Now showing items 21-40 of 49

 • Obrábění titanových slitin 

  Horáček, David
  Tato práce je zaměřena na titan a jeho slitiny, z hlediska vlastností, použití. Dále je probírána problematika obrobitelnosti, řezných nástrojů, kvality obrobeného povrchu a metody obrábění. V praktické části bylo za úkol ...
 • Porovnání účinnosti a efektivity drážkování tradičním způsobem s technologií trochoidního obrábění 

  Ferfecki, Artur
  Bakalářská práce se zabývá možnými způsoby výroby drážek v průmyslových podnicích a zahrnuje novou technologii výroby pomocí trochoidního drážkování. Součástí této práce je porovnání technologie trochoidního drážkování s ...
 • Použití měřicích sond v kusové a malosériové výrobě 

  Koudelka, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na popis jednotlivých typů měřicích sond používaných při třískovém obrábění a popis standardních příkladů jejich použití. V praktické části je uveden návrh měřicích cyklů implementovaných do ...
 • Povlaky CVD a PVD pro dekorativní účely 

  Švéda, Filip
  Bakalářská práce je zaměřena na povlakování pomocí metod CVD a PVD, nikoliv však nástrojů, ale pouze pro dekorativní účely. V úvodních kapitolách je zde přehled jednotlivých metod a jejich popisy. Dále vytipované příklady ...
 • Produkce součástí z tabulí plechů nekonvenční metodou vodního paprsku 

  Opočenská, Hana
  Bakalářská práce zabývající se produkcí součástí z tabulí plechů nekonvenční metodou vodního paprsku se skládá ze dvou částí. První, teoretická část, vysvětluje základní princip technologie obrábění vodním paprskem, popisuje ...
 • Přestavba ručně řízené frézky na CNC frézku 

  Orság, Petr
  V první části práce je uvedená krátká rešerše zabývající modernizací starších strojů a použitých prvků. Jsou zde také uvedeny základní typy frézek. Další část této práce obsahuje popis použité frézky a její parametry. Dále ...
 • Racionalizace technologie výroby forem 

  Kalous, Ondřej
  Diplomová práce na téma Racionalizace technologie výroby forem se skládá ze dvou částí. V první části je popsán proces vstřikování plastických materiálů a rozbor stávajícího stavu výroby vstřikovacích forem. Druhá část ...
 • Realizace laserové technologie 

  Urban, Jan
  Cílem diplomové práce je popsat nahrazení drátového řezání laserovým řezáním při vyřezávání břitových destiček z tvrdých materiálů. Popis stávajícího stavu ve firmě Vydona, výběrové řízení a volbu laseru a dále pak nutnost ...
 • Rozbor a výroba dílu ze vstřikovací formy 

  Dudek, Ladislav
  Cílem bakalářské práce bylo zhotovit 3D model vstřikovací formy pro vstřikolis, stanovit výrobní postup a zhodnotit technicko-ekonomická hlediska. V první části tématu jsou popsány vstupní parametry, které je třeba vyjasnit ...
 • Řešení technologie součásti v podmínkách středně velké strojírenské firmy. 

  Šašinka, Ondřej
  Vyhodnocení a porovnání stávajícího výrobního procesu vytipované součásti tělesa přepouštěcího ventilu s modernizovanou variantou, která je zaměřena především na snížení strojních časů a rozšíření výroby s ohledem na zázemí ...
 • Řídicí systémy CNC strojů a možnosti využití 

  Mana, Marek
  Zvolená práce se zabývá problematikou CNC strojů. V první části se práce zabývá teoretickou problematikou CNC obrábění (historie, rozdělení a způsoby programování). Další část práce je zaměřena na kompletní simulaci a ...
 • Souvislost vad řezu s řeznými parametry při laserovém řezání 

  Šťastný, Jan
  Projekt se zabývá v první části teoretickým rozborem technologických možností metody dělení materiálu laserem, principem a funkcí laseru, rozdělení jednotlivých typů laserů, vlastnostmi laserového paprsku, laserovým řezáním, ...
 • Technicko-ekonomické zhodnocení použití kyslíku nebo dusíku jako řezného média při laserovém řezání plechů. 

  Králík, Petr
  Práce se zabývá otázkou, zda se strojírenskému podniku při vypalování součástí pomocí laseru vyplatí používat tavnou metodu řezání nebo metodu oxidační doplněnou o zařízení Lissmac SBM-M 1500 B2 určené k čištění oxidické ...
 • Technologie broušení 

  Beseda, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá technologií broušení. Teorii broušení je věnována první část. Navazuje část, kde jsou uvedeny výběry brousicích strojů z databází a katalogů výrobců. Na závěr je uvedena ukázka využití brousicího ...
 • Technologie drátové elektroeroze 

  Tichý, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá technologií elektroerozivního drátového řezání v teoretické a praktické rovině. Teoretická část práce podrobně vysvětluje princip elektroerozivního obrábění, popisuje funkční části současných ...
 • Technologie drátového elektrojiskrového obrábění 

  Galko, Adam
  Táto práca sa zaoberá praktickým využitím technológie elektroerozívneho obrábania drôtovou elektródou (WEDM), ktoré patrí do skupiny metód elektroerozívneho obrábania. Vo svojej práci som sa zameral na výrobu strižnice ...
 • Technologie ultrazvukového obrábění 

  Krajči, Jakub
  Cílem této práce je poskytnout čtenáři pohled na problematiku obrábění za pomocí ultrazvuku, seznámit ho s ultrazvukem a jeho fyzikálními vlastnostmi, popsat metody ultrazvukového obrábění, poohlédnutí se na nedestruktivní ...
 • Technologie vrtání ve střediscích údržby malých firem 

  Huňáček, František
  V úvodní části této práce je popsána základní charakteristika technologie vrtání, přehled nástrojů pro vrtání, popis částí a úhlů šroubovitého vrtáku. V další části se práce zabývá popisem různých vrtacích technologií, ...
 • Technologie výroby součásti těleso klapky 

  Keprt, Michal
  Cílem mé práce je navrhnout postup výroby tělesa svařence klapkového uzávěru, který se bude vyrábět ve společnosti Ševčík – vodohospodářská zařízení s.r.o. Těleso klapkového uzávěru je vymodelováno v programu SolidWorks ...
 • Technologie žárového zinkování 

  Pometlo, Stanislav
  Tato bakalářská práce pojednává o technologii žárového zinkování ponorem. V úvodu této práce je pohled do historie žárového zinkování a rozbor známých technologií nanášení roztaveného zinku na povrch materiálu. Dále je zde ...