Now showing items 21-40 of 89

 • Návrh optimalizace logistických procesů společnosti ARKOV 

  Urban, Jiří
  Cílem diplomové práce je navrhnout optimalizaci současných logistických procesů, s využitím moderních informačních technologií. Konkrétně se práce bude zabývat návrhem nástroje pro klasifikaci zásob, zhodnocením možností ...
 • Návrh optimalizace materiálových toků s použitím RFID v expedici 

  Krichťáková, Bohdana
  Diplomová práce se zabývá optimalizací materiálového toku s využitím RFID technologie ve společnosti Bosch Diesel, s. r. o. na oddělení Expedice. Teoretická část vymezuje základní pojmy, které souvisejí s logistikou, RFID ...
 • Návrh optimalizace skladového provozu 

  Janíček, Jiří
  Tato Bakalářská práce hodnotí logistický rámec ve společnosti DHL Supply Chain s.r.o. a jeho zákazníka Gross. Klade důraz na procesy a jejich optimalizaci ve skladech. V teoretické části práce jsou popsány charakteristiky ...
 • Návrh řízení nákupu k dosažení vysoké přidané hodnoty pro zákazníka 

  Kvasničková, Lucie
  Tématem diplomové práce je „Návrh řízení nákupu k dosažení vysoké přidané hodnoty pro zákazníka“. Práce čerpala z analýz současného stavu, interních dat, ze spolupráce s pracovníky oddělení nákupu, plánování a logistiky. ...
 • Návrh uspořádání provozu balení světlometů do osobních automobilů 

  Palacký, Vladislav
  Cílem diplomové práce je navrhnout nové uspořádání provozu zabývajícího se balením světlometů do osobních automobilů. V řešení bylo použito teoretických poznatků z rozsáhlé oblasti logistiky, řízení výroby, metodik štíhlé ...
 • Návrh zásobovací strategie ve vybraném maloobchodu 

  Fialová, Nikol
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zásobovací strategie vybraného maloobchodu. Zásobovací strategie byla navržena na základě teoretických přístupů a následně provedené analýzy současného stavu maloobchodu. Návrhy ...
 • Návrh zlepšení distribuční logistiky ve společnosti Ryor, a. s. 

  Gajdová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá českou kosmetickou firmou Ryor, a. s. V teoretické části je popisována logistika a procesy spojené s ní. V praktické části je analyzován expediční sklad. Cílem bakalářské práce je návrh na zlepšení ...
 • Návrh zlepšení distribuční logistiky ve výrobním podniku 

  Sláma, Dominik
  Diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení distribuční logistiky ve výrobním podniku. Nejprve jsou sepsána teoretická východiska, která budou podkladem pro další část práce, která se zaměřuje na analýzu vnitřního a ...
 • Návrh změn materiálových toků s ohledem na výrobní proces 

  Koláčková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá optimalizací materiálových toků ve společnosti Pamet spol. s r. o. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část popisuje podnikání společnosti, její výrobní program, zákazníky, dodavatelé a ...
 • Návrh změny systému třídění importních zásilek v DHL Express Brno 

  Hercik, Marek
  Tato bakalářská práce navrhuje změněnou metodu, která zefektivní systém třídění importních zásilek v DHL Express (Czech Republic) s.r.o., filiálka Brno - Modřice. První část práce je zaměřena na teoretické podklady, které ...
 • Návrh značení zboží v obchodní organizaci 

  Stárek, Jiří
  Cílem diplomové práce je zavedení barkódového systému pro sledování zboží do konkrétní obchodní společnosti. Na základě zjištěných poznatků je předložena konkrétní poptávka na zavedení čárového kódu společnostem, zabývajících ...
 • Optimalizace parametrů objednávek výrobního materiálu v podniku 

  Gajďoková, Lucie
  Cílem této práce je analýza vlivu nastavení vybraných klíčových logistických parametrů v procesu nakupování vstupních materiálů na ekonomiku konkrétního podniku a jejich matematické modelování. Grafické a matematické výstupy ...
 • Optimalizace procesů interní logistiky ve společnosti Huhtamaki Česká republika, a.s. 

  Tůma, Radek
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku manipulace v interní logistice ve společnosti Huhtamaki Česká republika, a.s. První část bakalářské práce je věnována teoretickým poznatkům logistiky, ve které jsou objasněny ...
 • Optimalizace skladového hospodářství ve vybraném podniku 

  Ungvári, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací skladového hospodářství. Za pomoci ABC analýzy budou položky u jednotlivých sortimentů rozděleny do skupin na základě podílů jejich průměrných spotřeb na celkové průměrné spotřebě. ...
 • Optimalizace toku vratných obalů v rámci koncernu 

  Fusová, Daniela
  Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci toku vratných obalů v rámci koncernu. Na základě analýzy skladování, informačního toku a řízení vratných obalů ve vybraném podniku a zhodnocení současných teoretických přístupů ...
 • Ověření logistického konceptu řízení zásob 

  Mikuš, Marek
  Obsahem této bakalářské práce je rešeršní rozbor vybraných logistických konceptů řízení zásob a vytvoření simulačního modelu logistického okruhu v rámci vnitropodnikové přepravy. Součástí rešeršní části je vysvětlení ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Fikáčková, Barbora
  Diplomová práce se zaměřuje na podnikové informační systémy. Obsahuje analýzu současného stavu informačního systému ve společnosti, jejímž předmětem podnikání je spedice a logistika. Na analýze je postaven následný návrh ...
 • Pozícia štíhlej logistiky v riadení štíhlej organizácie 

  Vidová, Helena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
  Každá doba prináša so sebou zmeny rôzneho charakteru, ktoré sa viac alebo menej podpisujú na spôsobe riadenia tej – ktorej organizácie. Či už sú to snahy o úplnú informatizáciu firmy, nulovú nepodarkovosť, minimalizáciu ...
 • Projekt přípravy výroby se zaměřením na štíhly materiálový tok ve společnosti DIEFFENBACHER - CZ, hydraulické lisy, s.r.o. 

  Kováč, Matej
  Bakalárska práca sa zaoberá materiálovým tokom, plynulosťou výroby a plytvaním počas výrobného procesu vo vybranom podniku. Najskôr sú vypracované teoretické východiská práce, potom je vykonaná detailná analýza súčasného ...
 • Přínosy optimalizace řízení zásob ve vazbě na montáž 

  Dvorštiak, Matej
  Předmětem diplomové práce „Přínosy optimalizace řízení zásob ve vazbě na montáž“ je zefektivnění výrobního procesu optimalizací zásobování výroby. Základem této práce je analýza stavu podniku s ohledem na zásobování montáže ...