Now showing items 21-40 of 59

 • Měření koncentrací skleníkových plynů 

  Dohnal, Jan
  Tato magisterská práce se zabývá problematikou skleníkového efektu, jednotlivými plyny a metodami měření. Na skleníkový efekt je nahlíženo od jeho historického datování, přes změny v atmosféře její složení a reakce ...
 • Měření vlastností oxidů manganu (MnOx) metodou EQCM 

  Pléha, David
  Předkládaná práce se zabývá problematikou použití oxidu manganičitého jako katalyzátoru pro kladnou elektrodu palivových článků. V teoretické části práce je rozebrána problematika palivových článků se zaměřením na nízkoteplotní ...
 • Měření vodivosti keramických materiálů za vysokých teplot 

  Grochal, Peter
  Cieľom tejto práce je zoznámenie sa s podrobnou štruktúrou zirkónie stabilizovanou ytriou so zameraním hlavne na vodivosť. Nanášanie platinových elektród sieťotlačou. Riešenie komplexnosti segregácie vodivosti pomocou ...
 • Modifikace vlastností kladné elektrody na bázi MnOx pro AFC pomocí dopantů 

  Kamrla, David
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nízkonákladových alkalických palivových článků, konkrétně elektrodami s alternativními katalyzátory MnOx + dopant. Tento projekt navazuje na bakalářskou práci [1] i výsledky ...
 • Možnosti přípravy bíle emitujícího elektroluminiscenčního panelu 

  Guricová, Patrícia
  Táto práca je zameraná na prípravu bielo emitujúceho elektroluminiscenčného panelu pomocou tlačových techník. Sú rozoberané možnosti prípravy panelu s cieľom minimalizácie reabsorpcie vo vrstve luminoforu a teda zvýšenie ...
 • Nanovlákenné separátory pro lithium-iontové akumulátory 

  Pléha, David
  Použití nanovlákenných separátorů pro Li-ion akumulátory s sebou přináší řadu výhod. Oproti dnes používaným typům mají nanovlákenné separátory vyšší teplotní odolnost, vyšší iontovou vodivost a zvýšenou schopnost zvlhčení. ...
 • Návrh personálního řízení ve společnosti Sika CZ 

  Novák, Vítězslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem personálního systému, který by měl zjednodušit a zefektivnit práci personálního oddělení ve společnosti Sika CZ. Hlavním cílem práce je navrhnout takový systém, který bude co nejvíce ...
 • Návrh vhodných alternativních surovin pro výrobu super izolačních keramických tvarovek 

  Novák, Vítězslav
  Práce se věnuje zlepšení tepelně technických vlastností současných keramických tvarovek pro obvodové zdivo užitím integrování tepelné izolace. V praktické části byla navržena směs z cementu a odpadního PUR granulátu. S ...
 • Neplatinové katalyzátory pro palivové články s iontoměničovou membránou 

  Talába, Michal
  Táto práca prináša prehľad o neplatinových katalyzátoroch, alkalických membránach a metódach na vyhodnocovanie katalytickej aktivity. Práca sa zaoberá skúmaním neplatinových katalyzátorov na báze MnO2, s prímesou dopantov, ...
 • Nízkoteplotní vodíkové palivové články 

  Kazda, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na nízkoteplotní palivové články a jejich použití v automobilech a mobilních aplikacích. V teoretické částí projektu je popsán rozvoj palivových článků v posledních letech i historicky, dále ...
 • Nové elektrodové struktury pro alkalické akumulátory 

  Fusek, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku vývoje elektrod pro alkalické akumulátory za použití nových materiálů a sloučenin. Základní kladnou elektrodou byla niklová elektroda, na kterou jsme pomocí elektodepozice nanášeli ...
 • Optické stanovení stavu nabití průtokových vanadových článků 

  Šacl, Vojtěch
  Zkoumaným předmětem této diplomové práce je studium vlastností vanadového redukčně oxidačního článku (VRB), zejména elektrolytu. Zaměření je aplikováno na stav nabití tohoto článku a jeho měření pomocí optických metod. Při ...
 • Optimalizace MEA struktury pro nízkoteplotní palivové články 

  Chladil, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá optimalizací elektrodového uspořádání v kombinaci s polymerní membránou (MEA – membrane electrode assembly) po stránce materiálové a technologické. Cílem práce bylo vytvoření a měření funkčních ...
 • Optimalizace organických solárních článků 

  Kratochvíl, Matouš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na přípravu velkoplošných organických solárních článků technikami kompatibilními s velkoobjemovou produkcí. Teoretickou část tvoří rešerše shrnující základní teoretické podklady fungování ...
 • Optimalizace struktury kompozitních materiálů na bázi uhlíku 

  Kazda, Tomáš
  Tato práce se zaměřuje na optimalizaci kompozitních materiálů na bázi uhlíku. V teoretické částí projektu je seznámení s kompozitními materiály a materiály používanými k jejich výrobě. Dále se zabývá jejich vlastnostmi a ...
 • Photoelectric Properties of Solar Cells Based on Perovskites 

  Novák, Vítězslav; Vanýsek, Petr; Weiter, Martin (Czech Technical University in Prague, 2018-03-13)
  Here we discuss materials and construction of particular solar cells that could be possible replacement for the current silicon-based photovoltaic cells, and methods of studying their performance. Solar cells based on the ...
 • Porovnání vlastností perovskitovských fotovoltaických článků 

  Mudroch, Michal
  V tejto bakalárkej práci je predstavená technológia výroby a premena elektromagnetického žiarenia na elektrickú energiu s využitím perovskitov. V práci sú popísané známe druhy štruktúr perovskitových fotovoltaických článkov ...
 • Použití olověného akumulátoru v režimu hybridních vozidel 

  Hejdiš, Roman
  Práca popisuje vlastnosti hybridných vozidiel a olovené akumulátory používané v automobilovom priemysle. Porovnáva klasický a alternatívny pohon v automobiloch, popisuje delenie hybridných pohonov a ich vlastnosti. Ďalej ...
 • Simulace absorpčních charakteristik dielektrických materiálů 

  Bačkovský, Pavel
  Práce se zaobírá dielektrickými materiály. Charakterizuje pojem dielektrikum a blíže se zabývá polarizacemi probíhajícími v dielektriku, především pak relaxační polarizací. Stanovuje pojem dielektrická absorpce a blíže ...
 • Studium degradace perovskitových solárních článků 

  Hrbková, Silvie
  Práce se zabývala studiem degradace perovskitových fotovoltaických článků při jejich uložení v atmosférách s odlišnou vlhkostí. Byly připraveny fotovoltaické články s inverzní strukturou ITO/ PEDOT:PSS/ CH3NH3PbI3–XClX/ ...