Now showing items 21-40 of 41

 • Optimalizace výplaty příjmů společníků a jednatelů od obchodní společnosti 

  Majtanová, Marie
  Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci vyplácení příjmu společníka, který je zároveň i jednatelem obchodní společnosti s ručením omezeným. Analýza vyplácených příjmů dle jejich výše a druhu je základním podkladem pro ...
 • Optimalizace zdanění fyzické osoby 

  Kobylková, Marika
  Bakalářská práce je zpracovávána podle platné legislativy ČR. Práce je dělena na dvě části. V první části teoreticky popisuji základní principy daně z příjmu fyzických osob, pojem poplatník, předmět daně a slevy na dani. ...
 • Optimalizace zdanění podnikatelské činnosti - srovnání s.r.o. a FO podnikatele 

  Kokorská, Markéta
  Cílem práce je analyzovat rozdíly ve zdanění dvou různých forem podnikání – společnosti s ručením omezeným a podnikáním jako fyzická osoba; charakterizovat daňové zatížení a možnosti, jak daňovou povinnost co nejvíce snížit ...
 • Optimalizace zdanění právnické osoby 

  Brablecová, Petra
  Tato bakalářská práce se zaměřuje především na vymezení základních pojmů týkajících se daně z příjmu právnické osoby. Specifikuje jednotlivé dílčí pojmy pro stanovení základů daně a okolnostmi s nimi souvisejícími. Aplikuje ...
 • Optimalizace zdanění příjmů společníka s.r.o. 

  Jedlička, Petr
  Tato práce se zabývá optimalizací zdanění společníka ve společnosti s ručením omezeným. Práce se snaží najít odpověď na otázku, zda je pro společníka výhodnější zdanění odměny za práci pro společnost, tedy práci zdaněnou ...
 • Srovnání zdanění příjmů vybraných forem podnikání v České republice 

  Svobodová, Ivana
  Bakalářská práce obsahuje teoretické vysvětlení pojmů spojených s tématem daní a forem podnikání. Dále jsou zde výpočty zdanění akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti a osoby samostatně výdělečně činné. A výpočty ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Střihavka, Viktor
  Bakalářská práce je v teoretické části zaměřená na právní formy podnikání a jejich specifika, dále obsahuje základní pojmy týkající se zdanění fyzických a právnických osob včetně způsobů výpočtu základu daně a daňové ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Neumannová, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá výběrem nejvíce vyhovující právní formy podnikání z pohledu minimálního daňového zatížení. U konkrétního podnikatelského subjektu dochází ke stanovení daňové povinnosti, která je následně porovnávána ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Vladař, Tomáš
  Bakalářská práce pomáhá určit podnikateli vhodnou formu podnikání pro optimalizaci daňové povinnosti při odvodu daně z příjmu. Obsahuje srovnání daňových zátěží různých forem podnikání v České republice, navrhuje podnikateli ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Štěpánková, Markéta
  Bakalářská práce je zaměřena na výběr nejvýhodnější formy podnikání na území České republiky za pomocí optimalizace daňové povinnosti. Porovnává různé formy podnikání a jejich daňové zátěže a tyto poznatky jsou poté ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Heger, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na vhodnou volbu formy podnikání a stanovení nejvýhodnější daňové optimalizace subjektů, působících v ekonomickém prostředí České republiky. Práce zobrazuje daňovou povinnost u vybraných forem ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Olečková, Denisa
  Bakalářská práce pojednává o možnostech výběru různých forem podnikání v ekonomickém prostředí České republiky z hlediska co nejvyšší optimalizace daně z příjmu. Tato práce srovnává vybrané formy podnikání a jejich daňové ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Hubáček, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na vhodnou volbu formy podnikání pro optimalizaci daňové povinnosti u konkrétních dvou fyzických osob. Analyzuje se stávající situace a postupné srovnávání výše daně u tří forem obchodních ...
 • Volba právní formy podnikání z hlediska optimalizace daňové zátěže 

  Kropáčová, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním daňového zatížení vybraných forem podnikání s cílem poskytnout konkrétnímu podnikatelskému subjektu doporučení k volbě takové právní formy, která se z hlediska posuzovaných kritérií ...
 • Vybraná specifika daňových rezidentů v ČR 

  Kašparová, Hana
  Bakalářská práce se zaměřuje na oblast daní z příjmu fyzických osob v České republice. Ve své hlavní části se soustřeďuje na konkrétní osoby – daňové rezidenty a jejich související povinnosti vůči našemu státu. Také uvádí, ...
 • Využívání kreativního účetnictví vybranou obchodní korporací 

  Šplíchalová, Šárka
  Tato práce je zaměřena na problematiku kreativního účetnictví konkrétněji na Švarc systém. Problematika je řešena přepočtem na zaměstnance a věrným poctivým zobrazením obrazu účetnictví dle legislativ. Výsledky práce ...
 • Využívání kreativního účetnictví vybranou obchodní korporací 

  Hýblová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou kreativního účetnictví ve vybrané obchodní korporaci. Nejprve jsou vymezeny veškeré teoretické podklady, následně je provedena analýza vybraných účetních případů za rok 2016, ...
 • Zdanění elektronického obchodu a jeho role v mezinárodním daňovém plánování 

  Nováková, Kamila
  Bakalářská práce pojednává nejen o zdanění elektronického obchodu v mezinárodním měřítku, ale i o elektronickém obchodu obecně. Zabývá se zejména možnostmi mezinárodního daňového plánování, kde právě elektronický obchod ...
 • Zdanění nestátních neziskových organizací 

  Librová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá zdaněním nestátní neziskové organizace, přesněji občanského sdružení. Podstatou této práce je snaha o optimalizaci základu daně. Na základě zjištěných skutečností (převážně ze zákona č. ...
 • Zdaňování příjmů ze živnosti 

  Gürtlerová, Lucie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zdanění příjmů fyzických osob, především na příjmy ze živnosti. Cílem práce je porovnání výhodnosti uplatnění různých druhů výdajů a optimalizace daňové zátěže poplatníka. V práci je ...