Now showing items 21-37 of 37

 • Pracoviště pro testování fotodiod 

  Šedo, Ondrej
  Táto práca je zameraná na návrh a vytvorenie pracoviska vhodného na meranie základných parametrov a charakteristík bežných fotodiód. Súčasťou je experimentálne overenie jeho možností a porovnanie nameraných výsledkov s ...
 • Pracoviště pro testování laserových diod 

  Zemánek, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na laserové diody, návrh pracoviště pro jejich testování a následné sestavení pracoviště s programem pro grafický výstup zpracovaných hodnot. Cílem testování jsou parametry laserových diod jako ...
 • Prostorové dělení optických svazků 

  Hampl, Martin
  Disertační práce se zabývá optickými bezkabelovým spoji, především se soustředí přímo na přenosový optický svazek. Je zde popsán vliv okolních podmínek jako turbulence v atmosféře, pohyb budov a vliv vibrací na optický ...
 • Přesný diferenční teploměr 

  Sieklik, Ivan
  Práca sa zaoberá princípom a realizáciou merania štruktúrneho parametru indexu lomu, pomocou diferenciálneho teplomera. V tejto práci sú uvedené základné vlastnosti atmosférického prenosového prostredia a ich vplyv na ...
 • Studium odrazivosti povrchů 

  Kumpán, Vítězslav
  Bakalářská práce rozebírá problematiku základních vlastností světla a jeho šíření v prostoru. Zabývá se pojmy jako je odrazivost a poměrná odrazivost povrchů. Objasňuje také působení světla různých vlnových délek na člověka. ...
 • Studium sférické vady optické čočky 

  Fojtík, Tomáš
  Tato práce se zabývá teoretickým rozborem průchodu paprsků čočkami. Klade důraz na optické vady, zejména se zaměřuje na sférickou vadu čočky. Dále obsahuje sestavení měřicího pracoviště a postupu měření sférické aberace a ...
 • Systém pro navázání záření impulsního laseru do optického vlákna 

  Dell, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím laditelného pulzního laseru pro navazování do optického vlákna. Nejprve práce vysvětluje princip činnosti laseru, jeho základní technické součásti, vlastnosti laserového záření a ...
 • Šumové charakteristiky optického signálu zesíleného optickým vláknovým zesilovačem 

  Dašovský, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou přenosu informace prostřednictvím optického vlákna a šířením elektromagnetického pole ve vláknu na vlnových délkách světla. Jsou zde rozebírány vlastnosti optického signálu a ...
 • Technologie CWDM pro optické bezkabelové spoje 

  Kumpán, Vítězslav
  Tato práce se zabývá návrhem testovacího spoje pro studium vlivu atmosféry na optický svazek v pásmech 830 nm a 1550 nm. Ve vysílací části testovacího spoje jsou zařazeny prvky technologie optických vláken včetně vlnově ...
 • Top hat svazek v optických bezkabelových spojích 

  Golda, Martin
  Tato práce popisuje způsob tvarování Gaussova typu profilu svazku na svazek s profilem ozáření typu Top hat a vlivem atmosférických turbulencí a atmosférického útlumu na tyto dva svazky. Jejím cílem je seznámení se se ...
 • Tvarování vyzařovací charakteristiky optického vysílače 

  Csonka, Gábor
  Diplomová práce se zabývá problematikou prostorové skládání více optických svazků. Popisuje základné poznatky a veličiny o prostorovém rozložení optické intenzity v laserovém svazku. Pomocí svazkové optiky popisuje formy ...
 • Vliv atmosférických turbulencí na intenzitní profil laserového svazku 

  Císař, David
  Optické bezkabelové spoje poskytují přirozenou alternativu k mikrovlnným a kabelovým systémům. Tato technologie je použita pro optické spoje mezi pozemními stanicemi a také mezi platformami ve vysokých výškách (HAPs). ...
 • Vliv atmosférických turbulencí na optický svazek 

  Bárta, Miroslav
  Tato práce popisuje optický bezkabelový spoj a jeho využití v komunikačních technologiích. Vymezuje možné rušivé vlivy na přenášený optický signál, mezi něž patří šum signálu, útlum atmosféry a atmosférické turbulence. ...
 • Vliv optických prvků na vyzařovaný laserový svazek 

  Poliak, Juraj
  Diplomová práca pojednáva o skalárnej teórii difrakcie a zavádza dôležité riešenie vlnovej rovnice a to elipticky symetrický Gaussov zväzok. V praktickej časti bude popísané modelovanie difrakcie na kruhovom otvore dvoma ...
 • Využití polarizace světla při filtraci optického signálu 

  Alexa, Jan
  Tato diplomová práce pojednává o možnosti oddělení užitečného signálu od šumu při využití polarizace laserového záření. Práce je strukturovaná do 5 tematických celků, z nichž první je zaměřen na laserové záření a vlastnosti. ...
 • Výkonová bilance laserového dálkoměru 

  Kotol, Martin
  Uvedená diplomová práce rozebírá problematiku optických laserových dálkoměrů ve skutečném přenosovém prostředí. Popisuje jednotlivé díly optických laserových dálkoměrů jejich vlastnosti a principy v návaznosti na jejich ...
 • Výkonové ztráty v optické části spoje pracujícího ve volném prostoru 

  Szajkó, Juraj
  Tato diplomová práce pojednává o charakteristikách laserových diod, difrakcí a o vlastnostech gausovského svazku. Je určen útlum vazby vysílací dioda - vysílací apertura v závislosti na velikostech apertury a na velikosti ...