Now showing items 21-37 of 37

 • Optimalizace zkušebního pracoviště pro konečnou kontrolu sporáku na výrobní lince 

  Nábělková, Irena
  Předmětem diplomové práce je analýza tří kontrolních pracovišť pro konečnou kontrolu sporáku a zjištění, které pracoviště bude vhodné optimalizovat. V práci je uveden návod k obsluze zkušebního zařízení a zkušební předpisy ...
 • Podpora výuky biometrických přístupových systémů 

  Navrátil, Petr
  Tato práce obecně popisuje činnost biometrických přístupových systémů a shrnuje problémy s jejich uplatněním v praxi. Ukazuje také na bezpečnostní rizika těchto systémů. Definuje základní pojmy, se kterými se v této oblasti ...
 • Projekt generelu závodu. 

  Blahák, Emil
  Tématem této bakalářské práce je komplexní generel vybrané firmy z Jihomoravského kraje. V první části se zabývá vývojem výroby v období od vzniku až do současnosti a jsou zde popsány některé nedostatky a problémy nynějšího ...
 • Racionalizace provozu Koukola 

  Nevrkla, Josef
  Bakalářská práce se ve své první části zabývá rozborem podniku. Cílem rozboru je nalezení aktuálních nedostatků. Druhá část je zaměřena na odstranění těchto nedostatků s návrhem variant řešení. Následuje výběr a podrobné ...
 • Racionalizace provozu testování pohonů dveří pro kolejová vozidla 

  Grulichová, Jana
  Tato práce se věnuje možné racionalizaci provozu testování dveřních pohonů kolejových vozidel. Cílem je navrhnout řešení vedoucí ke zvýšení produktivity a redukci provozních nákladů. První část stručně popisuje historii a ...
 • Racionalizace vnitropodnikové manipulace u firmy Igor Láník - Techservis Boskovice 

  Šamšula, Petr
  Tato diplomová práce se ve své první části zabývá rozborem a technologické dokumentace, manipulace s materiálem, strojů a manipulačních zařízení. Cílem těchto rozborů je vytipování nedostatků současného stavu. V druhé části ...
 • Racionalizace výrobního systému v podniku Prodia 

  Jakubec, Jan
  Práce se zabývá optimalizací výrobního systému ve strojírenském podniku Prodia s.r.o. V úvodu je provedena literární studie technologického projektování, představeny jsou metody rozboru, návrhové metody a kapacitní propočty. ...
 • Racionalizace výroby el. generátorů v TES Vsetín a.s. 

  Kašpar, Ladislav
  Cílem této práce je výrazná racionalizace výroby kostry generátoru TES 472. Při zpracování této práce byly vyhodnoceny nedostatky současného stavu a navrženy možné směry řešení. Na základě analýzy předností a nedostatků ...
 • Racionalizace výroby servomotoru v AVEKO 

  Poláčková, Kateřina
  Cílem této práce je racionalizace výrobního postupu základních komponent servomotoru vyráběného firmou AVEKO s.r.o. Na základě rozboru současného stavu a vytipovaných nedostatků byly provedeny návrhy změn ke zvýšení objemu ...
 • Simulace tříbodového ohybu pěnových laminátů 

  Kelecsényi, Matej
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vzniku a šírenia poruchy trámikov jadra kompozitu, z keramickej peny s homogénnou štruktúrou, tvorenou pomocou Kelvinovej bunky s otvorenou pórovitosťou, pri namáhaní trojbodovým ...
 • Stanovení mechanických vlastností keramické pěnové struktury s otevřenou pórovitostí metodou konečných prvků 

  Barančík, Milan
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu výpočtového modelu keramické pěnové struktury s otevřenou pórovitostí a stanovení mechanických vlastností této struktury pomocí výpočtového modelování. Při tvorbě modelu geometrie ...
 • Studie konstrukce trativodu 

  Navrátil, Petr
  Při odvodnění zemní pláně tělesa železničního spodku krytým odvodňovacím zařízením, zejména trativody, nesmí dojít k promísení materiálu výplně trativodu s materiálem konstrukční vrstvy a materiálem zemního tělesa. Aby k ...
 • Systémové zpracování studie konstrukce trativodu 

  Navrátil, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015-01-29)
  Aby při návrhu konstrukce trativodu nedošlo k promísení zásypu trativodní rýhy s materiálem zemního tělesa a konstrukční vrstvy, musí být dle předpisu SŽDC S4 Železniční spodek splněno filtrační kritérium. Článek se zabývá ...
 • Šíření trhliny v železničním kole za provozních podmínek 

  Navrátil, Petr
  Předkládaná disertační práce vznikla pod vedením školitele Prof. Ing. Přemysla Janíčka, DrSc. a pod dohledem školitele specialisty Ing. Petra Skalky, Ph.D. Práce se zabývá vlivem různých provozních podmínek na chování jiţ ...
 • Topologicko-geometrický návrh a deformačně-napjatostní analýza tvaru disku železničního kola pro různé provozní podmínky na základě analýz LELM 

  Brabenec, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá problematikou chování železničního kola porušeného trhlinou. Cílem práce bylo provést deformačně napěťovou analýzu neporušeného kola a lomovou analýzu kola s primární přímou trhlinou. Řešení ...
 • Využití aktivního uhlí v procesu čištění spalin 

  Navrátil, Petr
  Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou čištění spalin od polutantů a to hlavně pomocí metod využívajících adsorbci na aktivní uhlí. Je zde zpracován úvod do problematiky zahrnující ochranu životního ...
 • Zavedení principů štíhlé výroby do výroby komponent pro plynem izolované rozvodny velmi vysokého napětí (GIS) 

  Franc, Aleš
  Tato diplomová práce je zaměřena na zavádění metod štíhlé výroby. Počátek se věnuje její historii a teoretickému popisu nástrojů. Další část pojednává o společnosti ABB a plynem izolovaných rozvodnách velmi vysokého napětí. ...