Now showing items 21-40 of 94

 • Návrh systému vytápění polyfunkční budovy 

  Illichman, Petr
  Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou, výpočtovou a projektovou část. V teoretické části se zabývám základním popisem a rozdělením armatur ve vytápění. Ve výpočtové části řeším návrh systému vytápění a přípravu teplé ...
 • Návrh větrání a vytápění rekonstruované části hospodářské usedlosti 

  Čoček, Bedřich
  Cílem práce je návrh topného a větracího systému rekonstruované části hospodářské usedlosti. Práce obsahuje výpočet návrhového tepelného výkonu objektu, z kterého vychází návrh topné systému. Ten zahrnuje volbu zdroje ...
 • Návrh vytápění a větrání samostatně stojícího rodinného domu 

  Kocourek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá volbou ideálního způsobu vytápění a větrání pro konkrétní rodinný dům. V první části práce je uveden přehled dostupných technologií. Následující část se zabývá popisem vlastností rodinného domu, ...
 • Návrh vytápění budovy s uplatněním procesu informačního modelování 

  Horák, Jiří
  Obsahem této diplomové práce je zpracování vytápění bytového domu ve městě Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín. K zpracování byl použit program Revit, ve kterém byly provedeny i některé výpočty. Dále byla ověřena korektnost ...
 • Návrh vytápění polyfunkčního objektu 

  Dvořák, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je návrh systému vytápění pro pětipodlažní objekt s částečným obchodním využitím prvního nadzemního podlaží. Řešený objekt obsahuje jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Diplomová práce ...
 • Návrh vytápění pro třípatrový řadový dům 

  Aulehla, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem stavebních úprav, které vedou ke snížení tepelných ztrát rodinného domu, rozšíření obytné plochy do podkroví a následnou rekonstrukcí otopné soustavy. První část práce obsahuje seznámení ...
 • Návrh vytápění rodinného domu. 

  Němec, Miloš
  Práce se zabývá návrhem vytápění zrekonstruovaného rodinného domu. Pro návrh otopné soustavy byl proveden výpočet tepelných ztrát podle ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu. Navržená soustava ...
 • Návrh vytápění rodinného srubového domu 

  Blažek, Eduard
  Práce se zabývá návrhem vytápění rodinného srubového domu. Obsahuje teoretický rozbor zateplování a tepelného chování srubového domu. Součástí práce je experiment na navrhované termocentrále, která se stará o provoz a ...
 • Návrh zdroje pro vytápění rodinného domu 

  Bartlíková, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá zdroji sloužící k vytápění rodinných domů. Jejich výhodami či nevýhodami a problematikou spojenou s výběrem zdroje tepla. První část práce obsahuje především obecné informace o jednotlivých ...
 • Návrh zdroje tepla pro domovní vytápění 

  Janata, Petr
  Cílem této bakalářské práce je návrh tepelného zdroje do rodinného domu. První kapitola popisuje dostupné zdroje tepla používané k domovnímu vytápění. Jsou uvedeny jejich výhody a nevýhody. Na základě tepelných ztrát objektu ...
 • Návrh zdroje tepla pro domovní vytápění 

  Galík, Tomáš
  Tato bakalářská práce vznikla za účelem obeznámení se zdroji tepla vyuţívaných v rodinných domech a návrhu vytápěcího systému pro konkrétní dům. První část práce je rešeršní a popisuje výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů. ...
 • Návrh zdroje tepla pro domovní vytápění 

  Nevoral, Michal
  Cílem bakalářské práce je seznámení se zdroji tepla, které jsou vhodným vytápěním pro rodinný dům s důrazem na tepelná čerpadla. V první části jsou popsány všechny zdroje tepla, které se dají použít pro domovní vytápění. ...
 • Obnovitelné zdroje energie pro bytové domy. 

  Bergr, Josef
  Cílem bakalářské práce „Obnovitelné zdroje energie pro bytové domy“ je zvolení nejlepšího alternativního zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé vody a to z finančního hlediska. Proto je významná část práce věnována ...
 • Optimalizace a inovace ve vytápění rodinných domů 

  Vafek, Petr
  Cílem této bakalářské práce je shrnout dnešní způsoby vytápění rodinných domů včetně nových moderních, které postupně nahrazují staré nevyhovující zdroje vytápění. Dále jsou tyto způsoby porovnány a v poslední části je ...
 • Otopná soustava knihovny 

  Dlabajová, Pavlína
  Závěrečná práce řeší vytápění univerzitní knihovny Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, situované na ulici Kotlářská 267/2, 611 37 Brno. Projekt se zabývá výpočtem tepelného výkonu, návrhem zdroje tepla, přípravy ...
 • Otopná soustavy objektu studentských kolejí 

  Peichl, Petr
  Bakalářská práce popisuje návrh otopné soustavy pro objekt studentských kolejí, s využitím CZT jako zdroje tepla. Teoretická část obsahuje základní pojmy o centralizovaném zásobování teplem a jeho problematice. Ve výpočtové ...
 • Otopné plochy a mikrobiální mikroklima 

  Raputa, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem vytápění novostavby jednopodlažní mateřské školky v Kuřimi. Otopná soustava je řešena jako nízkoteplotní s nuceným oběhem vody a horizontálním rozvodem. Otopná tělesa jsou použita tělesa ...
 • Posouzení investic do úspor vytápění rodinných domů 

  Ingr, Adam
  Tato bakalářská práce je zaměřená na snížení nákladů spojených s vytápěním rodinných domů. Byl vybrán modelový dům, ke kterému byly vypočítány jeho tepelné ztráty, roční spotřeba tepla a náklady na vytápění. Poté rešeršní ...
 • Rekonstrukce topného systému vícepodlažního obytného domu - II 

  Vohralík, Lukáš
  Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnocení možností řešení rekonstrukce vytápění bytových domů. Návrh nového způsobu vytápění se řeší s ohledem na umístění domu, dostupnosti topného media a finanční možnosti vlastníka domu. ...
 • Rodinný dům s bazénem - vytápění 

  Saňák, Adam
  Tématem bakalářské práce je vytápění rodinného domu s bazénem. Hlavním úkolem je navrhnout vhodné řešení otopné soustavy a zdroje tepla rodinného domu. Rodinný dům má akumulační nádrž sloužící pro ohřev teplé vody, pro ...