Now showing items 21-40 of 50

 • Obnovitelné zdroje energie a jejich řízení pro bytové domy 

  Hvězda, Jan
  Bakalářská práce s názvem „Obnovitelné zdroje energie a jejich řízení pro bytové domy“ je zaměřena na návrh zdroje tepla pro vytápění bytového domu. Vytápění objektu je řešeno deskovými a trubkovými otopnými tělesy. V ...
 • Optimalizace a inovace ve vytápění pomocí tepelných čerpadel 

  Petr, Jan
  Bakalářská práce se zabývá tepelnými čerpadly, jejich popisem, srovnáním a následným zhodnocením vytápění modelového domu. V první části je provedena rešerše, která popisuje na jakých principech tepelná čerpadla fungují a ...
 • Plynová tepelná čerpadla 

  Krejsa, Petr
  Bakalářská práce se zabývá popisem technologie tepelných čerpadel (TČ) a jejich nadstavbou na plynová tepelná čerpadla (GHP). Teoretická část obsahuje úvod, představení technologie tepelných čerpadel, představení technologie ...
 • Sestavení fyzikálního modelu tepelného čerpadla vzduch-voda 

  Maléř, Kryštof
  Cílem této práce je navrhnout a sestavit fyzikální model tepelného čerpadla koncepce vzduch-voda. První část se zaměřuje na popis principu tepelných čerpadel a jejich jednotlivých druhů. Další část se zabývá návrhem tepelného ...
 • Spolupráce tepelného čerpadla a fotovoltaické elektrárny 

  Gregorovičová, Eva
  Bakalářská práce posuzuje systém vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem spolupracujícím s fotovoltaickou elektrárnou s akumulací tepla a elektřiny. V teoretické části jsou popsány hlavní komponenty systému – tepelné ...
 • Tepelná čerpadla vzduch - voda 

  Špatenka, Jindřich
  Tématem bakalářské práce jsou tepelná čerpadla vzduch - voda. Práce se v první části zabývá principem tepelného čerpadla a vývojem od doby vzniku až po dnešní dobu, dále stručným uvedením dalších typů tepelných čerpadel a ...
 • Tepelná čerpadla – zkušenosti z provozu 

  Dvořák, Vlastimil
  Cílem bakalářské práce je shromáždit dostupné údaje o realizovaných projektech tepelných čerpadel a posoudit jejich vhodnost, výhodnost a návratnost investice. Úkolem je také posoudit ekonomickou stránku tepelných čerpadel ...
 • Tepelné čerpadlo 

  Tárnok, Gábor
  Závěrečná bakalářská práce je věnovaná problematice TČ se zvláštním zřetelem na využiti Stirlingova cyklu a Vuilleumierovi koncepce.
 • Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody 

  Mazálek, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá využitím odpadního tepla z kuchyně a chlazených místností restauračního provozu, jako zdroj pro tepelné čerpadlo a následné přípravou teplé vody. V první části jsou vysvětleny základní principy ...
 • Tepelné čerpadlo pro vytápění rodinného domu 

  Veverka, Jakub
  Bakalářská práce zabývající se tématem „Tepelná čerpadla a vytápění RD“ je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část stručně popisuje princip fungování a jednotlivé druhy tepelných čerpadel (typy voda – voda, vzduch – ...
 • Tepelné čerpadlo s akumulací 

  Kohout, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením SCOP tepelného čerpadla instalovaného ve zvoleném objektu a určení optimální velikosti akumulace, která by měla pomoci tepelnému čerpadlu pracovat při vyšších teplotách a tím navýšit ...
 • Tepelné čerpadlo s akumulací 

  Pluške, Zbyněk
  Práce pojednává o tepelném čerpadle a akumulaci vyrobené tepelné energie. Nejprve popisuje princip chodu tepelného čerpadla. Také jsou uvedeny druhy tepelných čerpadel podle toho, odkud odebírají nízkopotenciální teplo. ...
 • Tepelné čerpadlo v trivalentním systému vytápění 

  Šedý, Martin
  Diplomová práce se zabývá využitím energie z obnovitelných zdrojů. V teoretické části jsou popsány možnosti využití tepelných čerpadel, slunečního záření a biomasy. Skutečný stav provedení je uveden ve druhé části diplomové ...
 • Vyhodnocení provozních dat tepelného čerpadla 

  Charvátová, Marie
  Diplomová práce se zabývá problematikou tepelných čerpadel jakožto zařízení využívajících nízkopotenciální teplo okolního prostředí pro vytápění objektů. V teoretické části práce jsou popsány jednotlivé druhy těchto zařízení, ...
 • Vytápění a příprava TV pomocí tepelného čerpadla 

  Rejsa, Vojtěch
  Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy v Ostravě. Teoretická část se věnuje tématu tepelná čerpadla. Část výpočtová obsahuje návrh vytápění objektu s použitím teplovodního podlahového vytápění a otopných těles. ...
 • Vytápění administrativního objektu 

  Bobek, Jan
  Diplomová práce řeší vytápění administrativního objektu. Objekt je vytápěn podlahovým vytápěním a deskovými otopnými tělesy. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch-voda s bivalentním dotopem ze systému centrálního ...
 • Vytápění objektu archeoparku 

  Volný, Marek
  Bakalářská práce řeší návrh vytápění vstupního objektu archeoparku. Teoretická část se věnuje tepelným čerpadlům. Výpočtová část obsahuje návrh vytápění objektu pomocí teplovodního podlahového vytápění a soustavy otopných ...
 • Vytápění objektu mateřské školy 

  Dužík, Vojtěch
  Práce řeší návrh vytápění objektu pro mateřskou školu. Systém vytápění je navržený jako nízkoteplotní s hlavním zdrojem tepla tepelným čerpadlem typu vzduch – voda ve vnitřním provedení. Tepelné čerpadlo je doplněné o ...
 • Vytápění objektu pedagogicko-psychologických služeb 

  Vlasák, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění čtyřpodlažního pedagogicko psychologického objektu pomocí tepelného čerpadla vzduch/voda. Otopná soustava je navržena jako nízkoteplotní s nuceným oběhem vody. Otopná tělesa jsou ...
 • Vytápění panelového domu tepelným čerpadlem 

  Šmarda, Milan
  Diplomová práce se zabývá změnou zdroje tepla pro bytový dům za účelem snížení nákladů na vytápění. V práci jsou uvedeny výpočty související s energetickými požadavky domu, a to jak na vytápění, tak na ohřev teplé vody. ...