Now showing items 21-40 of 75

 • Konstrukce zařízení pro výzkum mazání ozubených převodů 

  Žáček, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh a realizaci laboratorního stendu pro studium mazání ozubených převodů. Konkrétně pro posouzení vlivu kontaminace maziva na ozubený převod. Zařízení využívá konceptu Niemannova ...
 • Konstrukční a technologické zásady při navrhování plastových výrobků 

  Strnad, Jan
  Tato bakalářské práce se zabývá rešeršní studií konstrukčních a technologických zásad při navrhování plastových výrobků. Obsahuje charakteristiku a základní rozdělení plastů dle způsobu aplikace a vlivy ovlivňující jejich ...
 • Konstrukční návrh dvoukuličkového simulátoru kontaktu 

  Navrátil, Marek
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit konstrukční návrh dvoukuličkového simulátoru kontaktu, který by umožnil další zkoumání jevu hladovění, konkrétně poměry distribuce mazivových filmů na dva valivé elementy s geometrií ...
 • Konstrukční návrh multifunkčního opěrného boxu 

  Schmidtová, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá návrhem multifunkčního boxu do automobilu pro zvýšení komfortu dětí v autosedačkách. V první části budou popsány požadavky na ergonomicky správné sezení a vývoj dítěte. Z těchto dat budou definovány ...
 • Konstrukční návrh převodovky s rozborem možností tolerování 

  Křivohlavý, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje tolerování strojních součástí. V práci jsou vysvětleny rozměrové a geometrické tolerance, textura povrchu a jejich vzájemná závislost. Na základě těchto poznatků je vytvořena jednoduchá ...
 • Kotel na spoluspalovaní vysokopecního plynu a koksárenského plynu 

  Dohnal, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním a výpočtovým návrhem kotle na spoluspalování vysokopecního a koksárenského plynu, včetně dimenzování výhřevných ploch. Úvodní část je věnována stručné charakteristice spalovaných ...
 • Metodika přestavby převodovky vozidla 

  Svoboda, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na návrh přestavby manuální automobilové převodovky za účelem zvýšení její únosnosti a efektivnosti pro použití v závodním automobilu. Obsahuje obecně platnou metodiku a následnou realizaci ...
 • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 

  Svoboda, Petr
  Cílem práce bylo zanalyzovat studentský pohyb ve městě. Na základě těchto analýz zhodnotiti nejvhodnější místo pro umístění nové vědecké knihovny.
 • Navrh dvoutlakého horizontálního kotle na odpadní teplo (HRSG) za plynovou turbínou na zemní plyn 

  Pauliny, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvojtlakého horizontálního kotle využívající teplo spalin za spalovací turbínou na zemní plyn. Zahrnuje návrh a výpočet jednotlivých výměníků, jejich základní uspořádání s ohledem na ...
 • Návrh dvoutlakého horizontálního kotle na odpadní teplo 

  Med, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá tepelným výpočtem a návrhem rozměrů výhřevných ploch kotle na odpadní teplo, který je umístěn za spalovací turbínou, při zadaných parametrech spalin a požadovaných parametrech páry. V prvních ...
 • Návrh dvoutlakého horizontálního kotle na odpadní teplo 

  Slíva, Karel
  Těžištěm této diplomové práce je zpracování návrhu dvojtlakého horizontálního kotle na odpadní teplo. Úvodní část zahrnuje tepelný výpočet, jakož i návrh uspořádání teplosměnných ploch a provedení a rozložení kotle. ...
 • Návrh konstrukčního řešení texturovacího zařízení 

  Bouma, Adam
  Náplní bakalářské práce je návrh konstrukce upínacího přípravku indentoru a aretačního posuvu zkušebního vzorku. V úvodní části jsou popsány základní techniky realizace cílené modifikace topografie na strojních površích. ...
 • Návrh kotle na spoluspalování zemního plynu a vysokopecního plynu 

  Šebela, Jakub
  Cílem diplomové práce je vypracování návrhu kotle na spoluspalování vysokopecního a zemního plynu. V první fázi je proveden stechiometrický výpočet pro směs plynů. Následuje návrh spalovací komory a návrh jednotlivých ...
 • Návrh roštového kotle na spalování tříděného odpadu 

  Paštěka, Michal
  Cílem diplomové práce je návrh roštového kotle na spalování tříděného odpadu. Jsou zadány výstupní parametry páry a prvkový rozbor paliva, na základě kterého jsou určeny stechiometrické výpočty. Dále je počítána tepelná ...
 • Návrh utahovacího momentu šroubového spoje v plastových komponentech 

  Piňos, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou šroubových spojů v plastových komponentech. V práci jsou obecně popsány šroubové spoje, závity samořezných šroubů, problematika předepjatých spojů a způsoby vyvození požadovaného ...
 • Nosná železobetonová konstrukce bytového domu 

  Svoboda, Petr
  Práce se zabývá statickým řešením nosné železobetonové konstrukce bytového domu. Obsahuje posouzení spodní stavby jako vodonepropustné stavby z betonu – „bílé vany“. Objekt je založen pod úrovní hladiny podzemní vody. ...
 • Operační možnosti jednotek požární ochrany při dekontaminaci osob. 

  Svoboda, Petr
  V této práci se zabývám historickým vývojem dekontaminace u jednotek požární ochrany až po současnou dobu. Popisuje způsoby kontaminace osob a metody jejich dekontaminace včetně dekontaminačních látek a směsí, které lze v ...
 • Opravné položky k pohledávkám 

  Benešová, Eva
  Diplomová práce se zabývá pojetím daňově uznatelných a daňově neuznatelných opravných položek k pohledávkám v českém účetnictví. Dále posuzuje opravné položky k pohledávkám v konkrétní společnosti.
 • Optimalizace zdanění příjmů fyzických osob plynoucích ze zahraničí 

  Jochmanová, Gita
  Bakalářská práce analyzuje problémy související se zdaňováním příjmů fyzických osob s rozčleněním na příjmy plynoucí rezidentům ČR ze zahraničí a zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR. ...
 • Pneumatický manipulátor pro odběr keramických desek 

  Richter, Filip
  Cílem bakalářské práce je návrh konstrukce pneumatického manipulátoru na odběr keramických dlaždic z pracovního prostoru lisu. První část se věnuje rozdělení manipulátorů z hlediska principu pohonu, využití manipulátorů v ...