Now showing items 21-40 of 54

 • Projekt malé vodní nádrže v k. ú. Níhov 

  Matoušek, David
  Diplomová práce „Projekt malé vodní nádrže v k. ú. Níhov“ se snaží seznámit čtenáře s malou vodní nádrží jako významným krajinným prvkem. MVN jsou základním kamenem v tvorbě ekologické stability, který má významný přínos ...
 • Protipovodňová ochrana v povodí toku Březnice 

  Zárubová, Kamila
  Tato bakalářská práce se zabývá protipovodňovou ochranou v povodí toku Březnice. Jde především o posouzení průtoků. Práce je rozdělena na dvě části, a to vlastní popis povodí a zpracování dat v programech ArcGIS a Hydrog. ...
 • Protipovodňová ochrana v povodí toku Nectava 

  Boháč, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá protipovodňovou ochranou povodí Nectavy. Cílem práce je posouzení nutnosti doplnění protipovodňových opatření v daném povodí. Práce je rozdělena na dvě části, první část se zabývá vlastním popisem ...
 • Revitalizace malé vodní nádrže Hradisko v k. ú. Radslavice 

  Mrázová, Iva
  Bakalářská práce „Revitalizace malé vodní nádrže Hradisko v k. ú. Radslavice” se zabývá problematikou malých vodních nádrží jako takových a zdůrazňuje význam retence vody v krajině. Malá vodní nádrž je důležitým krajinným ...
 • Revitalizace malé vodní nádrže v k. ú. Níhov 

  Matoušek, David
  Bakalářská práce „Revitalizace malé vodní nádrže v k. ú. Níhov“ má snahu seznámit čtenáře s malou vodní nádrží jako významným krajinným prvkem, který má podíl nejenom na tvorbě ekologické stability, ale i na zlepšení ...
 • Řízení hydroenergetické funkce vodní nádrže Mostiště 

  Bednář, Martin
  Úkolem bakalářské práce je navrhnout zjednodušený způsob řízení hydroenergetické funkce nádrže Mostiště. Řízení bude navrženo s cílem maximalizovat zisk z provozu hydroelektrárny, a to na základě jednoduché analýzy časového ...
 • Řízení hydroenergetické funkce vybrané nádrže pomocí dispečerského grafu 

  Miřácká, Eva
  Bakalářská práce je zaměřena na řízení hydroenergetické funkce vybrané nádrže pomocí dispečerského grafu. Funkčnost dispečerského grafu je ověřena simulací na průtokové řadě. Pro sestrojení dispečerského grafu a simulaci ...
 • Řízení odtoku vody z vybrané nádrže pomocí dispečerského grafu 

  Rumanová, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na řízení odtoku vody na vybrané nádrži dispečerským grafem. Dispečerský graf je vytvořen v programu Microsoft Excel. Pro vytvoření dispečerského grafu je použita historická průtoková řada. ...
 • Řízení odtoku vody z vybrané nádrže pomocí optimalizačního modelu 

  Sobek, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na řízení vybrané nádrže pomocí optimalizačního modelu. Výpočet je proveden v programu SOMVS. Funkčnost optimalizačního modelu je ověřena na vybraném hydrologickém roce. Při řešení je uplatněn ...
 • Řízení vybrané vodohospodářské soustavy pomocí optimalizačního modelu 

  Michalová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na řízení vybrané vodohospodářské soustavy optimalizačním modelem. Optimalizační model je vytvořen v programu SOMVS. Optimalizační model je vytvořen pro různý počet časových kroků. Funkčnost ...
 • Řízení zásobní a hydroenergetické funkce nádrže pomocí simulačního modelu 

  Rajsiglová, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření simulačního modelu izolované nádrže. Simulační model je vytvořen v tabulkovém procesoru Microsoft Excel, kde je pomocí dostupných funkcí vytvořena posloupnost aritmetických a ...
 • Sestavení dispečerského grafu pro vybranou nádrž s uvažováním klimatických změn 

  Hakl, Petr
  Cílem této práce je zkonstruovat několik dispečerských grafů pro vybranou vodní nádrž Vír~I. z reálné průtokové řady, dále pak pro řady vygenerované podle regionálních klimatických modelů. Budou popsány jednotlivé předpovědní ...
 • Simulační a optimalizační model soustavy nádrží v povodí řeky Svitavy 

  Šejnoha, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na sestavení simulačního a optimalizačního modelu vybrané vodohospodářské soustavy. Oba modely jsou vytvořeny v programu SOMVS. V simulačním modelu jsou na základě volby nalepšených odtoků z ...
 • Simulační model soustavy nádrží v povodí řeky Dyje 

  Buršík, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření simulačního modelu soustavy nádrží v povodí řeky Dyje. Soustavu tvoří čtyři nádrže: Jevišovice a Výrovice na řece Jevišovce, Vranov a Znojmo na řece Dyji. Pro vytvoření ...
 • Stochastická předpověď průměrných měsíčních průtoku ve vybraném vodoměrném profilu 

  Jansa, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na předpověď průměrných měsíčních průtoků na vybraném vodoměrném profilu. Výstupem bude vyhodnocení vypočtených hodnot a interpretace výsledků v přehledné podobě. Dále nalezení vhodného propojení ...
 • Stochastické generování srážek pomocí vybraných generátorů počasí 

  Knoppová, Kateřina
  Cílem práce je studium témat změn klimatu, emisních scénářů SRES, globálních GCM a regionálních RCM klimatických modelů, které jsou nezbytným základem k práci se softwarem LARS WG (Stochastic Weather Generator for Use in ...
 • Strategické řízení zásobní funkce fiktivní vodní nádrže 

  Sobek, Martin
  Práce je zaměřena na ověření funkčnosti adaptivního řízení odtoku vody z fiktivní nádrže. K vytvoření předpovědi průměrných měsíčních průtoků je použit zonální pravděpodobnostní předpovědní model (ZPPM). Fiktivní nádrže ...
 • Středně dobá předpověď průtoků vody měrným profilem toku 

  Šelepa, Milan
  Diplomová práce je zaměřena na sestavení střednědobých předpovědí průměrných měsíčních průtoků vody měrným profilem toku za účelem optimalizace řízení nádrže a vodohospodářských soustav nádrží. Průtoky byly předpovídány ...
 • Studie rekonstrukce rybníku Těšík v k.ú. Horní Bory 

  Drašar, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce rybníku Těšík na úrovni a v rozsahu studie. Úvodní část práce definuje terminologii a rozdělení malých vodních nádrží. Následující praktická část práce se již věnuje zájmové ...
 • Using Predictive Model for Strategic Control of Multi-reservoir System Storage Capacity 

  Marton, Daniel; Menšík, Pavel; Starý, Miloš (Elsevier Science Publishers, 2015-09-02)
  The paper will describe the algorithm based on adaptive optimization of multi reservoir control, which the medium-term water flow predictions into the reservoirs for several months ahead repeatedly use. Hydrological ...