Now showing items 21-40 of 40

 • Prezentace vybraných témat BSIS v prostředí PPT 

  Havlín, Radomil
  Bakalářská práce se zabývá tématy předmětu BSIS, které lze prezentovat pomocí multimediálních a animačních technik v prezentaci. V úvodu jsou uvedena tato témata a jednotlivé metody jejich zpracování. Ve většině případů ...
 • Psychological Stress Detection in Speech Using Return-to-opening Phase Ratios in Glottis 

  Staněk, Miroslav; Sigmund, Milan (Kaunas University of Technology, 2015-10-12)
  This paper is focused on investigation of psychological stress in speech signal using shapes of normalised glottal pulses. The pulses were estimated by two algorithms: the Direct Inverse Filtering and Iterative and Adaptive ...
 • Rozpoznávání hudebních záznamů 

  Masár, Igor
  Tato práce se zabývá analýzou specifických zvukových signálů- hudbou. Jsou zde popsány základní metody analýzy hudebních signálů. Dále jsou zmíněny nejpoužívanější formáty hudebních souborů a možnost jejich vzájemného ...
 • Signálová analýza mluvených souhlásek 

  Jurák, Petr
  Cílem této práce je nejprve prozkoumat vlastnosti českých souhlásek a problematiku rozpoznávání řeči. Následně vytvořit studii o metodách používaných při automatické souhlásek a potom vytvořit algoritmus na detekce skupin ...
 • Testování prostorové akustiky 

  Toufarová, Tereza
  Tato práce pojednává o parametrech hodnocení akustické kvality prostor. Je rozdělena do částí pojednávajících o fyzikální podstatě vzniku a šíření akustického signálu, principech jeho zpracování současnou technologií a ...
 • Tvorba a zpracování signálové databáze 

  Glett, Jiří
  Práce stručně seznamuje s historií a vznikem databází celkově. Rozebírá metodiku strukturování, třídění a účel použití. Práce se dále zabývá konkrétními databázovými softwary určenými přímo ke zpracování audio signálů. ...
 • Ukázkový systém na rozpoznávání mluvčích 

  Šústek, Martin
  Ve své diplomové práci se věnuje problému rozpoznávání mluvčích. V textu je popsána základní teorie k tomuto tématu, návrh a realizace systému pro rozpoznávání tří mluvčích. V teorii se zabývám výpočtem parametrů pro ...
 • Určování a analýza periodicity v řečových signálech 

  Malucha, Jan
  V teoretické části bakalářské práce je provedeno seznámení s podstatou řečového signálu, metodou krátkodobé analýzy a je objasněn pojem periodicita. Následuje rozbor analyzovaných vlastností signálu čítajících znělost/neznělost, ...
 • Určování stresu z řečového signálu 

  Staněk, Miroslav
  Předložená disertační práce se zabývá vývojem algoritmů pro detekci stresu z řečového signálu. Inovativnost této práce se vyznačuje dvěma typy analýzy řečového signálu, a to za použití samohláskových polygonů a analýzy ...
 • Určování základního hlasového tónu 

  Matuštík, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou určování základního tónu lidského hlasu. V práci jsou vypsány a aplikovány některé metody pro určování základního tónu a metody předzpracování a závěrečné zpracování signálu po ...
 • Vliv alkoholu na řečový signál 

  Kandus, Filip
  Hlavním tématem diplomové práce je zkoumání vlivu požitého alkoholu na řečový aparát a řečový signál. V první části je pozornost věnována projevům a zjišťování koncentrace alkoholu v lidském organismu. Dále jsou popsány ...
 • Výskyt a působení škodlivých audiosignálů v životním prostředí 

  Renza, Pavel
  Práce pojednává o vlivech a působení škodlivých audiosignálů v životním prostředí a o vlivu těchto signálů na psychiku a fyziologii člověka. Zabývá se vznikem těchto audiosignálů a ochranou před škodlivým působením. Práce ...
 • VÝVOJ ALGORITMŮ PRO ROZPOZNÁVÁNÍ VÝSTŘELŮ 

  Hrabina, Martin
  Táto práca sa zaoberá rozpoznávaním výstrelov a pridruženými problémami. Ako prvé je celá vec predstavená a rozdelená na menšie kroky. Ďalej je poskytnutý prehľad zvukových databáz, významné publikácie, akcie a súčasný ...
 • Webová podpora předmětu MEID 

  Glassl, Jiří
  S rozvojem internetu jako prostředku pro nabízení služeb (zdroje informaci), dochází k rozvoji prostředků pro prezentování služeb uživatelům internetu. Službou je nazýváno vše co dává uživateli možnost se vzdělávat, bavit ...
 • Webová podpora technické němčiny 

  Doležal, Ondřej
  V současné době jsou webové stránky velice rozšířeny do všech oblastí lidských činností. Jsou důležité pro obchodování, zábavu a také pro vzdělání. Jejich největší předností je snadná dostupnost po celém světě a obrovské ...
 • Zpracování biosignálů na PC 

  Románek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním biosignálů na počítači. V této práci jsou uvedeny základní typy biologických signálů jejich způsob snímání a dále vstup do počítače. Jsou zde vybrány příklady dostupných snímačů ...
 • Zpracování řečových signálů v časové oblasti 

  Marko, Ján
  Táto bakalárska práca sa zaoberá metódami spracovávania rečového signálu. Práca obsahuje rešerš dostupných publikácií v problematike určovania znelosti úsekov reči a základnej frekvencie. Podrobne sa venuje metódam na ...
 • Zpracování řečových signálů ve spektrální oblasti 

  Pavlíček, Tomáš
  Hlavním cílem bakalářské práce je seznámení s formanty, metodami zpracování řečových signálů ve spektrální oblasti a vytvoření autonomního programu na určování formantů. V první části je pozornost věnována definici formantu, ...
 • Zpracování signálů pomocí skrytých Markovových modelů 

  Hampl, Jindřich
  Jedna z nejpoužívanějších metod pro rozpoznávání řeči je založena na skrytých Markovových modelech. Jedna z nejpoužívanějších metod pro rozpoznávání řeči je založena na Markovových modelech. Řečový signál můžeme považovat ...
 • Zvyšování účinnosti strojového rozpoznávání řeči 

  Zelinka, Petr
  V práci jsou identifikovány příčiny nedostatečné spolehlivosti současných systémů pro automatické rozpoznávání řeči při jejich nasazení v náročných podmínkách. U jednotlivých rušivých vlivů je popsán jejich dopad na úspěšnost ...