Now showing items 21-40 of 92

 • Hodnocení efektivnosti investic v podniku 

  Hruboš, Roman
  Tato práce se zabývá hodnocením efektivnosti investic v podniku Ferromet a. s. První část se věnuje teoretickým poznatkům čerpaným z odborné literatury. Následuje praktická část, která je věnována analýze konkrétních ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru 

  Holtmanová, Tereza
  Tato práce se zabývá kompletními investicemi. Hlavním úkolem je rozeznat hmotné investice a vytvořit investiční projekt včetně vyhodnocení výnosnosti investičního plánu. Cílem je rozeznat investiční projekt, který je pro ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru 

  Široká, Pavlína
  Záměrem diplomové práce je na základě posouzení současného stavu firmy Industrial Engineering s.r.o. ekonomicky zhodnotit efektivnost zamýšlené investice. Pomocí finanční analýzy je zhodnocen minulý stav firmy. Pro hodnocení ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského projektu 

  Lišková, Soňa
  Práce je zaměřena na definování investic a její efektivnosti. Zejména je zaměřena na zjištění zda se vyplatí investici uskutečnit. Jedná se o projekt rekonstrukce rodinného domu na dva oddělené byty. Investice spočívá v ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského projektu 

  Burianová, Denisa
  Diplomová práce se zabývá investicemi a její efektivností. Cílem této práce je zjištění, zda se vyplatí investici uskutečnit. Jedná se o projekt rekonstrukce kulturního domu, ve kterém jsou vybudovány tři zcela nové byty. ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského záměru 

  Šiklová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá stanovením ekonomické efektivnosti investičního projektu. Hodnoceným investičním projektem je přestavba městského domu na penzion s restaurací a kavárnou. Projekt je analyzován jak z pohledu ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení výkonnosti podniku 

  Dufková, Hana
  Cílem práce je navrhnout možnosti financování investice do pořízení nového domu pro reklamní agenturu MEDIA design, s. r. o. Dále pak zhodnotit finanční situaci podniku a vytvořit z ní vycházející investiční plán.
 • Hodnocení investičních záměrů firmy 

  Navrátilová, Silvie
  Diplomová práce se zaměřuje na plánovaný investiční záměr výrobní firmy. Srovnává dvě možné investiční varianty, mezi kterými se podnik rozhoduje. Posuzuje varianty na základě metod hodnocení efektivnosti investic. Dále ...
 • Hodnocení investičního projektu - Technologie pro dělení materiálu 

  Filip, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá hodnocením investičního projektu firmy XYZ,a.s. Jedná se o novou technologii pro dělení materiálu, která má nahradit již staré a opotřebované výrobní zařízení. Nová technologie by měla umožnit ...
 • Hodnocení investičního projektu podniku 

  Posolda, Daniel
  V této bakalářské práci je rozebíráno téma investičního rozhodování. V teoretické části jsou rozepsána témata spojená s následující praktickou částí. Důkladně jsou popsány možnosti financování investičního projektu, samotné ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Oulehla, Jiří
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení investičního záměru výstavby bytového domu v Brně a následné zhodnocení projektu, zda bude pro společnost výnosným. V literární rešerši nejprve objasním základní pojmy související ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Koštur, Petr
  Diplomová práce se zabývá komplexním vyhodnocením investice společnosti, týkající se nákupu stavebních strojů. Výpočty jsou prováděny na teoretickém základě, položeném v úvodu práce. Pro hodnocení efektivity investice jsou ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Charvát, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na investiční záměr společnosti XYZ, který se zabývá napojením vodojemů pro několik obcí a následného zhodnocení tohoto projektu. V první části jsou sestaveny vybrané teoretické poznatky, které ...
 • Hodnocení investičního záměru firmy 

  Vrbovský, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na posouzení investičního záměru firmy. V první kapitole, kterou můžeme nazvat teoretickou, budou rozebrány základní pojmy, které se týkají investice, a vysvětleny metody, kterými budu investiční ...
 • Hodnocení investičního záměru firmy ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o. 

  Funk, Karel
  Diplomová práce se zabývá hodnocením investičního záměru firmy ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o. Tento strojírenský podnik v současné době provádí modernizaci výrobních dílen a obslužných provozů s cílem zvýšení konkurenceschopnosti ...
 • Hodnocení realitních investic s využitím softwarové podpory 

  Stehlík, Michal
  Práce se zabývá vyhodnocováním různých typů investic na realitním trhu, porovnává je z časového a finančního hlediska. Pro efektivní porovnávání je naprogramován kalkulátor, který vypočítává hlavní kritéria pro hodnocení ...
 • Hodnocení výnosnosti investic do nemovitostí v České republice 

  Mištová, Ludmila
  Tato práce se zabývá investováním formou nákupu bytu v různých krajských městech České republiky. Zaměřena je především na zjištění výnosnosti těchto investic za předem stanovených parametrů. V práci jsou rovněž popsány a ...
 • Hodnocení výnosnosti různých forem investic do nemovitostí 

  Nemček, Tomáš
  Diplomová práce se věnuje hodnocení výnosnosti investování do nemovitostí prostřednictvím kolektivního investování, konkrétně prostřednictvím veřejných státních podílových fondů nemovitostí a výnosnosti dosažené přes přímou ...
 • Investice do nemovitosti určené k pronájmu 

  Peprna, Pavel
  Práce se zabývá možnostmi investic do nemovitosti určené k pronájmu v České republice. Nemovitost je vybrána s ohledem na stanovená kritéria při zohlednění předpokládaného výnosu, rizika a likvidity. V práci je také kladen ...
 • Investiční rozhodování 

  Zdražil, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá investičním rozhodováním společnosti Nera Displays, s r.o. Na základě získaných informací obsahuje návrhy a možnosti lepšího rozhodnutí při investiční činnosti a zhodnocení jejich přínosu ...