Now showing items 21-40 of 105

 • Chladící jednotka pro projekt Barman 

  Kupka, Ondřej
  Cílem diplomové práce sestrojení chladící jednotky, která se stane součástí projektu Barman. Práce popisuje proces od definice požadavků, přes návrh řešení, výběr komponentů, vytvoření podkladu v podobě procesního schématu, ...
 • Diagnostika plazmatu vypínacího pochodu za pomoci dvou vysokorychlostních kamer 

  Buchta, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje vznik a vlastnosti elektrického oblouku. Jsou zde uvedeny některé elektrické přístroje a principy, které se používají k uhašení oblouku. Hlavní část se věnuje návrhu, konstrukci a testování ...
 • Digitální model terénu pro morfologické účely 

  Olšovský, Vít
  Cílem této práce je zaměření totální stanicí a naskenování, pomocí skeneru FARO Focus 3D X 130, části meandru řeky Svratky. Dále vytvoření 3D modelů z jednotlivých metod a porovnání mezi sebou. Naměřená data jsou zpracována ...
 • Digitální zprovoznění zakladače paletek 

  Karn, Pavel
  Tato bakalářské práce se zabývá virtuálním zprovozněním zakladače technologických paletek. 3D model tohoto jednoúčelového stroje byl, pro účely této práce, poskytnut od firmy LUX spol. s r.o. Teoretická část práce je ...
 • Dokumentace historických artefaktů s využitím blízké fotogrammetrie 

  Naništa, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vhodného postupu zpracování fotogrammetrické dokumentace vybraných technický artefaktů historických měřidel. Při zpracování práce byla provedena kalibrace kamery, nasnímkovány ...
 • Dokumentace mostu pomocí pozemního skenování 

  Ferencová, Anna
  Cieľom bakalárskej práce je naskenovanie mostnej konštrukcie pomocou pozemného skeneru, ktorá je súčasťou areálu stavebnej fakulty VUT v Brne. Obsahom práce je teoretický základ a následné praktické spracovanie nameraných ...
 • Dokumentace stavebního objektu 

  Machová, Miroslava
  Predmetom diplomovej práce bolo geodetické zameranie skutočného stavu objektu s historickým významom v obci Vikantice a následne vyhotovenie výkresovej dokumentácie a 3D modelu tohto objektu. Účelom bolo vytvoriť dokumentáciu ...
 • Dvoudobý motor pro malou mechanizaci 

  Böhm, Milan
  Tato diplomová práce obsahuje postup konstrukčního návrhu dvoudobého motoru pro malou mechanizaci, s použitím moderních nástrojů konstruování s počítačovou podporou. V první části je uvedeno krátké shrnutí současných typů ...
 • Dvoudobý motor pro paragliding 

  Šafařík, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem dvoudobého motoru pro paragliding. Nejprve je pojednáno o různých typech a provedeních dvoudobých motorů. Po návrhu klikového mechanismu jsou vyšetřeny síly působící v ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Hejl, Zdeněk
  Práce popisuje hlavní části implementace grafického intra s omezenou velikostí. Popsány jsou použité minimalistické techniky a způsob procedurální výroby textur a jednoduchých i složitých 3D objektů. Dále jsou vysvětleny ...
 • Identifikace osoby 

  Svědiroh, Stanislav
  Práce se zabývá problematikou identifikace osob na základě obličeje. Cílem je vytvořit kompletní řešení identifikace pro účely autentizace za pomoci levného senzoru Microsoft Kinect v2. Práce obsahuje souhrn nejpoužívanějších ...
 • Informační model města na bázi 3D dat 

  Dolník, Michal
  Táto diplomová práca sa zaoberá tvorbou dátového 3D modelu mesta. Cieľom je ukázať potenciál 3D dát pri problematike mestských 3D modelov a vytvorenie metodiky konverzie 3D vektorových dát bez informácií, na dátovo orientovaný ...
 • Inovace pružícího mechanismu pro horské kolo 

  Hrubý, Patrik
  Bakalárska práce obsahuje popis, rozbor danej problematiky a inovácii pružiaceho mechanizmu pre horský bicykel, vrátane návrhu geometrie, designu a návrhu výroby na jednotlivých výrobných zariadeniach. Súčasťou práce je ...
 • Jednoválcový čtyřdobý motor motocyklu třídy enduro 

  Kotiza, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh jednoválcového čtyřdobého motoru. Koncepce motoru o zdvihovém objemu 450 cm3 splňující pravidla třídy enduro E2 je uzpůsobena pro aplikaci do motocyklu s extrémně dlouhou ...
 • Konstrukční úprava těhlice osobního vozidla 

  Coufal, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukční úpravou konkrétní těhlice v závislosti na změně brzdiče za nesériový. Je zaměřena na tvorbu a následnou úpravu 3D modelu vycházejícího z rozměrů a tvaru reálné těhlice získaných ...
 • Manipulátor pro skládání slévárenských forem 

  Borýsek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu konstrukce manipulátoru pro skládání dvoudílných slévárenských forem. V práci je provedena analýza současného stavu poznání v odvětví manipulačních zařízení a průmyslových ...
 • Metody konstrukce přesného tvaru ozubení 

  Strmeň, Marián
  Táto bakalárska práca sa zaoberá oblasťou konštrukcie presného tvaru ozubenia ozubených kolies. Práca sa pre rozsiahlosť témy zameriava na ozubenie čelných ozubených kolies s priamymi a šikmými zubami. Na začiatku sú zhrnuté ...
 • Mezní ohřev kulového kloubu při akcelerovaném testu 

  Kříž, Ondřej
  Cílem této práce je vytvořit model kulového kloubu a nadefinovat okrajové podmínky tak, aby co nejpřesněji odpovídal skutečnému stavu a nastavit parametry testu, který je prováděn ve firmě TRW-DAS, a.s. tak, aby nedocházelo ...
 • Mobilní mapování v architektuře 

  Deutsch, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o aplikaci a využití mobilního mapování v oboru architektury. Po seznámení se s mobilním mapovacím systémem MOMAS, který byl vyvinut společností Geodis Brno, spol. s.r.o., byly touto metodou ...
 • Model Stirlingova motoru v PSCAD 

  Gallo, Michal
  Práca sa zaoberá návrhom Stirlingovho motora, pričom v úvode informuje o histórií a vzniku teploplynného stroja, popisuje elementárne časti a ich funkcie, približuje princíp činnosti vysvetlený pomocou termodynamického ...