Now showing items 21-40 of 57

 • Měření koncentrací skleníkových plynů 

  Dohnal, Jan
  Tato magisterská práce se zabývá problematikou skleníkového efektu, jednotlivými plyny a metodami měření. Na skleníkový efekt je nahlíženo od jeho historického datování, přes změny v atmosféře a její složení. Obsahuje ...
 • Měření magnetického pole 

  Dušek, Jiří
  Bakalářská práce popisuje způsoby a technologie měření magnetického pole. Dále se tato práce zabývá srovnáním snímačů pro měření magnetických polí a vytvoření základní koncepce měřiče s vybraným snímačem. K návrhu koncepce ...
 • Měřicí systém pro záznam a zobrazení NF magnetického pole 

  Dušek, Jiří
  Diplomová práce nejprve popisuje druhy magnetického pole a principy jeho měření. Dále se práce zabývá parametry snímače HMC2003 a akvizicí dat. K akvizici byla vybrána karta od firmy National Instruments s označením USB-6218. ...
 • Model dolních končetin kráčejícího robota 

  Čermák, Jan
  Cílem této práce je vytvořit dvounohého kráčejícího robota, jenž bude schopný samostatně kráčet vpřed, bez asistence člověka po předem dané trajektorii. Celé práce obsahuje navržení konstrukce robota, jeho vymodelování, ...
 • Model majáku s fotovoltaickým napájením 

  Dvořák, Adam
  Cílem této práce je seznámit se s principem fotovoltaického jevu a fotovoltaických panelů a následně na tyto témata provést teoretický rozbor. V druhé části projektu je úkolem provést teoretický návrh modelu majáku a s ...
 • Model průmyslového robotického ramene 

  Sobota, David
  Práce se zabývá problematikou průmyslových robotických ramen, jejich konstrukcí, řízením i rolí v konceptu Průmysl 4.0. Popisuje proces vývoje a následné realizace modelu průmyslového ramene pomocí technologie 3D tisku. ...
 • Modelování Lithium Iontových akumulátorů pomocí ECM 

  Langer, Lukáš
  Tato práce se se zabývá modelováním a simulováním Li-Iontových akumulátorů v programu ANSYS Fluent. Jsou zde rozebrány různé druhy simulování s hlavním zaměřením na metodu pomocí náhradního obvodu ECM. Práce se zabývá také ...
 • Modelování magnetohydrodynamických jevů 

  Mačák, Martin
  Teoretická časť práce je venovaná teoretickým základom problematiky vedenia elektrického prúdu v tekutinách a metodike výpočtu magnetohydrodynamických javov. V rámci experimentálnej časti boli vytvorené výpočtové moduly ...
 • Multifunkční modulární 3D FDM tiskárna 

  Indra, Zdeněk
  Tato práce se zabývá problematikou 3D tiskáren, jejich rozdělení dle principu funkce a jejich konstrukcí. U FDM tiskáren jsou kromě tiskových materiálů uvedeny druhy pohybových systémů použitelných pro FDM 3D tisk a je ...
 • Návrh 3D tiskárny typu delta pi s temperovanou podložkou s využitím systémů CAE 

  Koudela, Ondřej
  Předložená diplomová práce se věnuje tématice 3D tisku s využitím nekomerčních 3D tiskáren typu RepRap. V této práci je stručně popsán vývoj trendů nekomerčních RepRap tiskáren, teorie FDM tisku s rozborem a s porovnáním ...
 • Návrh a konstrukce CNC routeru pro DPS 

  Gerják, Rastislav
  V strojnom priemysle, jak aditívne, tak aj subtraktívne výrobné metódy sú ovládane inštrukciami vo forme G-kódu, vďaka čomu je možné utilizovať obe technológie v jednom modulárnom zariadení. Hlavným cieľom je navrhnúť, ...
 • Návrh chlazení dvoukanálového výkonového audio zesilovače pomocí MKO 

  Němec, Radek
  Tato Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí dvoukanálového výkonového audio zesilovače typu Leach včetně potřebných doplňkových komponent a následným návrhem chlazení zesilovače pomocí návrhového systému SolidWorks, ...
 • Návrh řídicí elektroniky 3D tiskárny 

  Grossmann, David
  Baklářská práce se zabývá řešením elektroniky pro 3D tiskárnu projektu RepRap. V teoretické části je obecně popsána technologie 3D tisku, materiály, které se při tisku používají. Největší část práce je věnována návrhu ...
 • Návrh řízení a konstrukce robotické ruky 

  Sobota, David
  Práce se zabývá návrhem a vytvořením robotické ruky včetně programu pro desku řízení a PC aplikací pro objektové programování. Řeší, jak vhodně propojit počítač s deskou a jak vytvořit grafické rozhraní pro programování ...
 • Návrh scintilačního detektoru s jednou clonkou pro enviromentální elektronový rastrovací mikroskop 

  Přichystal, Vít
  Práce se věnuje návrhu scintilačního detektoru s jednou clonkou pro enviromentální rastrovací elektronový mikroskop. Na začátku práce je úvod do mikroskopie. Dále je práce zaměřena na popis EREM (ESEM) mikroskopu a ...
 • A New Method for 2D Materials Properties Modulation by Controlled Induced Mechanical Strain 

  Gablech, Imrich; Pekárek, Jan; Klempa, Jaroslav; Vyroubal, Petr; Svatoš, Vojtěch; Neužil, Pavel (MDPI, 2018-12-07)
  This paper proposes a new method for characterization of 2D materials under the precisely specified conditions. It is achieved by integration of a 2D material as a field effect transistors structures with a piezoelectric ...
 • Numerický model teplotního pole Li-Ion akumulátoru při vybíjení 

  Novotný, Jakub
  Tato práce je zaměřena na lithium-iontové akumulátory obecně a na jejich možnosti modelování v systému ANSYS Fluent. V práci jsou popsány jednotlivé výhody a nevýhody lithium-iontových akumulátorů. Dále jsou zde popsány ...
 • Optimalizace chlazení koncentrátorového fotovoltaického článku pomocí systémů CAE 

  Sodomka, Pavel
  Tato diplomová práce se věnuje optimalizaci chlazení koncentrátorového fotovoltaického článku pomocí systému CAE. V teoretické části této práce se pojednává o problematice fotovoltaiky jako takové se zaměřením na koncentrátorové ...
 • Optimalizace tvaru čerpání diferenciálně čerpané komory pro novou koncepci elektronového mikroskopu 

  Polách, Ondřej
  Předkládaná práce se zabývá problematikou elektronové mikroskopie především environmentální elektronovou mikroskopií. Hlavním úkolem práce bude návrh optimálního tvaru diferenciálně čerpané komory, oddělující tlakový rozdíl ...
 • Otočný stolek k 3D skeneru 

  Suchý, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá 3D skenováním. Vysvětluje metody reverzního inženýrství se zaměřením na jednotlivé technické obory a uvedením příkladů použití v praxi. Další část práce obsahuje samotné 3D skenování, zaměřuje ...