Now showing items 21-40 of 56

 • Návrh tepelného čerpadla pro vytápění RD 

  Panáček, Jaromír
  Bakalářská práce obsahuje průřez návrhu tepelného čerpadla pro rodinný dům.První část práce obsahuje seznámení se základními typy tepelných čerpadel a jejich použití v daných podmínkách. V druhé části následuje popis ...
 • Návrh tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu 

  Tretera, Robin
  Tato diplomová práce má za úkol seznámit čtenáře se základním rozdělením tepelných čerpadel a fotovoltaických systémů. Rozdělení čerpadel je členěno podle jednotlivých typů systémů a zdrojů nízkopotenciálního tepla. U ...
 • Návrh vytápění rodinného domu s vnitřním bazénem. 

  Fišer, Petr
  Zadáním mé diplomové práce je navrhnout otopný systém rodinného domu. Zdrojem tepla pro vytápění je tepelné čerpadlo, které odebírá teplo z plošného kolektoru.
 • Obnovitelné zdroje energie a jejich řízení pro bytové domy 

  Hvězda, Jan
  Bakalářská práce s názvem „Obnovitelné zdroje energie a jejich řízení pro bytové domy“ je zaměřena na návrh zdroje tepla pro vytápění bytového domu. Vytápění objektu je řešeno deskovými a trubkovými otopnými tělesy. V ...
 • Optimalizace a inovace ve vytápění pomocí tepelných čerpadel 

  Petr, Jan
  Bakalářská práce se zabývá tepelnými čerpadly, jejich popisem, srovnáním a následným zhodnocením vytápění modelového domu. V první části je provedena rešerše, která popisuje na jakých principech tepelná čerpadla fungují a ...
 • Plynová tepelná čerpadla 

  Krejsa, Petr
  Bakalářská práce se zabývá popisem technologie tepelných čerpadel (TČ) a jejich nadstavbou na plynová tepelná čerpadla (GHP). Teoretická část obsahuje úvod, představení technologie tepelných čerpadel, představení technologie ...
 • Sestavení fyzikálního modelu tepelného čerpadla vzduch-voda 

  Maléř, Kryštof
  Cílem této práce je navrhnout a sestavit fyzikální model tepelného čerpadla koncepce vzduch-voda. První část se zaměřuje na popis principu tepelných čerpadel a jejich jednotlivých druhů. Další část se zabývá návrhem tepelného ...
 • Spolupráce tepelného čerpadla a fotovoltaické elektrárny 

  Gregorovičová, Eva
  Bakalářská práce posuzuje systém vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem spolupracujícím s fotovoltaickou elektrárnou s akumulací tepla a elektřiny. V teoretické části jsou popsány hlavní komponenty systému – tepelné ...
 • Tepelná čerpadla vzduch - voda 

  Špatenka, Jindřich
  Tématem bakalářské práce jsou tepelná čerpadla vzduch - voda. Práce se v první části zabývá principem tepelného čerpadla a vývojem od doby vzniku až po dnešní dobu, dále stručným uvedením dalších typů tepelných čerpadel a ...
 • Tepelná čerpadla – zkušenosti z provozu 

  Dvořák, Vlastimil
  Cílem bakalářské práce je shromáždit dostupné údaje o realizovaných projektech tepelných čerpadel a posoudit jejich vhodnost, výhodnost a návratnost investice. Úkolem je také posoudit ekonomickou stránku tepelných čerpadel ...
 • Tepelné čerpadlo 

  Tárnok, Gábor
  Závěrečná bakalářská práce je věnovaná problematice TČ se zvláštním zřetelem na využiti Stirlingova cyklu a Vuilleumierovi koncepce.
 • Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody 

  Mazálek, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá využitím odpadního tepla z kuchyně a chlazených místností restauračního provozu, jako zdroj pro tepelné čerpadlo a následné přípravou teplé vody. V první části jsou vysvětleny základní principy ...
 • Tepelné čerpadlo pro RD 

  Sobotka, Tomáš
  Tato práce pojednává o vytápění a ohřevu teplé užitkové vody pro rodinné domy pomocí tepelných čerpadel. První část se zabývá vysvětlením základních pojmů o tepelném čerpadle a o jeho nízkopotenciálních zdrojích tepla. ...
 • Tepelné čerpadlo pro RD 

  Holinka, Jakub
  Cílem bakalářské práce je náhrada původního elektrokotle tepelným čerpadlem pro vytápění (chlazení) a ohřevu TUV rodinného domu v obci Skryje 31 na základě výpočtu tepelných ztrát. Dále se budu zabývat současným stavem ...
 • Tepelné čerpadlo pro rodinný dům 

  Merta, Libor
  Bakalářská práce se zabývá tepelnými čerpadly pro rodinný dům. Je rozdělena na dvě základní části. V první části je popsán princip fungování tepelného čerpadla, jeho součásti a různé typy. Jsou zde také zmíněny jednotlivé ...
 • Tepelné čerpadlo s akumulací 

  Kohout, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením SCOP tepelného čerpadla instalovaného ve zvoleném objektu a určení optimální velikosti akumulace, která by měla pomoci tepelnému čerpadlu pracovat při vyšších teplotách a tím navýšit ...
 • Tepelné čerpadlo s akumulací 

  Pluške, Zbyněk
  Práce pojednává o tepelném čerpadle a akumulaci vyrobené tepelné energie. Nejprve popisuje princip chodu tepelného čerpadla. Také jsou uvedeny druhy tepelných čerpadel podle toho, odkud odebírají nízkopotenciální teplo. ...
 • Tepelné čerpadlo v trivalentním systému vytápění 

  Šedý, Martin
  Diplomová práce se zabývá využitím energie z obnovitelných zdrojů. V teoretické části jsou popsány možnosti využití tepelných čerpadel, slunečního záření a biomasy. Skutečný stav provedení je uveden ve druhé části diplomové ...
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda 

  Ondráček, Miroslav
  Tato práce pojednává o moderním vytápění rodinných domů pomocí tepelných čerpadel. Tepelné čerpadlo je energetické zařízení, které je schopné odebrat tepelnou energii okolnímu prostředí při relativně nízké teplotě a ...
 • Vyhodnocení provozních dat tepelného čerpadla 

  Charvátová, Marie
  Diplomová práce se zabývá problematikou tepelných čerpadel jakožto zařízení využívajících nízkopotenciální teplo okolního prostředí pro vytápění objektů. V teoretické části práce jsou popsány jednotlivé druhy těchto zařízení, ...