Now showing items 21-40 of 42

 • Obecný program pro energetické výpočty napájení tratí DPMB 

  Mai, Jaroslav
  Tato práce je zaměřena,dle zadání od zadavatele, na vytvoření programu v prostředí Excel, který bude umět vypočítat veškeré požadované veličiny. Tato práce obsahuje čtyři části. První část je zaměřena na problematiku MHD ...
 • Optimalizace prací na obnově elektrizačních sítí při nadprojektové havárii v EDU 

  Ptáček, Michal
  Diplomová práce se zabývá popsáním organizace a provedení zásahů při vzniku nadprojektové havárie jaderné elektrárny Dukovany při black-out. Podrobně popisuje chronologii a stanovené priority při práci směnového inženýra ...
 • Parciální řešení hybridního systému s nízkoteplotními palivovými články a obnovitelnými zdroji 

  Ptáček, Michal
  Práce se zabývá principy funkce nízkoteplotního palivového článku s polymerním elektrolytem (PEMFC), fotovoltaického zdroje (FVE) a větrného zdroje energie (VTE) a řeší jejich podrobná matematická vyjádření. V rámci práce ...
 • Posouzení vlivu jednotlivých druhů OZE na elektrizační soustavu 

  Zmeškal, Pavel
  Tato práce se zabývá uplatněním jednotlivých druhů OZE v podmínkách České republiky a jejich využitím v lokalitách nacházejících se na našem území. Následně dodávaný výkon z OZE v čase a jeho vliv na spolehlivost dodávky ...
 • Připojování fotovoltaických zdrojů k distribuční síti 

  Ondroušek, Luděk
  Práce se zabývá současnou problematikou spojenou s připojováním fotovoltaických zdrojů k distribuční síti. Příkladem problémů může být připojení větší fotovoltaické elektrárny do části sítě s malými zkratovými výkony. V ...
 • Rozbor uplatnění větrných elektráren na území České republiky 

  Vepřek, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou rozboru uplatnění větrných elektráren na území ČR, výběrem vhodných lokalit a posouzení okolních vlivů na větrné elektrárny. Práce obsahuje popis větrných elektráren, jejich rozdělení, výpočet ...
 • Studie malého vodního energetického zdroje 

  Demovič, Petr
  Tato bakalářské práce se zabývá problematikou návrhu malé vodní elektrárny. První část práce se věnuje hydroenergetickému potenciálu České republiky, obecné teorii malých vodních elektráren a jejich rozdělení. Další část ...
 • Studie rozšíření rozvodny Slavětice o nové zdroje EDU 

  Štus, Martin
  Cílem této diplomové práce bylo vypracovat první studii zabývající se možnostmi rozšíření rozvodny Slavětice o nové zdroje elektrárny Dukovany (EDU). V této práci uvádím vazby rozvodny 400 kV Slavětice na energetickou ...
 • Studie využití vodního toku 

  Görig, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh malé vodní elektrárny. V prvním kroku je soustředěna na teoretický úvod do oblasti obnovitelných zdrojů elektrické energie, popisuje různé typy vodních elektráren a jejich turbín. Dále ...
 • Studie výstavby MVE na střednín a dolním toku řeky Moravy 

  Dočkal, Jiří
  Tato předkládaná diplomová práce se zabývá popisem stávajícího stavu na toku řeky Moravy od malé vodní elektrárny Kroměříž až po malou vodní elektrárnu Hodonín. Následně se zabývám popisem vyhledaných jezů a splavů pro ...
 • Systém řízení a chránění turbogenerátorů 

  Veverka, Marek
  Tématem této diplomové práce je popis, analýza a posléze návrh systému chránění a řízení turbogenerátorů o výkonu 3 – 75 MVA pro různé průmyslové odvětví .Výsledný návrh je proveden na základě výsledků této analýzy a je ...
 • Uplatnění diagnostických metod na zařízeních paroplynového bloku 

  Hübková, Ivana
  Tato diplomová práce se zabývá spolehlivostí technických zařízení obecně a je tedy vysvětlena vanová křivka, poruchy a závady zařízení a je stručně nastíněna spolehlivost soustav. Dále se tato práce věnuje technické ...
 • VLIV OZE NA PROVOZ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY 

  Malý, Jiří
  Práce se zabývá primární a sekundární legislativou energetiky ČR a navrhuje její doplnění o nová pravidla pro obnovitelné zdroje energie. V práci je dále navržena metodika stanovování volné kapacity sítí ČR pro připojování ...
 • Vliv výroby elektrické energie a tepla na životní prostředí 

  Žák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá současnou skladbou zdrojů elektrické energie v České republice a jejich vlivem na životní prostředí. Je zde zmapován současný stav energetiky, popsána struktura zdrojů, spotřeby a instalovaný ...
 • Využití alternativních zdrojů energie 

  Vaňko, Adam
  Práca je venovaná problematike alternatívnych zdrojov energie. Obsahuje popis v súčasnosti využívaných alternatívnych zdrojov energie a možnosti ich inštalácie. U jednotlivých typov zdrojov sú spomenuté ich výhody, nevýhody ...
 • Využití hydroenergetického potenciálu na řece Tichá Orlice 

  Rybka, Michal
  Tato bakalářská práce řeší návrh malé vodní elektrárny. V prvních částech se zabývá energetickými zdroji, hlavně vodní energií a její využívání v České republice. V další části je charakterizována řeka Tichá Orlice, nezbytnou ...
 • Využití obnovitelných zdrojů v ČR 

  Kopička, Marek
  Tato práce se zabývá úvahou nad skladbou energetických zařízení v ČR. Je zde popsán jejich vývoj z hlediska: spotřeby elektrické energie, skladby energetických zařízení a cen za elektřinu. Dále je zde popsána struktura ...
 • Využití obnovitelných zdrojů v ES ČR 

  Trachta, Jiří
  Cílem práce je seznámení s problematikou biomasy a její využití v České republice. Práce se zabývá jednak cíleným pěstováním biomasy, ale i využitím odpadních produktů z jiné lidské činnosti, které jsou přeměněny na biomasu ...
 • Využití obnovitelných zdrojů v ES ČR 

  Zmeškal, Pavel
  Účelem této práce byl rozbor stávajícího stavu a dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů energie v podmínkách České republiky. Dále jejich vlivy na elektrizační soustavu ČR. Na základě zjištěných faktů byl vypracován aktuální ...
 • Využití obnovitelných zdrojů v ES SR 

  Slávik, Gabriel
  Bakalárska práca sa zaoberá problematiku využitia obnovitežných zdrojov energie a ekonomickom prínose. V prvej časti práci je popísaný súčasný stav energetickej sústavy SR, inštalovaný výkon, výroba elektrickej energie, ...