Now showing items 21-40 of 62

 • Návrh podnikatelského záměru 

  Stříž, Martin
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem rozvoje podniku Martina Stříže, který se orientuje na vydávání knih a na další tiskové produkty. Na základě zjištění současného stavu a určení cíle, kterého by mělo být ...
 • Návrh podnikatelského záměru rozvoje firmy 

  Dobiášková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na nový podnikatelský záměr firmy v oblasti cestovního ruchu v působnosti jejího regionu. Obsahuje zhodnocení dosavadní situace v podnikání, návody, postupy a důležité informace k zvýšení ...
 • Návrh podnikatelského záměru – Turistický a kulturní portál 

  Ferencz, Erik
  Podnikatežský návrh a podnikatežský plán sú dôležitou a neoddelitežnou súčasťou pre manažovanie a plánovanie vývoja podniku, prezentáciu budúcich ciežov a vízie firmy. Moja diplomová práca sa zameriava práve na využitie ...
 • Návrh podnikatelského záměru: Fotovoltaická elektrárna 

  Krutský, Jan
  Diplomová práce je zadaná na téma „Návrh podnikatelského záměru: Fotovoltaická elektrárna“ na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě podnikatelské. Cílem je vytvořit návrh podnikatelského záměru založený na reálné ...
 • Návrh vhodných stimulačních nástrojů 

  Pytlíková, Lucie
  Cílem mé diplomové práce je návrh vhodných stimulačních nástrojů pro konkrétní firmu. V této práci provedu analýzu stávajícího stavu ve firmě a identifikaci potřeb zaměstnanců. Součástí je také analýza nesouladu mezi ...
 • Návrh vhodných stimulačních nástrojů 

  Dvořák, Pavel
  Cílem diplomové je návrh vhodných stimulačních nástrojů. Nejdříve je představena firma Moravia IT, a.s. a její cíle, které si vytyčila pro následující období pěti let. Jako hlavní problém je vybrána vysoká fluktuace ...
 • Návrh zdokonalení organizační struktury společnosti EIKA Znojmo,a.s. 

  Jedličková, Eva
  Práce popisuje organizační strukturu ve firmě, zkoumá její výhody a snaží se odhalit nedostatky, které způsobují neefektivní využití lidských zdrojů. Posláním této práce je poskytnout takový návrh organizační struktury, ...
 • Návrh zlepšení kulturního projektu 

  Klusáková, Ivona
  Diplomová práce je zaměřena na provedení změn ve fungování kulturního projektu pořádaného pod záštitou příspěvkové organizace. Cílem práce je provést změny, které vylepší ekonomickou situaci projektu, zvýší zájem ze strany ...
 • Podnikatelský plán 

  Novotná, Ivana
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na založení specializovaného fitness studia pro ženy. Návrh vychází z analýzy současného stavu v oboru a cílem je zjistit, jestli navrhované studio bude ...
 • Podnikatelský plán 

  Slouka, Petr
  V diplomové práci je zpracován podklad pro podnikatelský plán projektu – prodeje nemovitosti. Výsledkem je zhodnocení silných, slabých stránek projektu a zpracování finanční a časové analýzy. Součástí této práce je i návrh ...
 • Podnikatelský plán 

  Šmída, Jaromír
  Předmětem diplomové práce je detailní zpracování podnikatelského plánu pro založení společnosti s ručením omezeným, která se bude zabývat pěstitelským pálením (výrobou ovocných lihovin pro pěstitele). Teoretická část práce ...
 • Podnikatelský plán pro založení pizzerie 

  Jílková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení studentské pizzerie. V teoretické části práce je popsána oblast podnikání a východiska nutná k vypracování podnikatelského plánu. Pomocí analýzy ...
 • Podnikatelský záměr 

  Škvařil, Jan
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru pro výstavbu solární fotovoltaické elektrárny. V úvodní části se práce věnuje vymezení pojmů spojených s podnikáním, právním formám podnikání, definicí a náležitostmi ...
 • Podnikatelský záměr 

  Himer, Martin
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru nové obchodní společnosti. Nejprve je definována podstata podnikatelského záměru a sepsány poznatky z literatury. Dalším bodem je analýza trhu. Následně je ...
 • Podnikatelský záměr 

  Svobodová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zpracování podnikatelského záměru restaurace. Cílem tohoto podnikatelského plánu je návrh na založení vlastního minipivovaru, který by sloužil výhradně pro potřeby restaurace, analýza ...
 • Podnikatelský záměr "Import z Asie" 

  Le, Hung
  Tato diplomová práce se zaměřuje na podnikatelský záměr nově založeného podniku, který poskytují služby v oblasti mezinárodního obchodu. Obsahuje základní informace o tvorbě podnikatelského záměru. Analyzuje jak makroprostředí, ...
 • Podnikatelský záměr CA Invia 

  Doláková, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem CA Invia.cz, s.r.o., jehož cílem je navrhnout zákaznický věrnostní program pro klienty cestovní agentury. Byla snaha o vytvoření jednoduchého a atraktivního věrnostního ...
 • Podnikatelský záměr na založení realitní kanceláře 

  Křesalová, Irena
  Diplomová práce se zabývá problematikou založení firmy a to realitní kanceláře REALITY-KOM. Cílem práce je návrh založení firmy, charakteristika a analýza prostředí a trhu, ve kterém zakládaná firma působí z hlediska teorie ...
 • Podnikatelský záměr pro rozvoj malého podnikání 

  Lomnická, Mária
  Zameraním bakalárskej práce je vytvorenie optimálneho podnikatelského plánu pre rozšírenie sortimentu ponúkaných produktov v oblasti poskytovania fotografických služieb. Práca obsahuje teoretické východiská, analýzu ...
 • Podnikatelský záměr rozšíření firmy 

  Vašíček, Robert
  V této diplomové práci je zpracován podnikatelský záměr rozšíření projekčně stavební firmy. Je zde zahrnut teoretický popis podnikatelského záměru a vlastní návrh obsahující postupy řešení realizace rozšíření.