Now showing items 21-40 of 42

 • Návrh optimalizace traťového úseku Náměšť nad Oslavou – Vladislav v km 36,030 – 39,5 

  Jaroš, Petr
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh optimalizace geometrických parametrů koleje, na vybraném traťovém úseku a zvýšení rychlosti na maximální možnou hodnotu. Dále navrhnout optimální skladbu železničního svršku a konstrukci ...
 • Návrh rekonstrukce trati v km 45,7 až 48,7 Hlinsko v Č. - Žďárec u Skut. 

  Šatánek, Jan
  Návrh rekonstrukce trati Hlinsko v. Č. – Žďárec u Skut. v km 45,7 – 48,7 obsahuje návrh zvýšení traťové rychlosti na maximální možnou hodnotu, návrh vhodné skladby železničního svršku a pražcového podloží, návrh optimální ...
 • Návrh rekonstrukce ždíreckého zhlaví v žst. Hlinsko v Čechách 

  Málek, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout rekonstrukci ždíreckého zhlaví v železniční stanici Hlinsko v Čechách. Rekonstrukce zahrnuje nezbytná přípojná pole před a za výhybkami. Součástí práce je obnova železničního spodku, ...
 • Návrh rekonstrukce žďáreckého zhlaví v žst. Hlinsko v Čechách 

  Janda, Filip
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout rekonstrukci žďáreckého zhlaví v železniční stanici Hlinsko v Čechách. Rekonstrukce zahrnuje nezbytná přípojná pole před a za výhybkami. Součástí práce je obnova železničního spodku ...
 • Návrh rekonstrukce železniční stanice Horní Cerekev 

  Syrový, Aleš
  Předmětem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Horní Cerekev, tak aby vyhovovala provozu a platné legislativě v oblasti přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V práci jsou navržena ...
 • Návrh rekonstrukce železničních stanic Šternberk a Bohuňovice 

  Šatánek, Jan
  Návrh rekonstrukce železničních stanic Šternberk a Bohuňovice obsahuje návrh zvýšení traťové rychlosti v hlavní koleji na nejvyšší možnou hodnotu, návrh rekonstrukce staničních kolejí a výhybek, návrh nových nástupišť ...
 • Návrh úprav zhlaví žst. Maloměřice 

  Bětík, Václav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout zapojení vjezdové skupiny třídícího nádraží železniční stanice Maloměřice, a to včetně napojení na spojky do traťových kolejí ve směru odbočení Hády a železniční stanice Královo Pole, ...
 • Optimalizace mezistaničního úseku Skrochovice - Krnov 

  Loučka, Filip
  Práce se zabývá návrhem optimalizace železniční trati situované mezi železniční stanicí Krnov a železniční stanicí Skrochovice. Úsek začíná v km 87,892 napojením na výhybku v železniční stanici Krnov a končí v km 90,4 za ...
 • Optimalizace směrového vedení trati v úseku Brno-Královo Pole – Kuřim 

  Müller, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je optimalizace směrového vedení železniční trati. Navržená optimalizace zahrnuje posouzení stávající geometrické polohy koleje a stavu železničního spodku a svršku.Cílem je návrh zvýšení traťové ...
 • Optimalizace traťového úseku Hanušovice - Jeseník v km 0,7 - 3,5 

  Schneider, Martin
  Předmětem mé bakalářské práce bylo navrhnout rekonstrukci traťového úseku mezi Hanušovicemi a Jeseníkem v km 0,7 až 3,5 s cílem zvýšení traťové rychlosti na maximum. Bakalářská práce obsahuje rekonstrukci zast. Potůčník s ...
 • Optimalizace traťového úseku Krahulov - Okříšky v km 58,8-61,1 

  Vaněk, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací geometrických parametrů koleje na vybraném traťovém úseku a zvýšením traťové rychlosti na maximální možnou hodnotu. Cílem práce je také návrh železničního svršku a návrh obnovy ...
 • Optimalizace traťového úseku Třebíč - Krahulov v km 50,3-53,0 

  Ludvík, Matěj
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh úpravy geometrických parametrů koleje a rekonstrukci železničního svršku na traťovém úseku Třebíč - Krahulov v km 50,3 - 53,0. Při rekonstrukci je nezbytné řešit železniční přejezdy ...
 • Požadavky na projektovaný a provozní stav geometrických parametrů koleje ve vztahu k vzájemnému působení vozidla a koleje 

  Trejtnar, Radek
  Účelem vhodného návrhu geometrických parametrů koleje (GPK) je zřídit takovou kolej, která bude zajišťovat v maximální míře klidné a plynulé vedení vozidla, tak aby byly splněny principy bezpečnosti provozu a zároveň ...
 • Rekonstrukce traťového úseku Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice 

  Mojžíšek, Dominik
  Cílem bakalářské práce je návrh rekonstrukce traťového úseku Ostrava-Kunčice – Ostrava-Vítkovice. Zaměřuje se na návrh úpravy geometrických parametrů koleje, návrh vhodné skladby železničního svršku a spodku, návrh ...
 • Sledování kvality geometrických parametrů koleje v úsecích s podpražcovými podložkami 

  Grygar, Zdeněk
  Práce je věnována hodnocení geometrických parametrů koleje v úseku s podpražcovými podložkami a možnosti porovnání výsledků nivelace a měřícího vozu. V práci byly shrnuty výsledky měření nivelace na obou zkušebních úsecích ...
 • Spolupůsobení bezstykové koleje a mostní konstrukce 

  Vendel, Jiří
  Cílem diplomové práce je porovnat různé analýzy spolupůsobení bezstykové koleje a mostu, uvedené v domácí a zahraniční literatuře a dále porovnat ustanovení předpisu S3 Železniční svršek a ČSN EN 1991-2 (73 6203) Eurokód ...
 • Studie modernizace železničního uzlu Žilina 

  Mastilová, Hana
  Cílem diplomové práce je studie modernizace železničního uzlu Žilina. Ve stanici dochází k úpravě osobního nádraží, redukci odstavného kolejiště a zrušení třídicího nádraží. V práci je navrženo nové vedení průjezdných ...
 • Studie objezdu železničního uzlu Břeclav pro vysokorychlostní trati 

  Zvejška, Ivo
  Bakalářská práce se zabývá návrhem objezdu železničního uzlu Břeclav pro vysokorychlostní trati ze směrů Brno, státní hranice Slovensko a státní hranice Rakousko. Minimální požadovaná rychlost je 200 km/h. Navrženy jsou ...
 • Studie přestavby železniční stanice Solnice 

  Volštát, Michal
  Cílem diplomové práce je rekonstrukce železniční stanice Solnice, tak aby splňovala podmínky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. V té souvislosti bylo nutno navrhnout nástupiště s výškou nástupní hrany ...
 • Under Sleeper Pads in Switches & Crossings 

  Plášek, Otto; Hruzíková, Miroslava (IOP PUBLISHING LTD, DIRAC HOUSE, TEMPLE BACK, BRISTOL BS1 6BE, ENGLAND, 2017-09-21)
  Under sleeper pads (USPs) have been installed in the Czech railway lines since 2007 into two trial sections in switches and crossings and in a trial section with the aim to reduce rail pitch corrugation. The basic motivation ...