Now showing items 21-35 of 35

 • Optimalizace procesů servisního oddělení společnosti Bystronic Czech Republic, s.r.o 

  Doušková, Lucie
  Tato diplomová práce je zaměřena na zmapování servisního oddělení ve společnosti Bystronic Czech Republic s.r.o. a optimalizaci k jejímu zlepšení budoucích stavů procesů. Optimalizace bude obsahovat návrh řešení ke zlepšení ...
 • Optimalizace výrobního procesu 

  Nováková, Veronika
  Cílem této Diplomové práce je analýza současného stavu řízení procesu, identifikace sortimentu produktů ve vybrané organizaci a návrh metodiky plánování procesů s cílem zajistit jejich optimální realizaci. Optimalizací je ...
 • Použití moderních metod zlepšování kvality v kovovýrobě 

  Musil, Rostislav
  Bakalářská práce obsahuje obecný popis pojmu kvalita a systémů určených pro její řízení. Jsou podrobněji popsány dílčí moderní metody určené pro zlepšování kvality. Jmenovitě 8D-Report, FMEA a Paretova analýza. Následuje ...
 • Revize integrovaného systému řízení s ohledem na metody risk managementu 

  Šubrtová, Michaela
  Předmětem mé diplomové práce je provedení komplexní analýzy aktuálního stavu firmy. V práci jsou využity ekonomické a rizikové analýzy. Z ekonomických analýz je použita SWOT analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil ...
 • Řízení jakosti v oblasti gastronomie 

  Groulíková, Petra
  Předkládaná diplomová práce se zabývá hodnocením kvality služeb v oblasti gastronomie ve vybraných zařízeních ve městě Brně. V rámci práce je provedena analýza současného stavu v rámci podniků i odvětví. Na základě analýzy ...
 • Řízení kvality dodavatelů 

  Novák, Josef
  Velké, úspěšné společnosti se soustředí v současné době na strategické oblasti podnikání (marketing, vývoj, montáž, prodej, servis, atd.). Výroba komponentů je realizována u dodavatelů, kde je tato činnost spojena s nižšími ...
 • Řízení neshod v podniku stavební výroby 

  Nykodým, Daniel
  Diplomová práce se zabývá teorií kvality, systémem řízení kvality z hlediska normy ISO ČSN EN 9001 a řízením neshod v podniku stavební výroby. V práci je dále popsáno zabezpečení kvality a princip zajištění managementu ...
 • Snižování nákladů společnosti za použití nástrojů kvality 

  Koláček, Luděk
  Tato diplomová práce pojednává o aplikaci nástrojů kvality ve výrobní společnosti. Teoretická část pojednává o historii kvality, jejího momentálního statusu a hlavně popisuje některé ze základních nástrojů kvality. V ...
 • Stabilita procesu výroby železničních podkladnic. 

  Szmek, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na monitorování výrobního procesu s využitím nástrojů statistické regulace SPC. Je koncipována jako návod k zavedení a používání regulačních diagramů v procesu výroby žebrových podkladnic, což ...
 • Úloha lidí v systému managementu kvality 

  Böhm, Libor
  Tato práce se zabývá rolí lidského faktoru v systému managementu kvality. Nejprve je zde nastíněna základní problematika oboru, společně se stručným popisem historického vývoje. Následuje rozbor oblastí managementu, ve ...
 • Vliv frekvenčního měniče na životnost ložisek a jejich poškození 

  Mynář, Josef
  Diplomová práce pojednává o technické diagnostice strojů s bližším zaměřením na vibrační diagnostiku. V práci je vypracován návrh diagnostického systému s metodikou měření, postupem měření a vyhodnocení naměřených dat na ...
 • Vliv montáží na kvalitu kabelážních systémů 

  Dočkal, Martin
  V první části je zmíněno, co je vlastně strukturovaná kabeláž. Její vznik, z čeho a proč se vyvinula. Historie, kdy se nejdříve používali nesymetrické koaxiální kabely, které byly časem nahrazeny symetrickými kabely. U ...
 • Využití statistických metod pro zajištění způsobilosti procesu výroby 

  Peroutka, Michal
  Diplomová práce se zabývá využitím statistických metod pro zajištění způsobilosti procesu výroby. Teoretická část zahrnuje vymezení managementu jakosti, základních statistických pojmů a statistické regulace procesu. Praktická ...
 • Zlepšení systému řízení kvality ve firmě Falco Computer, s.r.o. 

  Villert, Tomáš
  Má bakalářská práce se zabývá systémem jakosti ve firmě Falco computer, s.r.o. a návrhy na jeho zlepšení, které mají vést k dalšímu rozvoji zavedeného systému.
 • Zpracování reklamací z pohledu kvality 

  Voborník, Petr
  Předkládaná práce se zabývá problémy zpracování zákaznických reklamací z pohledu kvality. Základní zaměření práce je představení procesu zpracování a vyhodnocením reklamací. Představuje klíčové sledované ukazatele procesu ...