Now showing items 21-40 of 94

 • Fázování generátoru pomocí funkce "synchro-check" terminálu vývodového pole 

  Gregr, Tomáš
  Úkolem této práce je teoretický rozbor problematiky paralelního chodu elektrických sítí a připojování synchronních alternátorů k elektrizační soustavě. Seznámení se se stávajícími způsoby připojování synchronních alternátorů ...
 • Identifikace počítače na základě časových značek paketů 

  Novotný, Jan
  Tato práce pojednává o technice identifikace počítače na základě časových značek paketů. V práci je dále popsán algoritmus pro výpočet zkreslení hodin počítače, na kterém se celá technika identifikace počítače zakládá. ...
 • Integrované projektování chytrého domu, budovy 

  Tesař, Luděk
  Cílem této diplomové práce je vytvoření metodické příručky projektanta systémové elektroinstalace v chytrých/inteligentních domech. Úvodní část práce zdůrazňuje potřebu integrace systémů v inteligentní budově s nutností ...
 • Klasifikace kovů pomocí spektroskopie laserem buzeného plazmatu a chemometrických metod 

  Képeš, Erik
  Táto diplomová práca sa zaoberá klasifikáciou kovov pomocou spektroskopie laserom indukovanej plazmy (LIBS) a chemometrických metód. Práca poskytuje prehľad o štúdiách na danú tému. Sú vybrané tri široko používané chemometrické ...
 • Klasifikácia gramatík, jazykov a automatov (základné typy a využitie) 

  Klimešová, Michaela
  Práca je napísaná ako stručný prehžad základnej teórie k danej téme s rozšírením na spracovanie postupov a riešenie príkladov. Práca je rozdelená na dve základne časti. Prvá časť je zameraná na základné teoretické poznatky ...
 • Kombinované využití sluneční energie 

  Zeman, Miroslav
  Tato práce se zabývá kombinovaným využitím sluneční energie. V první části jsou popsány podmínky sluneční energie v České republice. Následuje rozdělení solárních kolektorů se zaměřením na určité typy a důkladnější popis ...
 • Koncept moderního LED svítidla pro osvětlení pozemních komunikací 

  Krejčí, Miroslav
  Tato práce se zabývá návrhem optického systému svítidla pro osvětlení pozemních komunikací. Na začátku jsou popsány základní fotometrické veličiny a metodika hodnocení osvětlení komunikací vybrané třídy osvětlení M. Dalším ...
 • Manažerské funkce trenéra ve vybraném sportu 

  Chalupa, Pavel
  Cílem bakalářské práce je zjistit, zda trenéři v klubu využívají manažerské funkce v trenérské pozici. V práci jsou vymezeny pojmy související s manažerskými nástroji trenéra a jeho stěžejními vlastnostmi. Získané teoretické ...
 • Matematické metody segmentace obrazu pro dálkový průzkum Země 

  Novotný, Jan
  Segmentace obrazu na jednotlivé stromy je důležitý krok při zpracování dat dálkového průzkumu pro lesnickou praxi. Tato dizertační práce podává široký přehled dané problematiky. Shrnuje teoretický kontext z pohledu aplikované ...
 • Matematické modelování spotřeby paliva vozidla 

  Dražka, Jan
  Práce se zabývá modelováním pohybu a spotřeby paliva automobilu s využitím reálných dat. Práce obsahuje jak přípravu vstupních dat do vhodné matematické formy, tak sestavení celkového matematického simulačního modelu. ...
 • Matematické modely dopravních úloh 

  Votavová, Helena
  Práce se zabývá modelováním a řešením vybraných dopravních úloh. Nejprve jsou uvedeny historické postřehy, praktické poznatky a formulovány vybrané problémy. Potom se práce věnuje modelování vybraných dopravních úloh pomocí ...
 • Měření změny délky fotopolymeru 

  Novotný, Jan
  Tato práce se zabývá vývojem speciálního měřícího přístroje pro měření změny délky fotoaktuačního polymeru. Délka vzorku polymeru se vlivem intenzivního osvětlení zkracuje o desetiny milimetru. Vzorek je třeba předepnout ...
 • A mixed integer linear programming model applied in barge planning for Omya 

  Bredstroem, David; Haugen, Kjetil Kare; Olstad, Asmund; Novotný, Jan (Elsevier, 2015-12-01)
  The article presents a mathematical model for barge transport planning, which is part of a decision support system recently taken into use by the Swiss company Omy. The barge-planning problem falls in the category of ...
 • Mobile Illuminance Measurement of Road Lighting 

  Novotný, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Paper deals with technical solution of mobile measurement of public lighting project. Each part of the measuring device is well described. Various kinds of measured and gathered data are listed as well as the way of their ...
 • Modely stochastického programování a jejich aplikace 

  Novotný, Jan
  Diplomová práce se zabývá stochastickým programováním a jeho aplikací na problém mísení kameniva z oblasti stavebního inženýrství. Teoretická část práce je věnována odvození základních přístupů stochastického programování, ...
 • Modul pro detekci lehkých prvků v železných slitinách metodou spektroskopie laserem buzeného plazmatu 

  Hrabal, Zdeněk
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu lehkých prvků (tj. uhlík, sýra a fosfor) v železných slitinách pomocí metody laserem indukovaného plazmatu (LIBS). Hlavním cílem je vyvinout a implementovat nový modul, který ...
 • Most na rampě křižovatky v Brně 

  Novotný, Jan
  Práce se zabývá řešením půdorysně zakřiveného mostu na rampě v Brně. Navrženou nosnou konstrukcí je spojitý nosník tvořený dvoukomorou. Na tuto konstrukci jsou uvažovány účinky dopravy dle normy ČSN EN 1991-2. Na základě ...
 • Možnosti aplikace geografických informačních systémů v podnikové praxi 

  Ratičák, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem problematiky využití víceúčelových geografických informačních systému (GIS) v oblasti komerční sféry v podmínkách České republiky. Vzorem při této analýze jsou pak především možnosti ...
 • Možnosti determinace povrchu objektů v tomografických datech 

  Kalasová, Dominika
  Práce se zabývá určováním povrchu objektů v tomografických datech. Tento proces je velmi důležitý pro následné zpracování - vizualizaci objektů, souřadnicová měření, export do formátu STL apod. Určování povrchu znesnadňují ...
 • Multispektrální analýza obrazových dat 

  Novotný, Jan
  Letecký hyperspektrální dálkový průzkum Země je využíván jako prostředek pro monitorování aktuálního stavu složek životního prostředí. Tato práce se zabývá analýzou hyperspektrálních dat s cílem segmentace korun stromů. ...