Now showing items 21-40 of 41

 • Návrh a implementace aplikace skladového hospodářství pomocí VBA 

  Bulvová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem skladové aplikace pro knihkupectví. Aplikace je vytvořena pomocí programovacího jazyka VBA v MS Excel. Kromě teoretické části, která obsahuje seznámení s danou problematikou, práce ...
 • Návrh a implementace docházkového systému v malém podniku pomocí VBA 

  Petruška, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací docházkového systému v malém podniku. Součástí návrhu je i ekonomická výhodnost řešení pro daný podnik.
 • Návrh aplikace pro tvorbu objednávkových formulářů pomocí VBA 

  Kocián, Daniel
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření návrhu aplikace pro tvorbu objednávkových formulářů v programu Microsoft Excel s použitím programovacího jazyka VBA. Aplikace přinese společnosti HighTech Industries s.r.o. výrazné ...
 • Návrh databáze svazků stroje 

  Suchomel, Michal
  Bakalářská práce pojednává o návrhu na vytvoření databáze svazků stroje s textovým výstupem do modelovacího programu pro dotčený subjekt. Databáze pracuje na základě konkrétních požadavků dané firmy. Práce obsahuje vlastní ...
 • Návrh informačního systému 

  Kantor, Jan
  Cílem této bakalářské práce je návrh informačního systému pro Pohřební službu Bohumír Kukuczka. Práce obsahuje samotný návrh a vytvoření systému v programech Microsoft Access a VBA.
 • Návrh IS pro Místní knihovnu města Jevišovice 

  Vašíček, Daniel
  Bakalářská práce pojednává o návrhu vytvoření databáze pro místní knihovnu města Jevišovice. Práce obsahuje vlastní návrh databáze a její vytvoření v programu Microsoft Access. Dále obsahuje vytvoření pracovního rozhraní ...
 • Návrh poptávkového nástroje pro parní turbíny 

  Suský, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh poptávkového nástroje pro parní turbíny vyráběné ve firmě Siemens Energy, s.r.o., odštěpném závodě Industrial Turbomachinery v Brně. Nástroj je navrhnut v aplikaci Microsoft Excel ...
 • Návrh software pro nákladovou analýzu investičních záměrů 

  Vrátná, Magdaléna
  Bakalářská práce, na základě teoretických poznatků o metodách a postupech hodnocení efektivnosti investic, zpracovává nákladovou analýzu veřejného projektu s názvem „Okružní křižovatka Napoleon“ a „Přeložka ul. Frýdecké“. ...
 • Návrh softwarové podpory se zaměřením na stanovení bodu zvratu 

  Strašil, Pavel
  Tato bakalářská práce se bude zabývat návrhem softwarové podpory se zaměřením na stanovení bodu zvratu tzn. Break Even Point (BEP) analýzy. Práce tedy prozkoumává náklady maloobchodní firmy domácích potřeb a poukazuje na ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Musil, Petr
  V této bakalářské práci je prováděna analýza ekonomické situace společnosti Delong Instruments a.s., za pomoci finanční a statistické analýzy a dat, které byly získány z účetních výkazů společnosti. Tuto práci lze rozdělit ...
 • Programová podpora pro projektového manažera 

  Zatloukal, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou podpůrného software, který má za úkol usnadňovat řízení servisních projektů v brněnské pobočce společnosti Siemens. Tento systém bude ve firmě sloužit pracovníkům managementu ...
 • Racionalizace a automatizace administrativy firmy 

  Kobe, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá racionalizací a automatizací některých procesů administrativy firmy. Využívá k tomu jednoduchých aplikací Excel a programového kódu Visual Basic for Applications. V praktické části této práce ...
 • Software pro evidenci poruchových stavů 

  Menšík, Tomáš
  Tato práce se zabývá zpracováním a evidováním zaznamenávaných hlášení poruch strojového parku při výkonu práce operativní údržby týmu technické podpory. Software je nasazen do testovacího provozu ve firmě HONEYWELL, spol ...
 • Softwarová podpora finanční analýzy podniku 

  Krusberská, Daniela
  Předmětem této práce je finanční analýza společnosti H E M A X s.r.o., ke které byla vytvořena softwarová podpora za účelem automatizace veškerých výpočtů. Software umožňuje zpracovat finanční analýzu za období 3 let a ...
 • Softwarová podpora výuky finanční analýzy 

  Světlíková, Barbora
  Výstupem této bakalářské práce je program pro zjednodušení výpočtů ve finanční analýze, který studenty seznámí s jednotlivými ukazateli i souvislostmi mezi nimi a umožní jim procvičení interpretací získaných výsledků.
 • Technická analýza 

  Mičánek, Filip
  Diplomová práce se zabývá technickou analýzou, která slouží k predikci budoucího vývoje akcií. V první části práce jsou popsána teoretická východiska potřebná pro další části. Následuje analýza současného stavu, která ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Ohera, Adam
  V této bakalářské práci je analyzována finanční situace firmy Quantum, a.s. provedením finanční a statistické analýzy dat získaných z účetních výkazů podniku. Tato práce je rozdělena na tři stěžejní části, první část je ...
 • Využití VBA jako nástroje pro tvorbu podpůrných firemních aplikací 

  Kušlita, Adam
  V tejto bakalárskej práci chceme navrhnúť aplikáciu v programe Microsoft Excel, za využitia programovacieho jazyka VBA. Aplikácia bude výrazne urýchľovať generovanie výstupného súboru pre banky a bude presné navrhnutá podľa ...
 • Vývoj VBA aplikace pro měření výkonu firmy 

  Šperka, Vojtěch
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh aplikace v prostředí Microsoft Excel s využitím programovacího jazyka Visual Basic for Applications. Výsledné řešení nabízí nové možnosti sledování a reportování výkonnosti zaměstnanců.
 • Zvýšení efektivity služeb pomocí VBA pro firmu Peter Putirka 

  Drgonec, Igor
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením komplexnej aplikácie pozostávajúcej z menších podaplikácii pre firmu Peter Putirka, konkrétne pre obchod Farby - Laky. Bolo použité programovanie vo VBA – visual basic for applications. ...