Now showing items 21-40 of 42

 • Vlastnosti pěnokeramických filtrů potřebné pro využití v numerických simulacích 

  Boček, Vítězslav
  Závěrečná práce, vypracovaná v rámci magisterského studia oboru Slévárenská technologie, se zabývá určením některých parametrů pěnokeramických filtrů nezbytných pro použití v simulačních programech ve slévárenské praxi. ...
 • Vliv chemického složení a tepelného zpracování na strukturu a vlastnosti dvoufázových austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí 

  Stejskal, Marek
  Tato diplomová práce je zaměřena na korozivzdorné austeniticko-feritické (duplexní) oceli a jejich mechanické a technologické vlastnosti. Teoretická část práce zahrnuje seznámení s chemickým složením, strukturou, tepelným ...
 • Vliv chemického složení oceli na strukturu a vlastnosti korozivzdorných ocelí 

  Valenta, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřená na vysokolegované austenitické a austeniticko-feritické (duplexní) oceli. Teoretická část práce zahrnuje rozdělení vysokolegovaných ocelí a základní seznámení s touto problematikou. V ...
 • Vliv chemického složení, licí teploty a použité dezoxidace na technologické vlastnosti austenitických chromniklových ocelí 

  Myška, Martin
  Diplomová práce se zabývá austenitickou korozivzdornou ocelí ČSN 42 2930, ASTM A351 CF8 a hodnotí její mechanické a technologické vlastnosti. První část práce je zaměřena na vlastnosti austenitických ocelí, popisuje proces ...
 • Vliv podmínek tuhnutí na strukturu a vlastnosti austenitických chromniklových ocelí 

  Ambrož, Ondřej
  Práce se zabývá vlivem podmínek tuhnutí na mechanické vlastnosti a strukturu austenitických korozivzdorných ocelí. První část zahrnuje rozdělení korozivzdorných ocelí a základní seznámení s problematikou dosažení požadovaných ...
 • Vysoce legované litiny Ni-resist a jejich vlastnosti 

  Matulová, Anna
  Tato diplomová práce se zabývá vysoce legovanými litinami Ni-resist a jejich vlastnostmi. V teoretické části je popsáno jejich chemické složení a jednotlivé prvky, ze kterých se tyto litiny skládají, jejich charakteristické ...
 • Výroba a struktura litiny s červíkovitým grafitem 

  Viskupič, Adam
  Práce provádí rešerši na téma výroby, struktury a možnosti výroby odlitků z litiny s červíkovitým grafitem. Obsahuje popis mechanických fyzikálních a technologických vlastností litiny s červíkovitým grafitem. Součástí práce ...
 • Výroba a vady masivních odlitků 

  Doležal, Petr
  Cílem této diplomové práce je provést analýzu sortimentu slévárny oceli ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavou a dále provést pro typové masivní ocelové odlitky a stávající technologii analýzu vzniku slévárenských a metalurgických ...
 • Výroba a vady masivních odlitků 

  Vymazal, Aleš
  Cílem diplomové práce je provést v provozních podmínkách analýzu stávající technologie pro konkrétní odlitek ložiska. Vyráběný slévárnou oceli ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavou. Po navržení změn v technologickém postupu provést ...
 • Výroba a vady ocelových odlitků 

  Smilovský, David
  Obsahem diplomové práce je rozbor vad a neshodné výroby ocelových odlitků ve slévárně Tatra Metalurgie a.s. Nejčastější vady zkoumaných odlitků jsou spojeny s bublinami. Práce z teoretické části rozebírá jednotlivé typy ...
 • Výroba a vlastnosti litých keramických jader na bázi etylsilikátu 

  Bořil, Petr
  Cílem této diplomové práce je experimentální ověření vlivu složení keramické směsi na manipulační pevnosti jader u metody Shaw. Práce se zabývá především vlivem množství kyseliny ve složení vazné kapaliny na manipulační ...
 • Výroba dvoufázových austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí s využitím vakuové metalurgie 

  Tučková, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá výrobou dvoufázových korozivzdorných ocelí ve vakuové peci. Teoretická část popisuje předpokládaný průběh oduhličení a chemické pochody ve vakuové metalurgii. Experimentální část porovnává ...
 • Výroba legovaných litin 

  Sobotka, Petr
  Bakalářská práce je zaměřená na austenitickou litinu s kuličkovým grafitem. Zabývá se jejími druhy, mechanickými a fyzikálními vlastnostmi a vlivem legujících prvků. Dále se zaměřuje na výrobní postup a nebezpečí vzniku ...
 • Výroba litiny s červíkovitým grafitem 

  Jankes, Erik
  Litina s cervíkovitým grafitem je novým druhem litiny s uplatnením zejména v automobilovém prumyslu. Pri zavádení výroby je nutné optimalizovat metalurgický postup tavení a overit technologické chování litiny. V této rešerši ...
 • Výroba masivních ocelových odlitků 

  Valenta, Pavel
  Cílem bakalářské práce je rešerše na téma výroba masivních ocelových odlitků. Práce obsahuje shrnutí výrobního procesu masivních odlitků a její specifikace. Dané velkými rozměry, vysokou váhou a dlouho dobou tuhnutí odlitku.
 • Výroba masivních ocelových odlitků 

  Klváček, Jan
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerši na téma masivních odlitků z oceli. Výroba masivních odlitků je specifickou oblastí ve výrobě ocelových odlitků. Jejich vlastnosti jsou značně ovlivněny dlouhou dobou tuhnutí, ...
 • Výroba masivních ocelových odlitků - použití, výroba a vlastnosti 

  Němeček, Jakub
  Bakalářská práce byla vypracována v rámci prezenčního studia v oboru B-STI Strojního inženýrství. Předložená práce měla jako hlavní cíl provést rešerši na téma pojednávající o použití, vlastnostech a výrobě masivních ...
 • Výroba masivních odlitků - technologie výroby 

  Návrat, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výroby masivních ocelových odlitků a snaží se vysvětlit hlavní specifika této výroby. Práce je proto zaměřená na rozdíly ve výrobě masivních ocelových odlitků oproti odlitkům běžným.
 • Výroba odlitků z elektrovodné mědi 

  Janský, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je ověření vlivu podmínek metalurgického zpracování, použité slévárenské technologie a podmínek tuhnutí na elektrickou vodivost odlitků z čisté mědi. Experiment sleduje rozdíly mezi tavením za ...
 • Výroba odlitků ze slitin hliníku 

  Moravec, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou odlitků ze slitin hliníku se zaměřením na porovnání procesu tavení v plynových, kelímkových, sklopných pecích s tavením v plynových, šachtových pecích. Řeší návrh spojení výhod obou ...