Now showing items 21-40 of 43

 • Hodnocení finanční výkonnosti cestovní kanceláře prostřednictvím benchmarkingu 

  Pandulová, Petra
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční výkonnosti vybrané cestovní kanceláře v letech 2012 – 2016 pomocí metody benchmarkingu a ukazatelů finanční analýzy. První část práce je zaměřena na popis základních pojmů a ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku LENA-hračky, s.r.o. 

  Halačka, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti LENA-hračky, s.r.o. za období 2009 až 2013 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Cílem práce je navrhnout možná řešení, která povedou ke zlepšení finanční ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku LENA-hračky, s.r.o. s využitím Balanced Scorecard 

  Halačka, Jiří
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti LENA-hračky, s.r.o. za období 2011 až 2015 pomocí vybraných metod finanční analýzy a následným provedením Balanced Scorecard. Cílem práce je navrhnout možná ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. 

  Doleželová, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. v letech 2011 – 2015. Práce je rozdělena do tří částí. V první části se nachází teoretická část, která obsahuje podrobnější ...
 • Measuring Corporate Sustainability and Environmental, Social, and Corporate Governance Value Added 

  Kocmanová, Alena; Pavláková Dočekalová, Marie; Škapa, Stanislav; Smolíková, Lenka (MDPI, 2016-09-15)
  The aim of the paper is to propose a model for measuring sustainable value which would complexly assess environmental, social, and corporate governance contribution to value creation. In the paper the concept of the ...
 • Měření a hodnocení výkonnosti podniku 

  Maková, Monika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na měření a hodnocení finanční výkonnosti vybrané společnosti v letech 2012-2016. Dělí se na teoretickou část, ve které jsou popsány vybrané metody finanční analýzy. Dále na analytickou, ...
 • Měření environmentální, sociální, ekonomické a Corporate Governance výkonnosti podniku 

  Pavláková Dočekalová, Marie
  Cílem disertační práce je navrhnout a verifikovat model měření celkové výkonnosti podniku integrující environmentální, sociální, ekonomickou a Corporate Governance výkonnost podniku ve vybraném odvětví CZ – NACE. Model byl ...
 • Návrh na zlepšení systému zásobování 

  Pavlačková, Veronika
  Diplomová práca sa zaoberá zefektívnením zásobovania v priemyselnom podniku Delta Eletronics (Slovakia). Vo vstupnej identifikácií procesov v oblasti logistiky je zhodnotená efektívnosť systému, ktorý je používaný v podniku ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro založení penzionu 

  Drozdová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro ubytování. Práce obsahuje základní teoretické poznatky, které jsou následně převedeny a aplikovány v praxi. V práci nalezneme analýzu trhu a konkurenčního ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro založení penzionu 

  Drozdová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro ubytování. Práce obsahuje základní teoretické poznatky, které jsou následně převedeny a aplikovány v praxi. V práci nalezneme analýzu trhu a konkurenčního ...
 • Ocenění podniku 

  Pavláková Dočekalová, Marie
  Předmětem diplomové práce je oceňování podniku. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy jako hodnota a její kategorie, podnik a metody oceňování. Praktická část se zabývá samotným oceněním společnosti na základě ...
 • Podnikatelský plán 

  Vinokurova, Viktoriia
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu, který slouží k založení inovační IT společnosti, která bude působit nejen v České Republice, ale i v jiných členských státech EU. Vymezuje základní podnikatelské ...
 • Podnikatelský plán - Reorganizace stávajícího podniku 

  Chmelař, René
  Předmětem této bakalářské práce je podrobné sestavení podnikatelského plánu na reorganizaci stávající restaurace se zaměřením na sportovní přenosy v Brně. Jedná se o společnost, kterou každodenně navštíví mnoho zákazníků ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj malé společnosti 

  Košut, Martin
  Diplomová práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu pro rozvoj malého podniku, který se zabývá především výrobou karbon-kompozitových válců a hřídelí. Cílem této práce je nalézt řešení, resp. vytvořit koncepci, jak ...
 • Podnikatelský plán pro založení restauračně-zábavního komplexu 

  Wisner, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu podnikatelského plánu pro založení sociálně-restauračního centra, které se nazývá W Future, s. r. o. Práce je rozdělena do tří částí – teoretickou část, analytickou část a část ...
 • Podnikatelský plán společnosti na zpracování odpadu 

  Koubek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá sestavením podnikatelského záměru k založení nové firmy na likvidaci odpadu. Obsahuje teoretická východiska nutná k sestavení podnikatelského záměru, z nichž se následně vychází v analytické ...
 • Podnikatelský záměr 

  Škoda, Martin
  Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracovat podnikatelský záměr pro založení e sport baru ve městě Brno. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti podnikání. Podnikatelský plán a analýzy trhu a prostředí ...
 • Podnikatelský záměr - založení úklidové společnosti 

  Vondryska, Luboš
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na založení úklidové společnosti. V první části práce je popsán teoretický rámec založení podnikatelského subjektu. Druhá část je zaměřena prakticky. V této části ...
 • Podnikatelský záměr - založení videoprodukční společnosti 

  Fíbek, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na utvoření fungujícího podniku od vybrání právní formy až po samotné založení. V praktické části se zaměří na vlastní fungování společnosti a na šanci přežití na konkurenčním trhu.
 • Řízení nákladů v podniku 

  Babička, Kevin
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením nákladů v podniku. Jejím cílem je představit efektivní systém řízení nákladů v podniku a na základě analýzy nákladů a řízení nákladů, následně navrhnout dílčí opatření vedoucí ke ...