Now showing items 21-40 of 65

 • Měnič pro napájení výkonové diody LED 

  Puczok, Václav
  Tato práce řeší návrh síťového napájecího zdroje pro výkonovou LED diodu určenou pro osvětlovací účely. Zdroj se skládá ze vstupního síťového vysokofrekvenčního filtru (EMI filtru), tlumícího část elektromagnetického rušení ...
 • Měnič pro svařování stejnosměrným proudem 

  Siuda, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá obvodovým a konstrukčním návrhem výkonového měniče, který se bude využívat pro svařování stejnosměrným elektrickým obloukem. Samotný měnič je založen na principu dvou jednočinných propustných ...
 • Měření ztrát feromagnetických materiálů 

  Schnabl, Jan
  První část práce se zabývá základním rozdělením magnetických obvodů a materiálů, kterých se užívá pro jejich konstrukci. Následující část se zaměřuje na popis ztrát v magnetických obvodech. Nachází se zde popis hysterezních ...
 • Moderní matematické metody syntézy a analýzy střídavých strojů 

  Cipín, Radoslav
  Disertační práce je rozdělena na tři hlavní části se zaměřením na asynchronní motory. První část práce je zaměřena na elektromagnetický návrh a analýzu vinutí střídavých strojů. Je zde zaveden pojem hustota vodičů, jenž ...
 • Náhradní zapojení asynchronních strojů 

  Běloušek, Radim
  Přestože asynchronní motory patří mezi nejjednodušší a provozně nejspolehlivější stroje, je identifikace parametrů jejich náhradního zapojení obtížná. V této práci je řešena problematika identifikace parametrů náhradního ...
 • Návrh elektrostatického odlučovače 

  Broďák, Kamil
  Bakalářská práce je zaměřena na seznámení s problematikou elektrického odlučování. První část popisuje princip elektrického odlučovacího procesu. Druhá část se věnuje převážně mechanickým částem a jejich funkci v rámci ...
 • Návrh pohonu elektrické lokomotivy 

  Dočekal, Martin
  Těžištěm práce je výpočet a návrh bateriově napájeného pohonu lokomotivy, pracující v pomocném vlečkovém režimu, tzn. při jízdě na úseku trati bez trolejového vedení. Navržené bateriové skupiny pro zajištění pojezdu vlaku ...
 • Nízkofrekvenční výkonové zesilovače 

  Kovář, Robert
  Práce se zabývá řešením koncových zesilovačů pro domácí poslech. Jsou zmíněny základní pojmy a ukázáno několik řešení známých zesilovačů. Je popsán vznik a možnosti minimalizace přechodového zkreslení koncového stupně. Pro ...
 • Nízkofrekvenční výkonové zesilovače 

  Matějka, Vojtěch
  Cílem mojí bakalářské práce bylo zhotovit nízkofrekvenční výkonový zesilovač s určitými parametry. V práci je zmíněno několik různých zapojení známých, používaných zesilovačů, které jsou něčím výjimečné nebo revoluční. ...
 • Nízkofrekvenční zesilovače 

  Doležel, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zapojení nízkofrekvenčního zesilovače, návrhem desky plošných spojů, realizací a ověření zesilovače měřením. Navrhovaný zesilovač má výkon 100 W na jmenovité zátěži 4 při napájecím napětím ...
 • Obytná zóna obec Chválkovice 

  Rejzek, Jan
  Cílem bakalářské práce je návrh obytné zóny v obci Chvalkovice. Na stávajícím travnatém pozemku byly navrženy nové pozemní komunikace, parkovací stání, rozvržení stavebních parcel a rozmístění inženýrských sítí v uličním ...
 • Omezení spínacích ztrát ve spínaných zdrojích 

  Vašíček, Adam
  Tato diplomová práce se v úvodních kapitolách zabývá analýzou ztrát v aktivních prvcích měniče, popisem používaných rezonančních obvodů a typů měničů. V podkapitole věnované metodám řízení rezonančních měničů je představena ...
 • Rozbor elektromechanických parametrů historického asynchronního stroje a jejich srovnání se strojem moderním 

  Muczka, Vojtěch
  Tato práce se zabývá renovací historického asynchronního motoru a porovnáním jeho parametrů s moderním ekvivalentem. První část seznamuje čtenáře s principem činnosti tohoto stroje. Následující část je pak věnována renovaci ...
 • Řízení trojfázového sinusového zdroje 

  Žůrek, Tomáš
  Tato práce se zabývá řízením střídače jako zdroje trojfázového sinusového napětí pro potřeby UPS. Práce je složena ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část práce se zabývá rozborem topologie trojfázového ...
 • Síťový spínaný zdroj 

  Folprecht, Martin
  Diplomová práce se zabývá popisem síťového spínaného zdroje. Cílem diplomové práce je návrh, konstrukce a ověření funkčnosti spínaného zdroje, který bude sloužit jako laboratorní přípravek.
 • Síťový spínaný zdroj 

  Folprecht, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou síťového spínaného zdroje. Cílem této práce je návrh, konstrukce a ověření funkčnosti spínaného zdroje, který bude sloužit jako laboratorní přípravek.
 • Snímače proudu 

  Vaculík, Vlastimil
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem známých druhů snímačů proudu, mezi které patří například proudové transformátory, bočníky, a také moderní snímače s použitím Hallovy sondy, nebo Rogowského cívky. Následně ...
 • Snímače střídavého a stejnosměrného proudu 

  Zimek, Alois
  Cílem této diplomové práce je zaměřit se na analýzu proudového transformátoru se zpětnovazební korekcí měřící chyby. Dokázat vyrobit snímač proudu a zároveň ověřit jeho vlastnosti experimentálně. Měřící rozsah tohoto ...
 • Snímače střídavého proudu 

  Hašpica, Štěpán
  Cílem bakalářské práce je analyzovat vybrané typy snímačů střídavého proudu s důrazem na návrh jednoho zvoleného typu. Snímaní střídavého proudu lze provádět za pomocí např. meřicího transformátoru proudu, Hallovy sondy ...
 • Spínané síťové zdroje 

  Hladík, Jan
  Práce se zabývá návrhem spínaného zdroje, který bude sloužit v laboratorní výuce. Pro zdroj byla vybrána topologie jednočinného propustného měniče. Výstupní napětí zdroje je regulovatelné v rozsahu 0 – 32 V, zdroj je schopen ...