Now showing items 21-40 of 45

 • Obojživelný terénní automobil s hydraulickým pohonem 

  Nožka, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá studií řešitelnosti terénního obojživelného vozidla s hydrostatickým pohonem. První část této práce se věnuje základním pojmům z teorie obojživelných vozidel a hydraulických pohonů vozidel. ...
 • Odstředivé radiální ponorné vodní čerpadlo s hydrostatickým pohonem 

  Holan, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem radiálního ponorného vodního čerpadla s hydrostatickým pohonem. V práci jsou popsány základní principy čerpadel a také hydraulické strojní součásti čerpadlového systému. Dále je podrobněji ...
 • Optimalizace hydraulického systému pro frézovací obráběcí centrum 

  Smíšek, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh optimalizačního řešení hydraulického systému pro frézovací obráběcí centrum. Hlavními body práce jsou zhodnocení současného stavu, návrh optimalizačního řešení, konstrukční výpočty, ...
 • Optimalizace průtokových poměrů v mazacích obvodech s progresivními rozdělovači pomocí genetických algoritmů 

  Vepřek, Jiří
  Tato disertační práce popisuje výsledky vývoje dvou softwarových programů pro návrh progresivních rozdělovačů a progresivních mazacích systémů. V prvním z těchto programů je implementován genetický algoritmus a ve druhém ...
 • Prvky experimentálního zařízení k výzkumu rekuperace energie vozidel 

  Vašíček, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na volbu hydraulických komponent experimentálního stendu pro výzkum hydrostatické rekuperace brzdné energie těžkých vozidel pro stavebnictví, hromadnou dopravu či komunální služby. Středem ...
 • Přehled technologií pro rapid prototyping pro výrobu kovových pototypů 

  Žaba, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je podat přehled metod rapid prototyping, které umožňují zpracovávat kovové materiály. Vysvětluje principy starších i nejmodernějších metod, které jsou: selective laser sintering, direct metal ...
 • Přesné polohování pneumatických pohonů 

  Volf, Marek
  Práce se v úvodu zabývá stručným přehledem současné úlohy pneumatických pohonů. Dále je provedena rešerše v oblasti modelování a řízení pneumatických pohonů. Je zde uveden základní přehled termodynamických zákonu. Ty jsou ...
 • Převodovka přímočarého pneumotoru 

  Bedeč, Csaba
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem mechanismu pro převádění přímočarého pohybu na rotační kývavý pohyb užitý jako pohon dveří v autobusech. V první části je obsažen rozbor a aplikace použitelných druhů ...
 • Rekuperace energie při brzdění a rozjezdu vozidel 

  Vodák, Martin
  Cílem této práce bylo vytvořit literární rešerši v oblasti rekuperace kinetické energie při brzdění a následném rozjezdu vozidel. První část je věnována rozdělení a vhodnost použití metod rekuperace energie. Druhá část ...
 • Revitalizace testeru regulace hydraulických obvodů 

  Korsa, Filip
  Kvalitní simulace hydraulického mechanismu vede k úspoře času a dalších nákladů spojených se změnou nevhodně navrženého obvodu. Cílem diplomové práce je revitalizace zkušebního testeru pro simulaci hydraulických obvodů za ...
 • Simulace funkce obvodu pro rekuperaci energie 

  Kubíček, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací matematického modelu pro simulaci rekuperace energie u hydrostatických systémů. Matematický model by měl spolu s experimentálním stendem sloužit k simulaci provozních ...
 • Skladba a použití měřicího systému k výzkumu mazacího přístroje 

  Brhlík, Rostislav
  Tato práce se zabývá adaptací měřicího systému pro analýzu funkce děliče maziva. Pro určování vlastností mazacího systému je v rámci nového konstrukčního návrhu využito tlakoměrů, průtokoměrů a dynamických vah; je navržena ...
 • Současná konstrukční řešení rotačních kompresorů, prevence jejich pompáže 

  Kopáček, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí rotačních kompresorů s analýzou prevence nežádoucí pompáže. První část se věnuje popisu základních pojmů potřebných k pochopení zkoumaného problému. Dále je pozornost věnována ...
 • Stanovení účinnosti rekuperačního hydrostatického pohonu 

  Kobza, Michal
  V první části diplomové práce je stanoveno kritérium účinnosti jednotlivých pracovních režimů experimentálního stendu při rekuperaci energie a následně vyhodnoceny záznamy jednotlivých měření. Vypočítány jsou také úspory ...
 • Stend k měření vlivu materiálu statoru vřetenového čerpadla na parametry čerpacího soustrojí 

  Baroš, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem experimentálního měřicího stendu, který bude sloužit pro stanovení závislosti výsledných parametrů čerpacího soustrojí na tvrdosti materiálu statoru vřetenového čerpadla. První část pojednává ...
 • Stend pro analýzu přístroje k mazání okolků kolejových vozidel 

  Štěnička, Petr
  Tato práce se zabývá konstrukcí experimentálního měřícího stendu. Tento stend bude sloužit k výzkumu zaměřenému na optimalizaci mazání okolků kolejových vozidel. Konstrukce zařízení vychází ze systému pro mazání okolků ...
 • Stend pro analýzu rekuperace energie v experimentálním vozidle 

  Indruch, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce experimentálního stendu pro simulaci rekuperace energie na strojích s hydrostatickou transmisí energie. Práce popisuje volbu zapojení a výběr hydrostatických a jiných komponent. ...
 • Teoretické řešení pneumobilu 

  Stodolák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým řešením vozidla poháněného stlačeným vzduchem. V první části je popsána soutěž vozů poháněných stlačeným vzduchem, která se pořádá každoročně v Maďarsku, odkud pochází myšlenka ...
 • Testování pevnosti hadicových spojů mimotělního krevního oběhu 

  Pospíšil, Luděk
  Tato bakalářská práce se zabývá testováním pevnosti spoje mezi kanylou a hadicí u mimotělního krevního oběhu. První část pojednává o hadicích, kanylách a přístrojích používaných při mimotělním krevním oběhu. Následuje ...
 • Události č. 1/1997 

  Jursová, Nataša; Konečná, Yvonne; Krejčí, Renata; Nevrlý, Josef; Říčný, Václav; Ustohal, Vladimír; Vavřín, Petr; Vrbka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1997)