Now showing items 21-40 of 148

 • Detekce poruch v materiálech pomocí spektrální analýzy v reálném čase 

  Vašátko, Karel
  Tato práce se zabývá detekcí vlastních frekvencí v materiálech pomocí algoritmů pracujících v reálných čase. To se používá pro detekci poruch. Je popsána fyzika materiálu, problematika diskrétních signálů a jejich spekter ...
 • Detektor objektů s využitím vlnkové transformace 

  Mikuš, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá aplikací metod na detekci objektů v obraze. Při zpracování obrazu je často nutné oddělit objekty od pozadí. Vyhraní se tak oblast zájmu, s kterou se dále pracuje. Hlavním cílem práce je vysvětlení ...
 • Detektor objektů v obrazech založený na metodě C4 

  Vylíčil, Radek
  Tato práce se zabývá detekcí v obraze s použitím metody C4. V textu jsou popsány metody trénování a testování navrženého objektového detektoru. Hlavní přínos spočívá ve vytvoření extraktoru příznaků pro vytvoření objektového ...
 • Digitální hudební efekt založený na waveletové transformaci jako plug-in modul 

  Mikl, Martin
  Bakalářská práce pojednává o problematice digitálního zpracování hudebního signálu. V úvodní části je rozebrána funkce a využití standartu VST. Stručně je popsána historie vzniku rozhraní VST, jeho uplatnění a použití v ...
 • Digitální hudební efekt založený na waveletové transformaci jako plug-in modul 

  Konczi, Róbert
  Táto práce se zaoberá s teórií waveletové a segmentové waveletové transformace, s Mallatovým algoritmem a s programováním VST plug-in modulů v jazyce C++. Popíše metodu pro vývoj zásuvního modulu, což využíva modifikace ...
 • Digitální hudební efekty založené na waveletové transformaci 

  Friedberg, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je seznámení se s možnostmi využití waveletové (vlnkové) transformace a prahování pro návrh digitálních hudebních efektů. Jsou zde objasněny základy waveletové (vlnkové) transformace a ...
 • Digitální zvukový efekt typu reverb využívající konvoluci signálu s impulsní charakteristikou poslechového prostoru 

  Tichý, Vladimír
  Práce se zabývá simulací poslechového prostoru pomocí jeho impulsní charakteristiky. Popisuje různé modely simulace akustických prostorů, jejich výhody a nevýhody a dále se soustředí právě na fyzikální model, který k ...
 • Dithering obrazu 

  Štefaník, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá omezováním barevného prostoru obrázků pomocí různých ditheringových metod a zhodnocením vhodnosti použití těchto metod na určité typy obrázků. V práci jsou tyto metody podrobně popsány a pro ...
 • Doplňování chybějících dat ve zvukových signálech 

  Bartlová, Hana
  Tato práce se zabývá doplňováním chybějících dat do zvukových signálů. Na úvod jsou shrnuty základní poznatky využívané dále v textu. Před samotnou aplikační částí je představena řídká reprezentace signálů a některé algoritmy ...
 • Doplňování chybějících vzorků v audio signálu 

  Mach, Václav
  V oblasti zpracování signálů se v současné době čím dál více využívají tzv. řídké reprezentace signálů, tzn. že daný signál je možné vyjádřit přesně či velmi dobře aproximovat lineární kombinací velmi malého počtu vektorů ...
 • Doporučení optimálního mířicího bodu při střelbě na terč 

  Mareček, Petr
  Tato práce se zabývá doporučením optimálního bodu při střelbě na terč. První část práce obsahuje teoretický rozbor, kde je popsána problematika pravděpodobnosti, rozdělení náhodných veličin a jejich významná rozdělení. V ...
 • Dvě úlohy z oblasti zpracování videa netradičními prostředky 

  Kánský, Antonín
  Cílem této práce je pomocí řídké reprezentace signálů řešit dvě úlohy z oblasti zpracování videa. Je zde objasněna problematika tradičního řešení dvou efektů, tedy separace pozadí od pohybujícího se popředí a obnovení dvou ...
 • Efektivní nástroj pro kompresi obrazu v jazyce Java 

  Průša, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou ztrátové komprese digitálních obrazových dat. Ztrátová komprese obecně zavádí určité zkreslení do výsledné reprezentace obrazu. Toto zkreslení by mělo být nerušivé nebo v lepším ...
 • Experimentální softwarový hudební nástroj řízený změnou intenzity světla 

  Laborová, Anna
  Práce představuje návrh a realizaci experimentálního softwarového syntezátoru Ljós užívající snímaní intenzity světla jako ovládacího prvku. Nástroj je realizován v prostředí programu Max/MSP a platformy Arduino, tělo ...
 • Funkcionální analýza s aplikacemi ve zpracování signálů 

  Veselý, Vítězslav; Rajmic, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, 2015-01-01)
  Látka je rozčleněna do sedmi kapitol s cílem podat ucelený výklad základů lineární funkcionální analýzy, který čtenáři umožní hlouběji pochopit matematickou podstatu a usnadnit tak následné studium podle aplikačního zaměření. ...
 • Generátor barevných šumů 

  Křivánek, Tomáš
  Úkolem této bakalářské práce je seznámení s barevnými šumy, jako jsou růžové, hnědé, azurové a další. V práci jsou popsány barevné šumy a jejich využitím pro měření v elektroakustice a zvukové technice. Praktická část této ...
 • Generování pásmově omezených číslicových zvukových signálů v reálném čase 

  Maule, Petr
  Diplomová se zabývá problematikou generování číslicových zvukových signálů s pásmově omezeným kmitočtovým spektrem, tj. bez aliasingového zkreslení. V teoretické části práce jsou popsány jednotlivé metody generování pásmově ...
 • Goertzel Algorithm Generalized to Non-integer Multiples of Fundamental Frequency 

  Sysel, Petr; Rajmic, Pavel (SpringerOpen, 2012-03-22)
  The paper deals with the Goertzel algorithm, used to establish the modulus and phase of harmonic components of a signal. The advantages of the Goertzel approach over the DFT and the FFT in cases of a few harmonics of ...
 • Grafické rozhraní modelu bezdrátové sítě WLAN pro pravděpodobnostní předpověď provozu 

  Stecík, Július
  Práce se zabývá standardem skupiny IEEE, 802.11e a jeho implementaci QoS do sítí WLAN. Probrané jsou funkce přístupu ke sdílenému médiu DCF, PCF a HCF. Blíže je pak popsána EDCA metoda pro přístup ke sdílenému mediu. Dále ...
 • Hledání slovníku pro audiosignály 

  Martinek, Václav
  Tato prace by mela odpovedet z ceho se sklada audio signal. Zabyva se tedy ucenim slovniku pro audio signaly na zaklade ridkych reprezentaci. Jsou zde popsany jednotlive algoritmy, ktere jsou dulezite k vytvoreni prizpusobenych ...