Now showing items 21-40 of 49

 • Řízení projektu výstavby 

  Kuchařík, Jan
  Předložená práce se zabývá Řízením projektu výstavby. Teoretická část je zaměřena na životní cyklus projektu a jeho fáze. Popisuje se postup plánování času a tvorba harmonogramu výstavby. V závěru teoretické části je ...
 • Řízení projektu výstavby 

  Skřivánek, Jan
  Bakalářská práce se zabývá řízením projektu výstavby, jeho teoriemi řízení a jednotlivými procesy probíhajících při výstavbě. Jsou zde specifikovány požadavky na veřejné stavební zakázky a jejich legislativa. Je zkoumán ...
 • Řízení projektu výstavby 

  Šrotová, Zuzana
  Diplomová práce popisuje základní postupy z oblasti řízení projektu výstavby. Pro lepší pochopení postupů zde vysvětluji i pojmy, které jsou v této práci obsažené. Cílem práce je seznámit se s konkrétními postupy a metodami ...
 • Řízení projektu výstavby 

  Kadeřávková, Jitka
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením projektu výstavby a je rozdělená do dvou částí – teoretická a praktická. V teoretické části je stručně charakterizované projektové řízení, samotný projekt, fáze projektu a potřebná ...
 • Řízení projektů pomocí specializovaných softwarů 

  Švehla, Michal
  Diplomová práce se zabývá tématem řízení projektů pomocí specializovaných softwarů. Obsahuje zásady řízení projektů v obecné rovině i v rovině projektů ve výstavbě. Za tímto účelem se věnuje především aplikacím MS Project ...
 • Řízení rizik 

  Hanko, Libor
  Předmětem této bakalářské práce, bylo vypracování řízení rizik pro firmu z oboru stavebnictví. Teoretická část je zaměřená na obecné údaje o stavebnictví, marketingu, rozdělení rizik a také o možnostech řízení rizik. V ...
 • Řízení rizik stavební zakázky 

  Saňáková, Miroslava
  Předmětem bakalářské práce je problematika řízení rizik ve stavebním podniku. První část práce je obsahově založena na používané terminologii a výkladu příslušných pojmů. Najdeme zde klasifikaci rizik z různých úhlů pohledů, ...
 • Řízení stavební zakázky 

  Zedníček, Michal
  Moje bakalářská práce se zabývá procesem řízení a organizace stavební zakázky. V konkrétním stavebním podniku XYZ analyzuje průběh a organizaci stavební zakázky ve všech jejich fázích. Představuje stavební firmu OHL ŽS, ...
 • Řízení stavební zakázky 

  Šeda, Radim
  Tématem mé bakalářské práce je řízení stavební zakázky. Práce se skládá ze dvou částí teoretické a praktické. V teoretické části byly popsány základy řízení stavební zakázky. V praktické části byl pak popsán celý průběh ...
 • Řízení stavební zakázky 

  Kadeřávková, Jitka
  Tato diplomová práce se zabývá řízením stavební zakázky a je rozdělena do dvou částí – teoretická a praktická. Teoretická část je zaměřena na seznámení s některými pojmy projektového řízení, řízení nákladů, času a rizik. ...
 • Řízení stavební zakázky 

  Chromčáková, Marcela
  Tématem bakalářské práce je řízení stavební zakázky. V teoretické části je vysvětlen princip projektového řízení a jeho zdroje. Výstupem praktické části je analýza konkrétního výstavbového projektu, kde je popsán způsob ...
 • Řízení stavební zakázky 

  Stará, Michaela
  Tématem bakalářské práce je řízení veřejné stavební zakázky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vysvětlen princip projektového řízení, jsou zde uvedeny informace o životním cyklu ...
 • Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Holá, Michaela
  Diplomová práce se zabývá problematikou týkající se řízení stavebních zakázek ve stavebním podniku. V průběhu práce je v několika kapitolách popsán průběh řízení zakázek. Nejdříve je popsán projekt „Přístavba komerčního ...
 • Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Filipčíková, Petra
  Zvyšující se konkurence na stavebním trhu, nároky investorů a nestabilní ekonomická situace, to jsou faktory nutící podniky k efektivnější přípravě a řízení zakázek. Cílem této diplomové práce je popsat a analyzovat řízení ...
 • Řízení stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Vajbarová, Eliška
  Stavební zakázka je základní jednotkou produkce stavebního podniku. Řízení zakázky ve stavební firmě se zaměřuje především na zpracování nabídky, výrobní přípravy a realizaci stavebního díla. Práce v praktické části popisuje ...
 • Řízení stavební zakázky zadavatelem 

  Vaculová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá řízením stavební zakázky zadavatelem. Seznamuje se stavební zakázkou jako projektem a popisuje jeho organizaci, přípravu a realizaci. Zachycuje všechny faktory ovlivňující průběh řízení stavební ...
 • Řízení stavební zakázky zhotovitelem 

  Lucký, Jan
  Diplomová práce řeší řízení stavební zakázky zhotovitelem se zaměřením na bankovní sektor. Cílem práce je popsání konkrétní stavební společnosti a analýza řízení konkrétní stavební zakázky.
 • Řízení stavebních projektů 

  Solnický, Marek
  Předmětem diplomové práce "Řízení stavebních projektů" je popis procesu řízení a jeho praktikování na modelovém případu. První část se v teoretické rovině zaobírá obecně projektovým managementem, stavebně-projektovým ...
 • Řízení stavebních projektů v zahraničí 

  Zedníček, Michal
  Diplomová práce se zabývá procesem řízení a organizace stavební zakázky. Stručně popisuje projekt a projektové řízení. Analyzuje zahraniční stavební trh na Balkáně a to konkrétně ve Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku, Černé ...
 • Řízení subdodávek ve stavebním podniku 

  Bartoš, Miroslav
  Tématem této bakalářské práce je popis řízení subdodávek ve stavebním podniku. Práce pohlíží na daný problém z pohledu zadavatele ale i samotného subdodavatele. Text je dělen na teoretickou část, vysvětlující dané pojmy a ...