Now showing items 21-40 of 266

 • Biomechanická studie kolenního kloubu s aloplastikou 

  Zděblo, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá deformačně - napěťovou analýzou kolenního kloubu ve fyziologickém stavu a kolenního kloubu s aplikovanou dlahovou osteosyntézou. K určení deformačně napěťových stavů je využito výpočtového ...
 • Biomechanická studie kyčelního kloubu 

  Ebringerová, Veronika
  Tato práce se zabývá popisem silových výslednic fyziologického kloubu a následným porovnáním s patologickými stavy. Dále je zde popsána základní anatomie kyčelního kloubu. Nakonec bylo použito softwaru ANSYS k zobrazení ...
 • Biomechanická studie zápěstí horní končetiny 

  Kouřil, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na biomechanickou studii zápěstí. V jejím úvodu je rešeršní studie, která je zpracována na základě dostupné literatury. V práci je také detailně popsána anatomie jednotlivých kostí v zápěstí. ...
 • Čtyřdobý motor pro malou mechanizaci 

  Kuchař, Patrik
  Diplomová práce se zabývá návrhem čtyřdobého zážehového motoru. Jsou v ní uvedeny základní návrhové výpočty klikového mechanismu a rozvodového ústrojí OHV. Dále se zabývá pevnostním výpočtem pístu motoru a analýzou napjatosti ...
 • Čtyřdobý motor pro malý motocykl 

  Břečka, Lukáš
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukčním řešení čtyřdobého motoru pro malý motocykl pro zadané parametry. Je zde popsáno konstrukční řešení jednotlivých dílů, rozbor kinematiky klikového mechanismu, návrhové výpočty ...
 • Deformačně a napěťová analýza fixátoru dolní končetiny Orthofix 

  Mrázek, Michal
  Cílem této práce je deformačně napěťová analýza fixátoru Orthofix aplikovaného na dolní končetině. Úvod práce je věnován rešeršním studiím dostupné odborné literatury. Vybrané rešerše jsou zaměřeny na možnosti léčby, ...
 • Deformačně napěťová analýza femuru s vnitrodřeňovým hřebem a fixačními pásky 

  Lamrich, Martin
  Predkladaná diplomová práca sa zaoberá deformačne napäťovou analýzou femuru s aplikovaným vnútrodreňovým klincom a fixačnou páskou. Riešenie problému bolo uskutočnené na základe výpočtového modelovania. Výpočtový model ...
 • Deformačně napěťová analýza prvku stahovacího mechanismu 

  Gergeľ, Erik
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením výpočtového modelu a rieši deformačne napäťovú analýzu prvku sťahovacieho mechanizmu okna osobného automobilu. Hlavným cieľom práce je určenie rozloženia napätia a z neho vyplývajúceho ...
 • Deformačně napěťové stavy mostové konstrukce při průjezdu vlakové soupravy 

  Kolárik, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá určením deformačne-napäťových stavov železničného mostu v Komárove pri prejazde vlakovej súpravy. Úloha bola riešená v programe ANSYS metódou konečných prvkov. Do úvahy bol braný nezaťažený ...
 • Deformačně-napěťová analýza axiálního turbínového kola turbovrtulového motoru 

  Kolárik, Matej
  Predkladaná diplomová práca sa zaoberá tvorbou a následnou analýzou výpočtového modelu turbínového kolesa turbovrtuľového motoru TP 100 novonavrhnutého Prvou Brněnskou Strojírnou Velká Bíteš. Úloha je riešená v konečnoprvkovom ...
 • Deformačně-napěťová analýza litinového roštu 

  Slunský, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá deformačně - napěťovou analýzou litinového roštu. Úloha byla řešena v programu ANSYS metodou konečných prvků. Byl stanoven výpočtový model a k němu provedena deformačně - napěťová analýza. ...
 • Deformačně-napěťová analýza ohýbaných prutů metodou konečných prvků 

  Dušková, Tereza
  Práce se zabývá řešením deformačně-napěťové analýzy ohýbaných prutů pomocí metody konečných prvků. Algoritmy metody konečných prvků pro různá uložení prutů jsou napsány pomocí softwaru Matlab. Poté jsou výsledky srovnány ...
 • Deformačně-napěťová analýza patologického kyčelního kloubu 

  Stodola, Martin
  Tato práce se zabývá deformačně-napěťovou analýzou patologického kyčelního kloubu. V jejím úvodu je provedena rešeršní studie z dostupných literárních zdrojů zahrnující současný stav vědeckých prací, anatomii jednotlivých ...
 • Deformačně-napěťová analýza povrchové náhrady kyčelního kloubu 

  Vosynek, Petr
  V současné době je aloplastika kyčelního kloubu zasažena mnoha inovačními prvky. Povrchová náhrada kyčelního kloubu zažívá značný rozmach. Používá se především pro ošetření mladých a aktivní lidí, u kterých se předpokládá ...
 • Deformačně-napěťová analýza sklápěcího mechanismu předního sedadla 

  Gergeľ, Erik
  Diplomová práca sa zoberá vytvorením výpočtového modelu pre deformačne - napäťovú analýzu sklápacieho mechanizmu predného sedadla osobného automobilu. Výpočet bol realizovaný metódou MKP pre statický a dynamický prípad ...
 • Deformační a napěťová analýza dentálního implantátu zavedeného v horní čelisti 

  Dušková, Tereza
  Při zavádění dentálních implantátů, zejména do horní čelisti, se objevuje řada problémů. Největším z nich je nedostatečná kvalita a objem kostní tkáně v alveolárním výběžku. Práce se zabývá dentálním implantátem zavedeným ...
 • Deformační a napjatostní analýza nárazníkové částí automobilu při rázovém zatěžování 

  Nedělka, Pavel
  Diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním deformaeni-napi»ových stavu přední deformační zóny závodního auta při podmínkách rázového zatížení užitím metody konečných prvků. Tento typ úlohy se řadí mezi rychlé dynamické ...
 • Deformační sítě a jejich využití v technologii tváření 

  Grufík, Lubomír
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá přehled deformačních sítí a jejich využití v technologii tváření. Na základně literární studie problematiky deformačních sítí v technologii tváření byl vytvořen ...
 • Duplikátory nerezových tlakových aparátů 

  Kamarád, Miroslav
  Tlakové nádoby zaujímají významné místo na poli procesních zařízení díky jejich širokému využití v různých odvětvích průmyslu. Z pohledu návrhu a dimenzování je kladen velký důraz na přesnost, spolehlivost a především ...
 • Dvoudobý motor pro malou mechanizaci 

  Böhm, Milan
  Tato diplomová práce obsahuje postup konstrukčního návrhu dvoudobého motoru pro malou mechanizaci, s použitím moderních nástrojů konstruování s počítačovou podporou. V první části je uvedeno krátké shrnutí současných typů ...