Now showing items 21-40 of 246

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kotěrová, Kamila
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti AGOS stavební a.s. za období 2004/2005 až 2010/2011 pomocí vybraných finančních ukazatelů. Cílem práce je posouzení finanční situace společnosti a vypracování návrhů pro ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Tůma, Milan
  Bakalářská práce je zaměřená na analyzování finančního stavu společnosti pomocí ukazatelů finanční stability. Výpočet a následné vyhodnocení ukazatelů se provádí z účetních výkazů po sobě jdoucích 5 účetních období. První ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šípková, Jana
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti TOKOZ a.s. v rozmezí let 2008 až 2012. Práce obsahuje popis teoretických východisek, tedy metody, které jsou použity při provedení finanční analýzy, informace ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Klusák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybrané analyzované společnosti v letech 2011 - 2014. Cílem této práce je nejen zhodnocení finanční situace společnosti, ale také zjištění nedostatků a formulace ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení 

  Pospíšil, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je hodnocení finanční situace podniku ELPIK s.r.o. během let 2012 až 2016 s využitím metod strategické a finanční analýzy. První část této bakalářské práce se zaobírá teoretickými východisky, ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti cestovní kanceláře prostřednictvím benchmarkingu 

  Pandulová, Petra
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční výkonnosti vybrané cestovní kanceláře v letech 2012 – 2016 pomocí metody benchmarkingu a ukazatelů finanční analýzy. První část práce je zaměřena na popis základních pojmů a ...
 • Hodnocení výkonnosti CENTRA, a.s. 

  Tocháček, Zbyněk
  Diplomová práce pojednává o zhodnocení výkonnosti společnosti CENTRA, a.s. v letech 2006- 2008 na základě klasických a moderních metod finanční analýzy, ekonomických ukazatelů a dalších koeficientů. Dle vypracovaného auditu ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku LENA-hračky, s.r.o. s využitím Balanced Scorecard 

  Halačka, Jiří
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti LENA-hračky, s.r.o. za období 2011 až 2015 pomocí vybraných metod finanční analýzy a následným provedením Balanced Scorecard. Cílem práce je navrhnout možná ...
 • Identifikace rizik při uplatnění marketingové strategie a možnosti jejich řešení 

  Novotný, Igor
  Cílem diplomové práce je identifikovat rizika vyskytující se při uplatnění marketingového přístupu ve společnosti ALL SPORTS a.s., posoudit jejich potenciální dopad na činnost společnosti a navrhnout opatření pro minimalizaci ...
 • Identifikace rizik zvoleného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy 

  Maťašovský, Martin
  Diplomová práce se věnuje analýze firmy MSK Břeclav s.r.o., identifikaci jednotlivých rizik společnosti a následné optimalizaci jejího řízení a zajištění finanční stability. Práce je rozdělena na několik částí. První uvádí ...
 • Informační strategie firmy 

  Jedličková, Marie
  Existence informační strategie v podniku napomáhá řídit informační systém a tím tak pozitivně ovlivnit plnění globálních strategických cílů společnosti a její celkový úspěch na trhu. Tato práce se zaměřuje na tvorbu ...
 • Konkurenčná stratégia firmy Unicorn Systems, a.s. 

  Tománková, Jana
  Predkladaná diplomová práca sa zaoberá navrhnutím konkurenčnej stratégie v konkrétnej firme pôsobiacej na trhu informačných technológií. V analytickej časti popisuje súčasný stav firmy na trhu a konkurenciu, jej vnútorné ...
 • Marketingová koncepce řízení developerských projektů 

  Varšo, Matej
  Diplomová práca analyzuje a podáva ucelený pohľad na marketing a marketingové aktivity developerskej spoločnosti pri už realizovanom developerskom projekte Panorama City v Bratislave. Marketingové atribúty sú neodmysliteľnou ...
 • Marketingová strategie podpory prodeje zboží a služeb 

  Daniel, Petr
  Práce zpracovává problematiku prodeje IT (Informačních Technologií) zboží a služeb. Analyzuje stávající zákazníky, služby, které se pro ně zpracovávají, komunikaci a prodej nového zboží. Jaká je spokojenost aktuálních ...
 • Marketingová strategie podpory prodeje zboží a služeb 

  Daniel, Petr
  Práce zpracovává problematiku prodeje IT (Informačních Technologií) zboží a služeb. Analyzuje stávající zákazníky, služby, které se pro ně zpracovávají, komunikaci a prodej nového zboží. Jaká je spokojenost aktuálních ...
 • Marketingová strategie produktu 

  Nováková, Andrea
  Tato diplomová práce je zaměřena na marketingovou strategii produktu ve fázi návrhu rozšíření stávajícího portfolia produktů. Analyzuje a hodnotí proces tvorby strategie a zvolené marketingové nástroje. Využívá analýzu ...
 • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

  Pleva, Jiří
  Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil téma „Marketingové plánování ve stavebním podniku“. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části jsem se zaměřil na teoretické informace o marketingovém mixu, ...
 • Marketingové posouzení dopadů projektu veřejné správy na rozvoj obce 

  Kaděrka, Jan
  Předmětem této bakalářské práce je vhodný návrh projektu přilehlých ploch cyklostezky za pomocí výzkumu veřejného mínění, analýz mikro a makro prostředí, SLEPT analýzy a SWOT analýzy. Zhodnocení současného stavu a následná ...
 • Marketingový mix podniku 

  Vyroubalová, Klára
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingový mix společnosti SwissCentrum software, s. r. o. Teoretická část popisuje pojmy marketing, marketingové prostředí, marketingový mix a SWOT analýzu. Analytická část hodnotí ...
 • Marketingový mix rodinného bistra 

  Černochová, Michaela
  Bakalářská práce se věnuje vypracování marketingového mixu pro založení nového rodinného bistra. V první části jsou popsána teoretická východiska, která souvisí především obecně s marketingem a marketingovým mixem. V další ...