Now showing items 21-40 of 96

 • Enzymatická hydrolýza odpadů po zpracování kávy 

  Kovářová, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem možností produkce extracelulárních hydrolytických enzymů mikroorganismy, a to bakteriemi a plísněmi, které byly kultivovány na kávové sedlině. Teoretická část je zaměřena na ...
 • Evoluční inženýrství bakterií produkujících polyhydroxyalkanoáty 

  Nováčková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá aplikací evolučního inženýrství na PHA produkující kmeny. Cílem práce je připravit prostřednictvím metod evolučního inženýrství kmeny adaptované na kyselinu levulovou, jakožto vybraný stresový ...
 • Experimentální studium adsorpce bakteriálních buněk na pevné povrchy 

  Kahanovská, Kristína
  Kľúčovou náplňou diplomovej práce bola optimalizácia laboratórnych modelových systémov ako inovativného nástroja pre experimentálne štúdium adsorpcie bakteriálnych buniek na pevné povrchy. Pri opise živých biologických ...
 • Fotoprotektivní vlastností PHB granulí 

  Hesko, Ondrej
  Cílem práce je studium a návrh fyzikálně-chemické metody na ověření fotoprotektivních vlastností PHB granulí pomocí bakterie Cupriavidus necator H16 a její mutantní kmen Cupriavidus necator PHB-4 lišíci se schopností ...
 • Identifikace PHA produkujících bakterií pomocí nástrojů molekulární biologie 

  Gajdová, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací bakterií, které jsou schopny produkce polyhydroxyalkanoátů (PHA). Mezi testovanými bakteriemi byli převážně zástupci rodu Pseudomonas, Lactobacillus, Bifidobacterium, dále vzorky ...
 • Ionokomplexy hyaluronanu pro kosmetické a farmaceutické účely 

  Cimalová, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium systému kationaktivní tenzid – hyaluronan. Pomocí fluorescenční spektrometrie byla stanovena kritická micelární koncentrace karbethopendeciniumbromidu (Septonex) ve třech ...
 • Isolace, identifikace a charakterizace extremofilů schopných produkce PHA 

  Vlasáková, Terézia
  Predložená diplomová práca sa zameriava na izoláciu a identifikáciu termofilných mikroorganizmov schopných produkcie polyhydroxyalkanoátov (PHA) vo vzorke aktivovaného kalu z čističky odpadových vôd. Z aktivovaného kalu ...
 • Kyselina octová jakožto vedlejší produkt metabolismu bakterií produkující PHA 

  Ryšavá, Lenka
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na experimentální studium produkce kyseliny octové jakožto vedlejšího produktu metabolismu bakterií produkující PHA. Praktická část této bakalářské práce se zabývá vlivem přidaného ...
 • Matematické modelování růstu mikroorganismů 

  Kecskésová, Viktória
  Cílem bakalářské práce bylo matematické modelování růstu mikroorganismů, konkrétně druhu Lactobacillus casei CCM 4798. Mikroorganismus byl kultivován v Erlenmeyerových baňkách technikou vsádkové kultivace. Živné média byly ...
 • Metody dekotoxifikace hydrolyzátů lignocelulózových materiálů 

  Vašíčková, Monika
  Cílem diplomové práce bylo studium detoxifikace hydrolyzátů lignocelulózových materiálů a také studium vhodnosti dřevěných pilin jako substrátu pro mikrobiální produkci PHA bakteriemi Burkholderia cepacia a Burkholderia ...
 • Metody identifikace PHA produkujících bakterií 

  Skřivanová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá testováním, optimalizací a porovnáním metod vhodných pro identifikaci bakterií produkujících polyhydroxyalkanoáty. V rámci práce byly využity metody kultivační a mikroskopické, kde byly bakteriální ...
 • Mikrobiální produkce extracelulárních polymerů a jejich zapojení do stresové odpovědi 

  Müllerová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá produkcí extracelulárního polysacharidu pullulanu mikroorganismem Aureobasidium pullulans, purifikací pullulanu a jeho možným využitím jako kryoprotektantu. Jako součást práce byla zpracována ...
 • Modelování a kultivace vybraných mikroorganismů na hydrolyzátech odpadních substrátů 

  Kecskésová, Viktória
  Cílem diplomové práce byla kultivace mikroorganismů Lactobacillus plantarum CCM 7039 a Bacillus coagulans CCM 2658 na hydrolyzované kávové sedlině, produkce kyseliny mléčné a modelování těchto procesů pro zjištění bližších ...
 • Možnosti enkapsulace přírodních antioxidantů 

  Štindlová, Jitka
  Tato diplomová práce ve své teoretické části popisuje základní vlastnosti antioxidantů, především pak fenolických látek a anthokyanů, dále také přibližuje základní vlastnosti a principy vzniku volných radikálů. V teoretické ...
 • Možnosti stanovení mykotoxinů v ječmeni a sladu 

  Čuta, Robert
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mykotoxinů obsažených v obilovinách, zvláště v ječmeni a sladu. Teoretická část shrnuje poznatky o mykotoxinech a jejich výskytu. Jsou zde rozebírány možnosti stanovení mykotoxinů. ...
 • Možnosti využití odpadních lipidů a glycerolu k produkci karotenoidů kvasinkami. 

  Kostovová, Iveta
  Cílem předložené bakalářské práce bylo využití lipidických odpadů a odpadního glycerolu jako zdrojů uhlíku při kultivaci karotenogenních kvasinek. Celkem bylo ke kultivaci použito šest kmenů kvasinek: Rhodotorula glutinis, ...
 • Možnosti využití polyelektrolytových komplexů pro kosmetické a medicínské aplikace 

  Karásková, Iva
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití polyelektrolytových komplexů huminových kyselin a chitosanu. V experimentální části byly na základě literární rešerše optimalizovány vhodné postupy přípravy těchto ...
 • Optimalizace postupu izolace a charakterizace amorfních PHB granulí 

  Kratochvíl, Zdeněk
  V rámci této práce byly nejprve připraveny artificiální PHB granule. Pomocí dynamického a elektroforetického rozptylu světla byl studován vliv použitého rozpouštědla PHB, vliv teploty a délky působení ultrazvukové lázně, ...
 • pH citlivé fluorescenční sondy 

  Bílková, Kateřina
  Cílem této práce bylo navrhnout vhodnou metodu pro měření pH bakteriálního cytosolu v bakteriích kmene Cupriavidus necator. Pro získání skenu bakterií byla zvolena fluorescenční mikroskopie a časově rozlišené fluorescence ...
 • Polyhydroxyalkanoáty a jejich role ve struktuře bakteriálního biofilmu 

  Rucká, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá polyhydroxyalkanoáty (PHA) a jejich rolí ve struktuře bakteriálního biofilmu. V teoretické části byla vypracována literární rešerše zabývající se polyhydroxyalkanoáty, bakteriálním biofilmem ...