžka Náchod v.d. a obsahuje návrh pro další motivační program, který by zvýšil efektivnost pracovní výkonnosti, posílení sounáležitosti s firmou, vyvolání ...
 • Návrh rozvoje motivačního programu ve vybrané společnosti 

  Mazánková, Kamila
  Bakalářská práce analyzuje současný motivační program ve společnosti MCG REAL, a.s. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky z oblasti teoretických přístupů k motivaci. V praktické časti bakalářské práce je představena ...