Now showing items 21-40 of 44

 • Optimální řízení větrné elektrárny 

  Paděra, Zdeněk
  Diplomová práce obsahuje nejprve stručné uvedení do problematiky větrné energetiky a uvádí současný stav tohoto, v posledních letech, rychle se rozvíjejícího odvětví. Dále je uvedeno rozdělení větrných elektráren, jejich ...
 • Ovládání digitálního multimetru přes rozhraní GMC-USB 

  Janošík, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce, je návrh a následné vytvoření uživatelské aplikace, pro komunikaci, ovládání a manipulaci s multimetry Metrahit. Pro realizaci aplikace byl zvolen programovací jazyk C# a vývojové prostředí ...
 • Ovládání přístroje A2000 přes webové rozhraní 

  Łabudek, Daniel
  Tato práce řeší návrh a implementaci aplikace pro zobrazení naměřených dat a ovládání přístroje A2000 přes webové rozhraní. K připojení k internetu je použit modul LanReach firmy Connectone. Změřené hodnoty jsou zobrazeny ...
 • PLC program pro řízení licí věže při výrobě plynosilikátu 

  Surovec, Tomáš
  Tato práce se zabývá především tvorbou PLC programu pro řízení licí věže při výrobě plynosilikátu. Je zde přiblížena konfigurace a nastavení parametů PLC stanice firmy Siemens řady S7-300. Program je tvořen ve vývojovém ...
 • Program pro inovaci řídicího systému SORT 

  Šulc, Martin
  Analýza zadání pro rozšíření řídicího systému a návrhu ovládacího programu pro pozorovací kamery a s tím spojený teoretický rozbor nezbytný pro pochopení problematiky. Návrh komunikačního protokolu pro zpřístupnění všech ...
 • Příkladové projekty zobrazování na operátorských panelech 

  Urbánek, Matouš
  V této bakalářské práci se dozvíme o vývoji příkladových projektů, které jsou koncipovány s danými funkčnosti pro operátorské panely SIEMENS (BASIC, COMFORT, RT). Pro tento úkol máme k dispozici vývojové prostředí TIA ...
 • A Real Model of a Micro-Grid to Improve Network Stability 

  Marcoň, Petr; Szabó, Zoltán; Veselý, Ivo; Zezulka, František; Sajdl, Ondřej; Roubal, Zdeněk; Dohnal, Přemysl (MDPI, 2017-07-30)
  This paper discusses the smart energy model of a smart grid using a significant share of renewable energy sources combined with intelligent control that processes information from a smart metering subsystem. An algorithm ...
 • Řídicí systém autoklávovacího procesu 

  Macej, Maroš
  V práci sa pojednáva o vytvorení riadiaceho systému pri úspore energie použitím recyklovania vodnej pary v autoklávovajúcom procese tvorby pórobetónových tvárnic. Práca popisuje celý postup výroby pórobetónu. Riadiaci ...
 • Řídicí systém technologického úseku varna 

  Šulc, Martin
  Prostudování potřebné teorie z oblasti pivovarnictví. Na základě zjištěných informací navrhnutí optimálních akčních a měřicích prvků, jako jsou snímače teploty, tlaku, pneumatické ventily, frekvenční měniče a jiné. Následná ...
 • Řízení laboratorního modelu kolejiště 

  Šimík, Vladislav
  Tato práce se zabývá možnostmi posílání řídících signálů po napájecím napětí a využitím této technologie pro řízení modelu železnice. Nejprve je zde uveden rozbor analogového i digitálního způsobu řízení modelu železnice. ...
 • Řízení laboratorního modelu synchronních os 

  Koubík, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem řídícího programu pro synchronní model os a přestavbou tohoto modelu. První hlavní částí je popis modelu synchronních os. Tedy popis motorů a ostatních prvků modelu. Dále jsou potom probrány ...
 • Řízení manipulační linky suchých výrobků 

  Stříž, Martin
  Cílem projektu je vytvořit program pro řídící systém manipulační linky suchých betonových výrobků. Řídí systém je tvořen modulárním programovatelným automatem firmy Siemens Simatic S7-300. Obsluha s tímto systémem pracuje ...
 • Řízení mísírny betonových směsí 

  Kurimai, Igor
  Diplomové práci je prezentováno řízení mísírny betonových směsí Prefa Brno – závod Strážnice. Zabývá se oblastí řízení procesů pomocí řídicího systému S7 – 300 firmy Siemens. Úvodní část diplomové práce je věnována popisu ...
 • Řízení modelu manipulátoru 

  Simon, Jakub
  Úkolem bylo prostudovat fyzický model souřadnicového manipulátoru. Ten je řízen dvěma krokovými motory firmy Schneider Electric a průmyslovým IPC firmy Beckhoff. Následně se seznámit s řídicím softwarem TwinCAT komunikujícím ...
 • Řízení pohybu modelu průmyslového robota 

  Smrčka, Jiří
  Cílem této diplomové práce je realizovat řídicí jednotku modelu průmyslového robota ROB 2-6. Řídicí jednotka je realizována s použitím procesoru z rodiny ARM STM32F100. Spolu s řídicí jednotkou má být realizováno HMI, které ...
 • Řízení topného systému domu 

  Blecha, Martin
  Cílem práce je návrh zapojení řídících prvků a realizace řídícího programu pro řízení topného systému domu. První část práce se zabývá rozborem principů řízení, zdroji tepelné energie a otopnými prvky. Dále jsou popsány ...
 • SW model křižovatky řízený programovatelným automatem 

  Simon, Jakub
  Cílem této práce je vytvořit softwarový model pro různé typy dopravních křižovatek řízených pomocí programovatelného automatu. Řídicí systém je vytvářen na PLC SIMATIC S7-300 od firmy SIEMENS. Programy systému jsou psány ...
 • Systém navigace pomocí GPS pro účely cementárenské technologie 

  Mináč, Ján
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací GPS navigačního systému. V práci se nachází krátký přehled jednotlivých předmětných bodů v reálném surovinovém lomu a návrh pro vytvoření matematického a softwarového ...
 • Systém řízení linky navažování hmot 

  Komárek, David
  Tato práce se zabývá problematikou navažování sypkých hmot, návrhem a realizací systému řídících a vizualizačních bloků akčních členů, které jsou v těchto systémech používány. První část obsahuje teoretický rozbor technologie ...
 • Vstupní modul elektronického rychloměru RE 1xx 

  Feilhauer, Petr
  Tato diplomová práce obsahuje základní popis funkce a zapojení Elektronického rychloměru RE1xx firmy UniControls – Tramex. Hlavním cílem této práce je návrh a realizace funkčního modulu, sdružujícího čtyři frekvenční vstupy, ...