Now showing items 21-40 of 48

 • Sanace teplovodní a horkovodní sítě 

  Skůpová, Jana
  Abstrakt: Předmětem úvodní části této práce je vytvoření základního přehledu o vodních tepelných sítích. Jedná se o seznámení s provozními parametry sítě, používanými materiály potrubí, objekty a armaturami a možnostmi ...
 • Sanace vodovodní sítě a přípojek 

  Skryja, Marek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou z oblasti sanace vodovodních sítí a přípojek. V práci jsou zmíněný poznatky a informace týkající se tohoto odvětví. V první části je zpracována rešerše dané problematiky. V druhé ...
 • Srážková data v městském odvodnění 

  Mrázek, Jan
  Cílem bakalářské práce je zpracování poznatků z naměřených srážkových dat a aplikace na metodách přípravy hydraulického modelu stokové jednotné sítě města Znojma. První částí je rešerše zabývající se problematikou návrhu ...
 • Stavebně-technický stav stokové sítě 

  Šimek, Radim
  Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení stavebně-technického stavu vybrané části stokové sítě. První část práce se zabývá problematikou z oblasti navrhování, průzkumu a metodiky vyhodnocení stavu stokových sítí a ...
 • Studie alternativ rekonstrukce vybrané části stokové sítě 

  Dvořák, Pavel
  Tématem této bakalářské práce je vypracování, vyhodnocení a porovnání alternativních způsobů řešení rekonstrukce části stokové sítě. K tomu účelu je tato bakalářská práce rozdělena na dvě části. V první části je provedeno ...
 • Studie alternativ rekonstrukce vybrané části stokové sítě 

  Novák, Tomáš
  Tématem bakalářské práce je zhodnocení alternativních řešení rekonstrukce části stokové sítě pomocí bezvýkopových technologií. Za tímto účelem je práce rozdělena na dvě části. Cílem první teoretické části práce je zpracování ...
 • Studie obnovy vybrané části vodovodní sítě 

  Skryja, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá studií obnovy vybrané části vodovodní sítě, konkrétně úsekem ocelového vodovodního přiváděcího řadu v blízkosti města Velké Meziříčí. V rámci této studie je provedeno zhodnocení současného ...
 • Studie obnovy vybrané části vodovodní sítě 

  Tauš, Miloslav
  V rámci práce byla provedena rekognoskace vodovodní sítě města Slavkova u Brna. Součástí této rekognoskace byla analýza trubních materiálů vodovodní sítě, analýza stáří trubních úseků, posouzení ztrát vody a vyhodnocení ...
 • Studie obnovy vybrané stokové sítě 

  Cagášek, Radim
  Tato práce řeší hodnocení technického stavu stokových sítí. A následný způsob sanace jednotlivých poruch. V první části je obsažena průvodní zpráva. Tato zpráva obsahuje údaje o obci, ve které je prováděno hodnocení ...
 • Studie odkanalizování obce Nasavrky 

  Sedláček, Ondřej
  Autor diplomové práce předkládá studii variant řešení odvádění splaškových vod v obci Nasavrky. Na základě místního šetření provádí návrh gravitační, tlakové a podtlakové kanalizace pro zájmové území. Zabývá se problematikou ...
 • Studie odkanalizování vybrané obce 

  Kolář, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je studie dvou variant odkanalizování obce Cetechovice. Variantní řešení počítají s využitím stávajících stok doplněných o nové gravitační nebo výtlačné úseky. Navržené variantní řešení jsou ...
 • Studie odkanalizování vybrané obce 

  Soukup, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá odkanalizováním vybrané obce Domamil. Součástí je popis základních typů a možností odkanalizování, tyto poznatky jsou aplikovány na určení nejvhodnějšího způsobu odkanalizování vybrané obce.
 • Studie odkanalizování vybrané obce 

  Remešová, Terezie
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh variant odkanalizování místních částí obce Pačlavice, kterými jsou obec Pornice a Lhota. Pro jednotlivé obce jsou navrženy tři částečně odlišné varianty, které se liší zejména ...
 • Studie odkanalizování vybrané obce 

  Chromík, Radek
  Autor bakalářské práce řeší problematiku variant odkanalizování vybrané obce. Řešenou oblastí pro tuto práci jsou Nové Mlýny. Autor vybral vybudování nové gravitační kanalizace pro splaškové vody a původní kanalizaci ...
 • Studie odkanalizování vybraného stokového systému v urbanizovaném povodí 

  Korytář, Ivo
  Tato práce řeší studii odkanalizování vybraného stokového systému, konkrétně stokovou sít v obci Starý Mateřov. V rámci studie je zpracován pasport stokové sítě, na jehož základě je vyhodnocen technický stav se zaměřením ...
 • Studie sanace stokové sítě vybrané části urbanizovaného celku 

  Voldán, Karel
  Cílem diplomové práce je vypracování studie sanace stokové sítě v části města Znojma. Práce je koncipována formou průvodní a technické zprávy. V průvodní zprávě se nachází stručný popis zájmové lokality, základní údaje o ...
 • Studie sanace vybrané části stokové sítě 

  Dvořák, Pavel
  Tématem této diplomové práce je vytvoření studie sanace stokové sítě. Posuzovaná stoková síť se nachází v městské části města Znojma, Znojmo – město. Sanace se zde v tomto případě navrhuje za účelem zlepšení funkčních ...
 • Studie sanace vybrané části stokové sítě 

  Novák, Tomáš
  Cílem diplomové práce je vypracování studie sanace stokové sítě na ulici Vídeňská v městě Brně. V první části práce je uvedena průvodní zpráva obsahující základní údaje o předmětné kanalizační stoce, včetně charakteristiky ...
 • Studie sanace vybrané části stokové sítě v Ostravě 

  Köhler, David
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení současného stavu poznání v oblasti sanace stokových sítí. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části práce je cílem podrobné popsání procesu sanace a ...
 • Studie sanace vybrané stokové sítě 

  Lžičař, Jakub
  Tato práce řeší problematiku hodnocení technického stavu stokových sítí. A následně způsoby sanace jednotlivých poruch. První kapitoly jsou teoretické a obsahují základní informace o stokových sítích a základní názvosloví. ...