Now showing items 21-32 of 32

 • Režijní náklady v cenách stavebních prací 

  Redecha, Martin
  Předkládaná diplomová práce se problematikou režijních nákladů ve stavební firmě. V teoretické části popisuje řízení projektu, problematiku tvorby cen a kalkulací ve stavebnictví. V praktické části se provádí analýza řízení ...
 • Režijní náklady ve stavebním podniku 

  Vondálová, Ludmila
  Tato diplomová práce se zabývá režijními náklady ve stavebním podniku. Teoretická část práce je zaměřena na náklady a jejich druhy, na řízení nákladů ve stavebním podniku a jeho režijní náklady. V praktické části je ...
 • Řízení nákladů a kalkulace v podniku 

  Šácha, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku sledování a řízení nákladů ve výrobním podniku. Práce se zabývá kalkulací výrobků. Zhodnocuje současný stav kalkulací v podniku a na základě teoretických poznatků pak navrhuje ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Pyszko, Urszula
  Bakalářská práce „Řízení nákladů v podniku“ je zasvěcena problematice nákladů a jejich kalkulaci ve firmě Anticor Bohemia s.r.o.. Tento podnik sídlí v Ostravě-Nové Bělé a náplní jeho práce je prodej elektroinstalačních ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Rybníčková, Michaela
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu nákladů a zhodnocení současného stavu řízení nákladů společnosti LITAS s. r. o. Teoretická část objasňuje problematiku nákladů a kalkulace. Vlastní práce zahrnuje představení ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Kostlánová, Lucie
  Bakalářská práce je rozdělena do třech částí. Nejdříve jsou představena teoretická východiska z oblasti nákladů a jejich efektivního řízení, která jsou podkladem pro praktickou část. V té jsou teoretické poznatky aplikovány ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Trčálková, Eliška
  Bakalářská práce se zaměřuje na manažerské řízení nákladů a rozpočtů v podniku DUOSTAV KB, s. r. o. Na základě provedeného rozboru současného stavu je cílem navrhnout jakým způsobem má společnost minimalizovat náklady.
 • Řízení nákladů v podniku s využitím analýzy bodu zvratu 

  Rozehnal, Jan
  Bakalářská práce je rozdělena do tří částí, a sice na část teoretickou, kde budou popsány a klasifikovány druhy nákladům nákladové kategorie a termíny. Dále popsán způsob výpočtu bodu zvratu a jeho interpretace. V praktické ...
 • Řízení výměny nástrojů a optimalizace výrobního procesu za účelem snížení nákladů na prostoje 

  Košútová, Katarína
  Diplomová práca sa zaoberá analyzovaním a optimalizáciou prestojov vo výrobe brzdných diskov, nájdením príčin ich vzniku, vyčíslením nákladov na prestoje, a tiež vlastnými návrhmi riešenia. Práca sa delí na niekoľko častí. ...
 • Socioekonomické aspekty svépomocné výstavby 

  Komínková, Iva
  Bakalářská práce obsahuje analýzu nákladů výstavby svépomoci i výstavby na klíč realizované specializovanou firmou. Analýza komparuje jednotlivé druhy nákladu vynaložených na stavbu. V práci jsou také uvedeny sociální ...
 • Zhodnocení kalkulací ve vybrané soukropomoprávní korporaci a návrhy na zlepšení zjjištěného stavu 

  Hudečková, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na provedení kritické analýzy stávající úrovně klasifikace nákladů a kalkulací ve vybrané společnosti, která se zabývá zakázkovou výrobou. Cílem práce je na základě zjištěných nedostatků navrhnout ...
 • Zlepšení finanční situace podniku využitím factoringu 

  Rak, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá alternativní formu financování – factoringem a jeho přínosem pro podnik. V teoretické části je vysvětlena podstata factoringu, jeho typy, výhody a nevýhody. V praktické části je pomocí vybraných ...