Now showing items 21-40 of 40

 • Návrhy asfaltových směsí s využitím vyššího obsahu R-materiálu 

  Pavličík, Petr
  V úvodu diplomové práce jsou uvedeny možnosti získávání a zpracování asfaltového recyklátu. Hlavním bodem práce je návrh asfaltových směsí s využitím vyššího obsahu R-materiálu pro ložní asfaltové vrstvy. Asfaltové směsi ...
 • Noční viditelnost vodorovného dopravního značení 

  Fišer, David
  Bakalářská práce je zaměřena na nejdůležitější vlastnost vodorovného dopravního značení, a to noční viditelnost, neboli retroreflexi. Úvodní část práce se zabývá vlastnostmi vodorovného dopravního značení s důrazem na noční ...
 • Nové směry v oblasti asfaltových koberců mastixových 

  Pfeiferová, Magdaléna
  Práce se skládá ze dvou částí. První část je zaměřená na stanovení protismykových vlastností na zkušebním úseku na ulici Vídeňská. Protismykové vlastnosti budou zjišťovány pomocí kyvadla a současně se stanoví makrotextura. ...
 • Novinky v oboru silničního stavitelství 

  Zelenka, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na nová technologická zařízení pro transport a pokládku asfalto-vých směsí. Konkrétně jde o termo nástavbu s vytlačovacím čelem a homogenizační zásobník asfaltové směsi. Jsou popsány výhody ...
 • Posouzení svislého dopravního značení na vybraných křižovatkách 

  Vaclík, Adam
  Cílem této diplomové práce je ověřit správnost umístění svislých dopravních značek na vybraných křižovatkách a u některých z nich posoudit kolorimetrické a retroreflexní vlastnosti. Pokud některé značky nevyhoví, je třeba ...
 • Použití speciálních pojiv při recyklaci asfaltových směsí na obalovně 

  Pěch, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou použití speciálních asfaltových pojiv při výrobě asfaltových směsí na obalovně s obsahem recyklovaného materiálu. Aby bylo možné porovnat vlastnosti a chování speciálního pojiva ve ...
 • Prodloužení životnosti cementobetonových krytů 

  Renzová, Martina
  Cílem diplomové práce je v teoretické části provést rešerši možných způsobů oprav cementobetonových krytů bez kotvení příčných spár. Praktická část je zaměřena na návrh segmentace cementobetonových krytů na pokusných úsecích ...
 • Přilnavost materiálů pro vodorovné dopravní značení 

  Šašinková, Daniela
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou přilnavosti materiálů pro vodorovné dopravní značení v případě provádění obnovy značení a dvoufázového značení. V rámci práci je také řešeno měření a posouzení předepsaných ...
 • Přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu 

  Vlk, Petr
  V roce 2005 [1] byla představena revidovaná evropská norma 12697-11, která nabízí výběr ze tří odlišných metod zkoušení přilnavosti asfaltového pojiva na kamenivu. Statická metoda popsaná v části B má několik podobností s ...
 • Recyklace asfaltových směsí - variabilita vstupních parametrů R-materiálu 

  Tuháček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou využívání R-materiálu při výrobě nových asfaltových směsí. V teoretické části práce jsou popsány metody recyklace asfaltových směsí. Praktická část se zaměřuje na maximální procentuální ...
 • Recyklace netuhých vozovek za studena 

  Řehulka, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na technologii recyklace netuhých vozovek obecně, konkrétně pak recyklaci za studena. Jedná se o moderní technologii, která byla v České republice zavedena po roce 1989. První polovina práce ...
 • Sledování vývoje vlastností asfaltového pojiva získaného z asfaltové směsi s R-materiálem 

  Eliáš, Radim
  Práce je zaměřena na vývoj vlastností asfaltového pojiva získaného z asfaltové směsi s R - materiálem, kdy sledujeme rozdíl vlastností pojiva při pokládce a poté po uplynutí doby 6 měsíců po pokládce asfaltové směsi. V ...
 • Usage of Reclaimed Asphalt Material in Stone Mastic Asphalt 

  Hýzl, Petr; Dašek, Ondřej; Coufalíková, Iva; Varaus, Michal; Stehlík, Dušan (Hindawi, 2019-08-04)
  The paper focuses on the issue of using reclaimed asphalt in asphalt mixtures used for highly traffic-loaded asphalt pavements - in asphalt mixtures of the stone mastic asphalt (SMA) type. It is a skeleton-type mixture, ...
 • Vlastnosti asfaltových směsí typu SMA s R-materiálem 

  Acuna Subia, Luis Carlos
  Cílem diplomové práce je ověření a porovnání vlastností asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixový, konkrétně směsi s označením SMA 11 S s modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 45/80-55 nebo silničním asfaltovým ...
 • Vliv přídávání zestárlého asfaltového pojiva na vlastnosti polymerem modifikovaných asfaltů 

  Pecha, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou polymerem modifikovaných pojiv, jež jsou speciálně určeny pro výrobu asfaltových směsí s obsahem R-materiálu. Tyto polymerem modifikovaná pojiva jsou v literatuře označována ...
 • Vliv přípravy vzorků na modul tuhosti asfaltových směsí 

  Pěch, Pavel
  Bakalářská práce pojednává o vlivu přípravy zkušebních těles na stanovení modulu tuhosti. Tělesa ve formě trapezoidů jsou připravena dvěma různými způsoby – s ořezáním všech ploch a bez ořezání horního a spodního líce. ...
 • Vliv teploty na přípravu asfaltových směsí s vyšším obsahem R-materiálu 

  Škrobáček, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na přípravu R materiálu pro výrobu asfaltových směsí. V rámci práce je sledován vliv teploty přípravy R materiálu na vlastnosti obsahovaného asfaltového pojiva. V teoretické části je ...
 • Využití R-materiálu do studených asfaltových směsí 

  Kotas, Vojtěch
  Práce řeší využití R-materiálu do asfaltových směsí zpracovaných za studena, což je moderní metoda využití recyklátu do podkladních vrstev pozemních komunikací. Konkrétně se zabývá stanovením základních vlastností R-materiálu, ...
 • Výzkum v oblasti konstrukčních prvků a dimenzování cementobetonových krytů 

  Grošek, Jiří
  Předkládaná disertační práce je zaměřena výzkum v oblasti kluzných trnů a dimenzování cementobetonových krytů pomocí metody konečných prvků. Teoretická část popisuje historii a současný stav techniky ve světě a v České ...
 • Zhutnitelnost materiálů v podloží vozovek 

  Kolbábek, Jiří
  Tato práce je zaměřena na rozdíly mezi hutněním jemnozrnné a hrubozrnné zeminy. Také představuje vybrané hutnící metody a popisuje jejich principy a postupy provádění. V praktické části je provedeno zatřídění a klasifikace ...