Now showing items 21-40 of 79

 • Kaskádní model silnoproudého vedení pro PLC 

  Haluza, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá studií silnoproudého vedení z hlediska možnosti využití rozvodné sítě jako přenosové médium pro datový přenos. V teoretické části jsou roze-brány PLC technologie a parametry silnoproudých vedení. ...
 • Komunikační jednotka pro spotřebiče inteligentních domů 

  Čičmanský, Tomáš
  Bakalárska práca sa venuje objasneniu problematiky PLC a využitiu nadobudnutých vedomostí pri návrhu PLC modemu. Za úlohu má hlavne zozbierať potrebné podklady a teoretické znalosti o PLC, ktoré budú slúžiť pre návrh ...
 • Kvantifikace energetického přínosu řídicí jednotky solárního systému 

  Míčková, Petra
  Cílem práce je prostudovat problematiku sluneční energie a jejího využití v solárních systémech. Dále, podrobně se seznámit s konkrétním solárním systémem pro ohřev TUV, především s principem přeměny energií a funkcí ...
 • Laboratorní úlohy využívající průmyslový senzorový systém ADAM 

  Bocek, Jan
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s průmyslovým senzorovým systémem, realizovaným na měřicím panelu. Je zapotřebí pochopit jeho komunikaci, funkce jednotlivých modulů a navrhnout 2 laboratorní úlohy. Realizovaný ...
 • Laboratoř počítačové podpory řešení analogových obvodů 

  Ferdus, Jan
  Tato práce obsahuje seznámení s prací s vybranými simulačními programy – Micro-Cap 9 a Multisim 9 a komplexním systémem OrCAD 10. Dále popisuje analogový obvod zesilovač 20W ve třídě A a digitální čítač. Také obsahuje popis ...
 • Metody měření přenosových rychlostí 

  Franc, Jan
  Úkolem bakalářské práce bylo prostudovaní a popsání základní metody měření přenosových parametrů datových sítí založených na IP. Vycházel jsem především ze standardů RFC, podle kterých se řídí většina Internetových protokolů. ...
 • Metody měření přenosových rychlostí na Internetu 

  Pilčík, Jan
  Díky velkému rozvoji počítačových sítí za několik posledních let došlo též ke zvýšení nároků na testování přenosových parametrů sítí. Tato práce se snaží podat informace o testovacích standardech a používaných testovacích ...
 • Metody návrhu zařízení pro audiotechniku 

  Kondler, Radim
  Práce je zaměřena na vybraná zařízení používaná v audiotechnice, jako jsou reproduktorové výhybky, zesilovače a předzesilovače. Jsou zde teoreticky popsány reproduktorové výhybky, jejich parametry, typy konstrukcí odvozené ...
 • Měření kapacity akumulátorů 

  Lust, Radek
  Tato práce je zaměřena především na návrh zařízení určeného k měření kapacity akumulátoru. V úvodní části jsou rozvedeny obecné vlastnosti akumulátoru, v druhé části různé metody určování stavu akumulátoru, část třetí je ...
 • Měření kvality elektrické energie 

  Šenk, Marek
  Bakalářská práce na úvod objasňuje pojem kvalita elektrické energie a popisuje jednotlivé charakteristiky napětí, které kvalitu elektrické energie určují. Dále se bakalářská práce zabývá nalezením optimální datové komunikace ...
 • Mini stereozesilovač 

  Dokulil, Zdeněk
  Úkolem této práce bylo navrhnout a zkonstruovat koncový stereofonní zesilovač se síťovým napájením optimalizovaný pro dosažení co nejmenších rozměrů, vybavený korektorem hloubek a výšek, regulátorem hlasitosti, umlčovačem ...
 • Model distribuční energetické sítě 

  Bradáč, Lubomír
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku technologie Power Line Communication (PLC), tedy přenosu dat po silnoproudém vedení. V práci jsou popsány vlastnosti technologie PLC, její použití, princip činnosti a používané ...
 • Model úzkopásmové komunikace PLC 

  Sekot, Karel
  Tato práce pojednává o datové komunikaci v silových rozvodech nízkého napětí (PLC). Rozebírá rušení v úzkopásmových systémech, které se používají například pro dálkový sběr dat. Úvodem se práce zabývá rozborem zadání, ...
 • Modelování datového přenosu v silových rozvodech nízkého a vysokého napětí 

  Feit, Kamil
  V této bakalářské práci se věnuji problematice rušení přenosů pomocí PLC. Cílem této bakalářské práce je zjistit vliv rušení na signál, který přenáší data. Toho se dosáhne tím, že se naimplementuje rušící signál do vedení ...
 • Modelování PLC komunikačního systému pro zajištění spolehlivosti komunikace 

  Procházka, Vít
  Diplomová práce se zabývá popisem a vlastnostmi datové komunikace po silových vedeních, účelem a jejími výhodami a nevýhodami. Dále jsou zde popsány modulace a kanálové kódování, které jsou v PLC používány. Stěžejní část ...
 • Modelování přístupových metod datové komunikace po silnoproudých vedeních 

  Koutný, Martin
  Práce se zaměřuje na analýzu, optimalizaci a modelování přístupové vrstvy datové komunikace po sil- noproudých vedeních. V první části práce jsou stručně shrnuty základní informace o datovém přenosu po silnoproudých vedeních. ...
 • Modelování rušení pro xDSL 

  Čermák, Josef
  Tato práce je zaměřena na problematiku modelování rušení pro technologie xDSL. Nejprve je zde zmíněno o technologiích xDSL. Těchto systémů je mnoho, a proto jsou na začátku práce stručně popsány. Další část se zabývá ...
 • Modelování silové sítě pro datovou komunikaci 

  Kadlček, Václav
  Diplomová práce se zabývá problematikou PLC (Power Line Communication) komunikace. Především je zaměřena na sestavení vhodného modelu silové sítě pro testování PLC komunikace. Čtenář je v úvodu práce seznámen se základními ...
 • Modely distribuční sítě 

  Hrabčík, Oldřich
  Diplomová práce se zabývá problematikou přenosu dat po silnoproudém vedení. Je zde teoreticky popsána technologie PLC, její rozdělení, vlastnosti a používané modulační techniky. Podstatná část práce je zaměřena na matematický ...
 • Modely silových vedení pro přenos dat PLC systémů 

  Fajkus, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku datové komunikace po silnoproudých vedeních. Tato technologie je označována jako PLC (Power Line Communication). Širšímu nasazení této technologie do praxe v současnosti brání ...