Now showing items 21-40 of 194

 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Medová, Veronika
  Předmětem diplomové práce Financování projektů z fondů EU je charakteristika problematiky získávání finančních prostředků pro projekty z fondů EU. Teoretická část obsahuje poznatky z oblasti projektového managementu a ...
 • Finanční a ekonomické hodnocení projektů silniční infrastruktury 

  Truhlíková, Monika
  Diplomová práce se zaobírá finanční a ekonomickou analýzou projektu silniční infrastruktury. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů z oblasti veřejných investic. Dále popisuje metody hodnocení veřejných ...
 • Finanční plánování stavební zakázky z pohledu developera 

  Procházka, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na popis procesu finančního plánování developerského projektu. Cílem je zmapování činnosti developera v oblasti finančního plánování stavební zakázky. V práci je popsáno nastavení nákladové a ...
 • Finanční zajištění stavebního projektu 

  Holcmanová, Zdena
  Tato diplomová práce se zabývá finančním zajištěním projektu ve veřejném sektoru. V teoretické části jsou stručně charakterizovány základní pojmy týkající se projektu a veřejného projektu. Dále jsou popsány možnosti, jak ...
 • Finanční zajištění veřejného investičního projektu 

  Bartošová, Hana
  V diplomové práci je popsáno finanční zajištění veřejného investičního projektu. Teoretická část je zaměřena na objasnění základních pojmů z oblasti veřejných projektů. Dále jsou popsány způsoby, kterými je možné veřejné ...
 • Fondy Evropské unie a návrh financování projektu 

  Daňhelová, Aneta
  Bakalářská práce řeší problematiku čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie a ostatní moţnosti financování. Jejím záměrem je porozumět a zorientovat se v problematice získávání prostředků na financování ...
 • GTD pro Windows Phone 7 

  Mašek, Jiří
  Tato práce se zabývá metodou Getting Things Done (GTD) a její implemenatcí na mobilním zařízení s Windows Phone 7. V první části je podrobně popsána metoda GTD a operační systém Windows Phone 7. Dále jsou zde uvedeny ...
 • Implementace novelizované normy ISO 10006 ve spolecnosti UNICORN a.s. 

  Havlín, Jan
  Diplomová práce zpracovává analýzu současného stavu řízení projektů ve společnosti UNICORN a.s. a navrhuje doporučení ke zlepšení v této oblasti na základě ČSN ISO 10 006 Systému managementu jakosti - Směrnice pro management ...
 • Implementace projektového řízení 

  Mezera, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem implementace projektového řízení se softwarovou podporou ve společnosti Aponia Software, s.r.o., která vyvíjí navigační software pro mobilní zařízení. Při vytváření návrhů je použita ...
 • Informační systém projekční kanceláře 

  Bačík, Zdenko
  Cieľom mojej práce je zhotoviť informačný systém v prostredí internetu, kde bude užívateľom umožnené spravovať projekty. Pomocou získaných teoretických a praktických znalosti som pre túto oblasť navrhol jednoduchý informačný ...
 • Inovace metodiky řízení projektů společnosti Pontech 

  Beránek, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá projektovým řízením. V této práci jsou detailně popsány metody využívané pro projektové řízení a je zde popsán životní cyklus řízení projektů. Cílem práce je inovace metodiky řízení ...
 •  Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje 

  Kujawa, Marek
  Cílem této bakalářské práce je charakteristika kohezní politiky Evropské unie a České Republiky. V teoretické částí jsou popsány dějiny Evropské unie, její základní informace, a také historie vývoje strukturální politiky. ...
 • Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje 

  Zmrhalová, Adéla
  Cílem diplomové práce je přiblížit problematiku strukturální a regionální politiky EU v České republice a vytvořit všeobecný přehled o fungování čerpání finančních prostředků z fondů EU na konkrétním projektu z pohledu ...
 • Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje 

  Maršounová, Eva
  Cílem bakalářské práce je základní charakteristika fungování strukturální politiky EU a v ČR. Teoretická část práce se zabývá historií EU, vývojem strukturální politiky včetně nástrojů pro její aplikaci a návazností ...
 • Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje 

  Suk, Ondřej
  Abstrakt Tato bakalářská práce má za cíl vytvořit všeobecný přehled o fungování regionální politiky respektive politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii a v České republice. V úvodu teoretické ...
 • Jištění rizik stavebního díla v předinvestiční fázi 

  Jandová, Hana
  Diplomová práce se zabývá vytipováním a následně jištěním rizik projektu zpevňování polních cest katastrálního území Říčky. Teoretická část obecně pojednává o projektu, riziku samotném, riziku vyskytujícím se v předinvestiční ...
 • Kalkulace nákladů na provoz zařízení staveniště 

  Mlčoch, Ondřej
  Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části definuji projekt a projektové řízení staveb. Dále charakterizuji zařízení staveniště, jeho funkci, členění a návrh. Zaměřím se také na možnosti ...
 • Management kvality stavebního díla 

  Černý, Jaroslav
  Diplomová práce popisuje základní pojmy a principy plánování kvality projektu výstavby. Teoretická část popisuje obecné řízení kvality a řízení kvality ve stavebním podniku. V praktické části je navržen kontrolní a zkušební ...
 • Modelovanie vybratých faktorov rizika dlhodobých investičných rozhodnutí 

  Grell, Michal; Hyránek, Eduard (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
  V príspevku modelujeme niektoré faktory rizika investovania podniku do nových veľkých projektov. Ide o zásadné rozhodnutia realizovať/nerealizovať projekt a tak riziku predchádzať. Zaoberáme sa analýzou miery rizika pomocou ...
 • Modelování a řízení projektového portfolia 

  Skalníková, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním a řízením projektového portfolia. V první části vysvětluje problematiku projektového řízení, popisuje její teoretické základy a metody používané při řízení. V další částí je popsané ...