Now showing items 21-40 of 53

 • Možnosti a potřeby využívání ICT v krizovém řízení 

  Janebová, Bibiana
  Věci, jevy a procesy jsou stále rizikovější. Ochrana obyvatelstva je stále významnější. Základem jsou informace a informační procesy a jejich využití pro krizové řízení. Opatření pro provázanost jednotlivých systémů v rámci ...
 • Nakládání se zbytky hasebních látek z hlediska ochrany životního prostředí a ukládání odpadů. 

  Zapletal, Jan
  Po roce 1993 začalo na území ČR k obrovskému rozvoji průmyslu a obchodu, zejména pak průmyslu chemického. Chemický průmysl je dnes celosvětově jedním z nejvýznamnějších a nejdynamičtěji se rozvíjejícím sektorem. Zahrnuje ...
 • Návrh speciální databáze nebezpečných chemických látek pro potřeby IZS 

  Vostrý, Jaroslav
  Vytvoření návrhu speciální databáze nebezpečných chemických látek pro potřeby integrovaného záchranného systému České republiky. Základní vlastnosti nebezpečných chemických látek. Integrovaný záchranný systém a jeho složky, ...
 • Nebezpečí chemického terorismu v podmínkách České republiky 

  Novotná, Martina
  Na základě literární rešerše byla zmapována situace chemického terorismu v podmínkách České republiky. V úvodní části diplomové práce je uvedena charakteristika a rozdělení terorismu, dále je zaměřena konkrétně na terorismus ...
 • Nebezpečné chemické látky a přípravky 

  Lacina, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na stručný a současný popis nebezpečných chemických látek vycházející ze současně stále platné legislativy. Shrnuje základní informace a identifikační údaje o průmyslových nebezpečných chemických ...
 • Ochrana obyvatelstva před a při radiační havárii 

  Červinka, Petr
  Tato práce se zabývá ochranou obyvatelstva před a při radiační havárii. V první části je popsáno jaké nebezpečí představují radiační havárie. Dále jsou uvedeny zdroje rizika a klasifikace havárií v jaderných elektrárnách. ...
 • Ochrana obyvatelstva před chemickým terorismem 

  Kinduchová, Iveta
  V této publikaci jsou popsány možné projevy chemického teroristického útoku, jeho dopady na obyvatelstvo, životní prostředí, následuji zásady a způsoby ochrana obyvatelstva před chemickým terorismem,jeho informovanost a ...
 • Ochrana obyvatelstva před následky chemických havárií 

  Veverková, Ivana
  Bakalářská práce se zaměřuje na ochranu obyvatelstva při chemických haváriích. V úvodních kapitolách jsou uvedeny základní pojmy týkající se problematiky, základní informace o nebezpečných chemických látkách a jejich ...
 • Ochrana obyvatelstva před povodněmi na Jesenicku 

  Holánová, Iveta
  Téma bakalářské práce je Ochrana obyvatelstva před povodněmi na Jesenicku. Bakalářská práce byla vypracována pomocí domácích literárních zdrojů. První část se zabývá legislativou a součinností povodňových orgánů se složkami ...
 • Ochrana obyvatelstva před terorismem 

  Ullmann, Walter
  Téma mé bakalářské práce je Ochrana obyvatelstva před terorismem. V mé bakalářské práci jsem čerpal z domácích a zahraničních zdrojů za posledních deset let. V první části bakalářské práce se zabývám historií ochrany ...
 • Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech 

  Kouřil, Jan
  Tématem mé bakalářské práce je ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech. Vycházel jsem z domácích a zahraničních literárních zdrojů za posledních deset let. Část zdrojů pochází z literární rešerše zhotovené za pomoci ...
 • Ochrana osob před dopady závažných chemických havárií 

  Schüllerová, Barbora
  Ochrana obyvatelstva před dopady závažných chemických havárií je v posledních letech důležitou oblastí k řešení. Diplomová práce se zaměřuje na současnou situaci preventivních a bezpečnostních opatření v rámci ochrany ...
 • Ochrana osob před nebezpečnými chemickými látkami 

  Trombik, Tomasz
  Pojednání o nebezpečných chemických látkách, o současné ochraně před nimi a návrhy na zlepšení ochrany před těmito látkami.
 • Ochrana před nebezpečnými chemickými látkami 

  Pajpachová, Veronika
  Téma ochrany obyvatelstva je v dnešní době velmi aktuální. Ukazuje se, že běžný občan České republiky není schopen v případě mimořádné události chránit svůj majetek, zdraví ani život. Tato diplomová práce je zaměřena na ...
 • Posuzování nebezpečnosti nebezpečných chemických průmyslových toxických látek 

  Poláček, Tomáš
  Práce pojednává o celkovém působení nebezpečí nebezpečných chemických průmyslových toxických látkách na lidský organismu, popisuje fyzikálně-chemické vlastnosti daných látek, jejich toxikologické vlastnosti a nebezpečí pro ...
 • Prevence závažných chemických havárií 

  Koutský, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o prevenci závažných chemických havárií. Jsou uvedeny základní pojmy této oblasti, případové studie, přehled legislativy a legislativně stanovených povinností, historie a současného stavu prevence ...
 • Prevence závažných havárií a podlimitní zdroje rizika s amoniakem 

  Labaj, David
  U několika vybraných zdrojů v nichž se amoniak, podle platné legislativy, vyskytuje v podlimitním množství bude namodelován jeho únik při různých atmosférických podmínkách a také bude porovnána jeho toxicita s ostatními ...
 • Problematika terorismu a její souvislosti 

  Králik, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou terorismu z pohledu vymezení terorismu, jeho historického vývoje, možných příčin, projevů a důsledků ve vztahu k bezpečnostnímu prostředí. V závěru práce se zaměřuji na problematiku forem ...
 • Připravenost obyvatelstva na mimořádné události a krizové situace 

  Lichevníková, Nikola
  Tato práce je zaměřena na připravenost obyvatelstva na mimořádné události a krizové situace. Schopnost zvládnout tyto událostí by mělo být pro všechny obyvatele a obce jednou ze základních priorit. V této práci je zhodnocen ...
 • Radiační a chemická ohrožení obyvatelstva v zónách havarijního plánování v České republice 

  Kaup, Aleš
  V dnešní době, kdy se používají nebezpečné radioaktivní a chemické látky po celém světě a v každém odvětví průmyslu, je velmi složité docílit správné zacházení, manipulace a skladování těchto látek. Při malé chybě může ...