Now showing items 21-40 of 45

 • Návrh podtlakového systému upínání pro studentskou 3D tiskárnu 

  Mück, Jonáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením podtlakového upínání pracovní desky v 3D tiskárně. První část je věnována přehledu stávající úrovně pracovních desek tiskáren, jejich využití a rozšíření. Také je zde ...
 • Návrh pohonu se stejnosměrným motorem, pro náhradu krokového motoru 3D tiskárny 

  Králík, Jan
  Předmětem této bakalářské práce je vytvoření modulu pro řízení DC motoru za pomocí signálů, které se používají pro řízení krokového motoru. Modul bude následně implementován do stávající 3D tiskárny. Součástí práce je i ...
 • Návrh robotického pracoviště pro automatickou montáž extruderů pro 3D tiskárny 

  Pulicar, Roman
  Diplomová práce se zabývá tvorbou robotického pracoviště a jeho periferií. V práci je popsána kinematika a funkce robotů. V praktické části je navrženo několik variant nového robotického pracoviště a následně zpracováno ...
 • Návrh robustního kolového robotického podvozku 

  Jirges, Radek
  Práce se zabývá problematikou návrhu mobilního kolového robotického podvozku. V úvodní teoretické části podává čtenáři přehled o rozdělení mobilních podvozků včetně konkrétních příkladů zástupců jednotlivých skupin. Na ...
 • Návrh řídicí elektroniky 3D tiskárny 

  Grossmann, David
  Baklářská práce se zabývá řešením elektroniky pro 3D tiskárnu projektu RepRap. V teoretické části je obecně popsána technologie 3D tisku, materiály, které se při tisku používají. Největší část práce je věnována návrhu ...
 • Rozšíření 3D tiskárny o výměnu tiskových hlav 

  Pavlík, Martin
  Práce se zabývá konstrukčním řešením systému výměny tiskových hlav na 3D tiskárně. Důraz u konstrukce je kladen na co možná největší počet vytisknutelných dílů, aby byla zachována koncepce tiskáren typu RepRap. Systém má ...
 • Řídicí systém pro 3D tiskárnu 

  Vítek, Radim
  Tato práce se zabývá způsoby řízení 3D tiskáren. Zejména krokovými motory spolu s jejich rozběhovými profily. Dále se pojednává o interpolačních algoritmech. Pozornost je také věnována návrhu řídicí desky pro 3D tiskárnu, ...
 • Řízení 3D tiskárny pomocí mikropočítače Raspberry Pi 

  Lokajíček, Lukáš
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá možností řešení ovládání 3D tiskárny typu RepRap pomocí mikropočítače Raspberry Pi. V teoretické části je provedena rešerše teorie o 3D tisku orientovaná na 3D tiskárnu na ústavu ...
 • Stavba 3D tiskárny 

  Hanzlíček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá tématikou 3D tisku. Více prostoru je zde věnováno FDM technologii, jelikož ta bude použita v samotném návrhu. Dále práce obsahuje popis základních komponent 3D tiskárny. Popisu motorů užitých pro ...
 • Stavba 3D tiskárny 

  Škop, Martin
  Cílem této práce je analýza dostupných řešení pro 3D tisk technologií FDM na základě požadavků zadavatelské firmy, sestavení návrhů elektronické a softwarové části řešení 3D tiskárny a následného zapojení elektronických ...
 • Stavba a aplikace 3D FDM tiskárny typu deltabot 

  Knapil, Josef
  Práce se zabývá konstrukcí a aplikací 3D FDM tiskárny typu deltabot. V první části jsou popsány metody technologie Rapid Prototyping. Druhá část popisuje 3D tiskárny typu deltabot. Třetí část se zabývá konstrukcí a kalibrací ...
 • Stavba DLP 3D tiskárny 

  Brandejs, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou DLP 3D tisku a návrhem tiskárny založené na této technologii. Součástí je náhled do různých metod 3D tisku, popis jejich funkce, porovnání vlastností a objasnění, čím je DLP tisk zajímavý ...
 • Stereolitografická tiskárna pro výrobu buněčného kultivačního zařízení 

  Gricová, Monika
  Stereolitografická tiskárna patří mezi nejpopulárnější technologie 3D tisku. Díky vysoké přesnosti a vynikající kvalitě tisknutých dílů mohou být tiskárny použity pro široké spektrum aplikací. Tiskárna využívá světelný ...
 • Tříosé ovládání tiskového stroje 

  Kočár, Darius
  Tato práce se zabývá vytvořením knihovny pro řízení tříosého tiskového stroje na UPGM FIT. Osy stroje jsou realizovány krokovými motory firmy Microcon v součinnosti s řídícími jednotkami CD30x od stejné firmy. Komunikace ...
 • Vliv teploty vzduchu na FDM 3D tisk 

  Hrdlička, Martin
  Práce se zabývá problematikou 3D tisku metodou FDM a vlivem teploty okolí na kvalitu tisku. Práce popisuje princip tisku metodou FDM a vznik chyb, způsobených vlivem okolní teploty. Cílem práce je návrh vyhřívané komory ...
 • Vyrobení prototypu součásti metodou rapid prototyping 

  Kočárek, Karel
  V rámci této práce je řešena fáze výroby prototypu v průběhu vývoje redukčního členu pro ovládání průtoku plynu, který se nachází v plynovém kotli za ventilem. Práce je zaměřena na aditivní výrobu prototypu. Jsou zde popsány ...
 • Vyrobení vzorku součásti aditivní technologií 

  Peňáz, Jan
  Práce se zabývá řešením výroby prototypu třemi technologiemi. Dvě aditivní technologie využívají principu Laminated object manufacturing a Fused deposition modelling. Třetí technologií bylo frézování. Jako podklad výroby ...
 • Vyrobení vzorku součásti aditivní technologií Rapid prototyping 

  Hájek, Roman
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh planetové převodovky vymodelované v 3D programu Autodesk Inventor, a její zhotovení pomocí aditivní technologie Rapid Prototyping s rozšířenou metodou Fused Deposition Modelling. Ze ...
 • Využití 3D tiskáren pro prototypování v síťovém prostředí 

  Svoboda, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá využitím 3D tisku v procesu prototypování a výroby. Srovnává 3D tisk s klasickými metodami výroby. Popisuje různé metody 3D tisku a různé konstrukce tiskáren. Dále porovnává otevřené systémy se ...
 • Využití moderních metod pro výrobu prototypu držáku na vysoušeč vlasů 

  Vrána, Radek
  Cílem této bakalářské práce je návrh a výroba prototypu dvoudílného univerzálního držáku na vysoušeče vlasů značky ETA. Držák je navrhnut ve 3D CAD systému Autodesk Inventor a vyroben pomocí technologie Rapid Prototyping, ...