Now showing items 21-40 of 42

 • Investiční portfolio a jeho tvorba 

  Zims, Luděk
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu investičního akciového portfolia pomocí hodnotového screeningu, časových řad hodnot měnového agregátu MZM a cen akcií vybraných společností. Vytvořená portfolia budou financována metodou ...
 • Kalkulace nákladů ve výrobním podniku 

  Pecháček, Marek
  Hlavním cílem této bakalářské práce je komplexní návrh kalkulačního procesu ve zvoleném podniku. Identifikace stávajícího způsobu kalkulace nákladů, jeho podrobný rozbor a ukázka způsobu kalkulace na vybraných výrobcích. ...
 • Komparace aktuálních penzijních systému České a Slovenské Republiky 

  Koláčný, Jiří
  Předmětem bakalářské práce je porovnání aktuálních penzijních systému České republiky a Slovenské republiky a následně jejich komplexní zhodnocení. Z důvodu neustále se zhoršujícího demografického rozložení je nevyhnutelná ...
 • Komparace politiky zaměstnanosti v České republice a Rakousku 

  Bílková, Pavlína
  Cílem práce je modelové srovnání ekonomiky České republiky s ekonomikou dalšího, v mnoha ohledech podobného, členského státu – Rakouska. Základem je popsání hlavních sledovaných makroekonomických ukazatelů, hospodářské ...
 • Konstrukce montážního zařízení pro automobilní průmysl 

  Poláček, Tomáš
  Cieľom tejto diplomovej práce je skonštruovanie jednoúčelového poloautomatizovaného zariadenia pre montáž komponentu automobilu. Skladaným komponentom je tankovacie hrdlo na dopĺňanie pohonných hmôt zložené z viacerých ...
 • Konstrukce optického mikrotribometru 

  Poláček, Tomáš
  Úkolem práce je návrh konstrukce optického mikrotribometru s možností dynamického měření kapalinového tření v simulovaném bodovém kontaktu. Přístroj má být navržen tak, aby umožňoval vhled mikroskopem v místě dotyku. V ...
 • Návrh optimalizace logistiky a skladového hospodářství v podniku 

  Valenta, Martin
  Bakalárska práca „Návrh optimalizácie logistiky a skladového hospodárstva“ je zameraná na optimalizáciu procesov dopravy a riadenia zásob, pomocou aplikovania analýzy ABC a nákupu nového vozidla. Hlavným cieľom práce je ...
 • Podnikatelský plán pro založení funkčního fitness centra 

  Posádková, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení funkčního fitness centra. Práce je rozdělena do tří částí. V první, teoretické části, jsou vysvětleny základní pojmy související s prací, které ...
 • Podnikatelský záměr na založení obchodní společnosti 

  Sedláček, Oldřich
  Bakalářská práce pojednává o vytvoření reálného podnikatelského plánu pro založení obchodní společnosti na distribuci hygienického sortimentu a příslušenství v Brně. V první části práce jsou shrnuta teoretická východiska ...
 • Podnikatelský záměr založení zdravé zmrzlinárny 

  Ledvina, Vojtěch
  Bakalářská práce se bude zabývat problematikou podnikatelského záměru. Rozhodování předcházejícímu vytvoření podnikatelského plánu, jako je například volba formy podnikatelského subjektu (OSVČ vs. s.r.o.), formy financování ...
 • Posuzování nebezpečnosti nebezpečných chemických průmyslových toxických látek 

  Poláček, Tomáš
  Práce pojednává o celkovém působení nebezpečí nebezpečných chemických průmyslových toxických látkách na lidský organismu, popisuje fyzikálně-chemické vlastnosti daných látek, jejich toxikologické vlastnosti a nebezpečí pro ...
 • Reconciliation as a tool for decision making within decision tree related to insolvency problems 

  Poláček, Tomáš; Doubravský, Karel; Dohnal, Mirko (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016-06)
  The paper draws on the results of previous studies recoverability of creditor’s claims, where it was research from debtor’s point of view and his/her debts on the Czech Republic financial market. The company, which fell ...
 • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

  Poláček, Tomáš
  Diplomová práce analyzuje a hodnotí problematiku výběru dodavatele pro Fakultu chemickou VUT v Brně za pomocí nástroje Fuzzy logiky v programech MS Excel a MATLAB Mathworks Inc. Výsledkem bude výběr jednoho určitého popř. ...
 • Rozhodování založené na částečně známých rozhodovacích stromech 

  Poláček, Tomáš
  Existuje široké spektrum různých algoritmu pro predikci insolvence. Komplexní pojetí insolvenčního řízení z pohledu obou zúčastněných stran (dlužník versus věřitel) a z pohledu makroekonomie, které zachycuje tato disertační ...
 • Sensitive Analyze as a Tool for Decision Making within Reorganization of Insolvent Compan 

  Poláček, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2017-06)
  The paper draws on the results of previous studies recoverability of creditor’s claims, where it was research from debtor’s point of view and his/her debts on the Czech Republic financial market. The company, which fell ...
 • Trend Analysis as a Useful Tool for Monetary Policy in the Real Estate Market 

  Gryč, Matěj; Poláček, Tomáš; Dohnal, Mirko; Oulehla, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2019-12)
  Purpose of article: The primary purpose of this study consists in the research that focuses on developing various scenarios for central bank interest rate regulation and its impact on property prices. Partial areas include ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Mitidieri, Anna
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Rašino a.s. za období 2013-2018. První část práce obsahuje teoretická východiska práce, které jsou nezbytné pro zpracování části druhé. Ve druhé části ...
 • Zlepšení ekonomické výkonnosti podniku 

  Zástěra, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá zlepšením ekonomické výkonnosti daného podniku v určitém časovém intervalu. Práci lze rozdělit na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje teoretické poznatky z oblasti ...
 • Zlepšení ekonomické výkonnosti podniku 

  Zástěra, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá zlepšením ekonomické výkonnosti daného podniku v určitém časovém intervalu. Práci lze rozdělit na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje teoretické poznatky z oblasti ...
 • Zlepšení výkonnosti podniku 

  Langer, Ivo
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Teplárny Brno a.s., s použitím zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy. V teoretické části jsou jednotlivé metody a ukazatele definovány. V praktické části ...