Now showing items 21-40 of 61

 • Optické rozpoznávání tabule úkolů 

  Sznapka, Jakub
  Diplomová práce se věnuje problematice optického rozpoznávání tabule úkolů v agilním prostředí. Na základě teoretických poznatků o agilním projektovém řízení je představen pojem tabule úkolů. Jsou diskutovány možné ...
 • Optimalizace nákladů na elektrickou energii při výstavbě 

  Fuchs, Marek
  Diplomová práce se zabývá problematikou využití elektrické energie při realizaci stavby. Teoretická část rozpracovává témata projektového řízení staveb a základní způsoby určování ceny stavebních děl. Dále pak také uvádí ...
 • Organizace a řízení stavební zakázky 

  Kovář, Jakub
  Téma mé bakalářské práce je organizace a vývoj stavební zakázky. V teoretické části je vysvětleno, co je to projektové řízení, je popsán životní cyklus stavby, stanovení ceny stavebního díla a jaké se využívají softwary. ...
 • Organizace stavební zakázky 

  Leinweber Hanzalová, Petra
  Tématem diplomové práce je organizace stavební zakázky. Práce je rozdělena na tři části. První část věnuje teorii z oblasti projektového řízení a organizace výstavby, druhá část analyzuje zadavatele a dodavatele řešené ...
 • Organizace zakázky ve stavebním podniku 

  Čuba, Vojtěch
  Předmětem této bakalářské práce je na konkrétní zakázce popsat organizaci zakázky ve stavebním podniku. Tedy ukázat danou zakázku v jejích klíčových částech a popsat jednotlivé fáze organizace zakázky ve firmě. Teoretická ...
 • Organizace zakázky ve stavebním podniku 

  Štrbavý, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je popsání průběhu organizace konkrétní zakázky ve stavebním podniku. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na popis základních pojmů a problematiku projektového řízení. Praktická ...
 • Plánování a realizace stavební zakázky 

  Petráněk, Marian
  Diplomová práce se zabývá plánováním a realizací stavební zakázky. V teoretické části je definováno projektové řízení staveb, popsáno sestavení ceny stavebního díla, časové modely výstavby a zadávací dokumentace stavby. V ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Želiar, Marek
  Cílem práce je popsat nástroje využívané při plánovaní projektu výstavby. Úvod práce se zaměřuje na všeobecné rozdělení druhů plánování projektu a popis jeho jednotlivých fází. Následující část se zabývá technikami plánování, ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Kočíbová, Markéta
  Práce se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů v oblasti plánování, rozdělení druhů plánování projektu a na techniky a metody využívané v současné době. Cílem bakalářské práce je se obeznámit s konkrétními nástroji ...
 • Plánování realizace liniové stavby 

  Mudrák, Miroslav
  Předložená práce se zabývá plánováním realizace liniové stavby. Teoretická část je zaměřena na životní cyklus projektu a jeho fáze. Popisuje postup plánování času a tvorbu harmonogramu výstavby. V závěru teoretické části ...
 • Plánování zdrojů projektu výstavby 

  Hála, Jakub
  Bakalářská práce se věnuje a současně vysvětluje základní pojmy, které se týkají oblasti systému plánování zdrojů a nákladů projektu. Cílem této práce je seznámení s konkrétními principy, metodami a postupy plánování zdrojů ...
 • Programová podpora managementu projektů 

  Janda, Petr
  Tento projekt se zabývá návrhem informačního systému pro podporu projektového managementu v IT organizacích. Představuje základní aspekty řízení projektů a zejména moderní metodologii Rational Unified Process, která se ...
 • Projekt revitalizace retenční nádrže 

  Janišová, Marie
  Předložená bakalářská práce se zaměřuje na analýzu v současné době realizovaného projektu Revitalizace lokality „Na Kněžsku“, který řeší rekonstrukci stávající retenční nádrže v obci Kateřinice a na následnou aplikaci ...
 • Projekt uvedení nového prototypu obráběcího stroje do sériové výroby 

  Břenek, Lukáš
  Tato diplomová práce se věnuje problematice projektového řízení. První část se zabývá rešerší v oblasti projektového managementu. Ve druhé části je nejprve provedena analýza současného stavu projektového řízení ve vybrané ...
 • Projektové řízení výstavby technologického celku 

  Šaroun, Josef
  Cílem této diplomové práce je specifikovat požadavky, které vznikají při zpracování investičního záměru na výstavbu nového energetického zdroje o výkonu 40 MW a přiblížit Projektové řízení, jako takové. Práce je členěna ...
 • Projektové řízení zakázky ve výrobním podniku 

  Kovář, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na projektové řízení zakázky ve výrobním podniku podle metodiky PRINCE2. Nejprve budou stanovena teoretická východiska, definovány principy, témata a procesy PRINCE2. V analytické části bude ...
 • Příprava a řízení developerských projektů 

  Marková, Lucie
  Cílem diplomové práce je vytvoření plánu řízení konkrétního developerského projektu a definování možných rizik, které mohou nastat v realizační fázi z pohledu developerské společnosti. Diplomová práce se dále zabývá základní ...
 • Příprava a řízení zakázky ve stavebním podniku 

  Jedlička, Jan
  Předmětem této diplomové práce je popis přípravy a řízení zakázky ve stavebním podniku s využitím nástrojů projektového řízení. V diplomové práci se prolíná teoretická část s praktickou částí, kdy je v první řadě vysvětlena ...
 • Příprava stavební zakázky 

  Pandulová, Iveta
  Cílem mé bakalářské práce je seznámení s konkrétními principy, metodami a postupy přípravy stavební zakázky a následně jejich aplikace na praktickém projektu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické ...
 • Risk Management Support System 

  Kubíček, Jan
  Práce poskytuje teoretický úvod do projektového řízení. V práci je popsán současný přístup k řízení projektů jako kombinace několika procesů. Procesu řízení rizik je v práci věnována větší pozornost. V práci je také ...