Now showing items 21-33 of 33

 • Porovnání technologií 3D tisku a následná výroba součásti 

  Čuma, Zdeněk
  Cílem práce je porovnání technologií 3D tisku. V první části je popsána podstata 3D tisku a rozebrány jeho jednotlivé metody. Druhá část je věnována konstrukci reálné součásti – sacího hrdla. Další praktické části jsou ...
 • Realizace 3D modelu spalovacího motoru aditivní metodou Fused Deposition Modeling 

  Kadlec, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je návrh a následná výroba 3D modelu části spalovacího motoru s využitím moderní aditivní technologie Rapid Prototyping. Virtuální model byl vytvořen v parametrickém softwaru Autodesk Inventor ...
 • Teplotní vlastnosti automobilových zdrojů světla - LED 

  Bárta, Jiří
  Cílem této diplomové práce je shrnout základní informace ohledně tepelných vlastností automobilových zdroj světla se zaměřením především na LED diody. Dále vymodelovat LED diodu v Inventoru, provést simulaci Jouleových ...
 • Teplotní vlastnosti elektrických strojů 

  Buřil, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného postupu pro simulaci teplotních vlastností (šíření tepla) elektrických strojů. Dále postupným překreslením reálného modelu stroje pomocí MKP a následné simulace v prostředí ...
 • Tvorba 3D modelu kostela v Unkovicích 

  Pospíšilová, Iveta
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu 3D modelu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Unkovicích. Předpokládá se, že výsledný digitální model bude v budoucnu využit k prezentaci budovy kostela. 3D model je zpracován na základě ...
 • Tvorba a analýza parametrických modelů elektrických strojů v CAD systémech 

  Chmelíček, Petr
  Cílem této práce je popsat a na praktických příkladech demonstrovat možnosti počítačové podpory konstruktérské činnosti. První část obsahuje popis programu Autodesk Inventor, což je jeden z nejvýznamnějších moderních ...
 • Vyrobení vzorku součásti aditivní technologií Rapid prototyping 

  Hájek, Roman
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh planetové převodovky vymodelované v 3D programu Autodesk Inventor, a její zhotovení pomocí aditivní technologie Rapid Prototyping s rozšířenou metodou Fused Deposition Modelling. Ze ...
 • Využití adaptivních CAD systémů pro modelování elektrických strojů 

  Mánek, Petr
  Tato práce je zaměřena na možnosti tvorby geometrie a animace v moderních animačních a vizualizačních programech. V první části práce jsou shrnuty výhody a funkce vybraných animačních a vizualizačních programů. Další část ...
 • Využití moderních metod pro výrobu prototypu držáku na vysoušeč vlasů 

  Vrána, Radek
  Cílem této bakalářské práce je návrh a výroba prototypu dvoudílného univerzálního držáku na vysoušeče vlasů značky ETA. Držák je navrhnut ve 3D CAD systému Autodesk Inventor a vyroben pomocí technologie Rapid Prototyping, ...
 • Využití prostředí ANSYS Workbench pro teplotní výpočty elektrických strojů 

  Sedláčková, Petra
  Výpočet tepelných poměrů v elektrickém stroji je jedním ze základních kroků při jeho návrhu. Mezi tradiční způsoby výpočtu oteplení patří analytické metody založené na ekvivalentních odporových sítích, využívajících tepelně ...
 • Výpočet chlazení asynchronního stroje pomocí programu Ansys CFX 

  Horálek, Lukáš
  Problematika této diplomové práce pojednává o chlazení asynchronních strojů. Konkrétně výpočtem chlazení asynchronního motoru pomocí metody konečných objemů. Pomocí programu Autodesk Inventor vytvoříme 3D model reálného ...
 • Výroba funkčního prototypu úchytu sedla kola metodou FDM 3D tisku 

  Zemánek, Patrik
  Tato bakalářská práce popisuje výrobu prototypu metodou FDM tisku. Cílem této práce bylo se obeznámit s tématem a projít si výrobním procesem prototypu. Na závěr je součást otestována a zhodnocena z ekonomického hlediska.
 • Výroba prototypu nabíjecího stojanu metodou FDM tisku 

  Válek, Lukáš
  Podstatou této bakalářské práce je popis zhotovení nabíjecího stojanu metodou FDM tisku. V práci je znázorněn proces, kterým musí vyráběný kus projít od virtuálního 3D návrhu, přes nastavení výroby v odpovídajícím softwaru ...