Now showing items 21-40 of 70

 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Vlčková, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání pohledávek po splatnosti ve společnosti Tawesco s.r.o.. Teoretická část specifikuje pohledávky, jejich vznik, zajištění a vymáhání z právního, daňového, účetního ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Matoušková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání pohledávek z obchodních vztahů ve společnosti ABC, s.r.o. Práce je rozdělena na tři základní části teoretickou, analytickou a následně část s vlastními návrhy ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Matoušková, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání a zajištění pohledávek. Práce je rozdělena do několika částí. Nejprve jsou vymezeny základní pojmy z právního, účetního, ekonomického a daňového hlediska. Analytická část ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Čermáková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání pohledávek po s platnosti ve společnosti Ziehl – Abegg s.r.o. Teoretická část specifikuje pohledávky, jejich vznik, zajištění a vymáhání z právního, daňového, ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Ondrová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na zajištění a vymáhání pohledávek. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením pojmů týkajících se tohoto tématu. Analytická část se zabývá současným způsobem zajištění a vymáhání pohledávek ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Drlíková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá způsoby zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.. Práce je rozčleněna na 3 základní části: teoretickou, analytickou část a vlastní návrhy ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Sudeková, Petra
  Bakalárska práca sa venuje problematike vymáhania pohľadávok a ich zaistenia u konkrétneho veriteľa. Zameriava sa na základné poznatky týkajúce sa tejto problematiky z pohľadu právneho, účtovného, daňového a ekonomického. ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Hlávková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá zajištěním a vymáháním pohledávek. Teoretická část charakterizuje pohledávky z právního, účetního, daňového a ekonomického hlediska. Analytická část je věnována analýze stávajícího způsobu zajištění ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Balabánová, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá vymáháním a zajištěním pohledávek. Práce je rozdělena do několika částí. V teoretické části jsou definována právní, daňová, účetní a ekonomická hlediska. V analytické části jsou zkoumány pohledávky ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Hrbáčková, Kristýna
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymáhání pohledávek, u kterých uplynula doba splatnosti. Teoretická část se věnuje objasnění pojmů spojených se zajištěním a vymáháním pohledávek. Dále se zabývá různými způsoby vymáhání ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Picková, Kateřina
  Bakalářská práce se zaměřuje na řešení problému konkrétního podnikatele s vymáháním pohledávek. Práce se zabývá teoretickým vymezením pohledávky a to z hlediska právního a ekonomického. Dále se v teoretické části nacházejí ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Habrdová, Veronika
  Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí. První kapitola se zabývá všeobecnou problematikou vymáhání a zajištění pohledávek z právních, účetních a daňových hledisek. Následující část se věnuje pohledávkám vybrané ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Goliášová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání pohledávek. Teoretická část vymezuje základní informace týkající se tohoto tématu. Pohledávky jsou analyzovány z daňového, účetního a ekonomického hlediska. Analytická část ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Pavlíková, Petra
  Tématem této bakalářské práce je vymáhání pohledávek. Teoretická část vymezuje pohledávky, jejich zajištění a zánik, soudní a mimosoudní vymáhání. Pohledávky jsou charekterizovány z účetního, daňového i ekonomického hlediska. ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Hudlíková, Anežka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání a zajištění pohledávek. Práce je rozdělena do několika částí. Teoretická část charakterizuje pohledávky z právního, účetního, daňového a ekonomického hlediska. Analytická ...
 • Návrh na zvýšení efektivity vymáhání pohledávek podnikatele MOHLIS-Brno, družstvo 

  Pešlová, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vymáhání pohledávek po splatnosti a jejich zajištění. Poskytuje přehled o procesu vymáhání pohledávek v nalézacím řízení dle občanského soudního řádu a rozhodčího řízení a v ...
 • Návrhy na zlepšení systému vymáhání pohledávek v případě platební neschopnosti dlužníků 

  Nuzíková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá zajištěním a vymáháním pohledávek, především z hlediska insolvence. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy z právního, účetního, daňového a ekonomického hlediska. Analytická část ...
 • Optimalizace systému vymáhání pohledávek 

  Poláchová, Jana
  Tato práce má za cíl seznámit čtenáře s problematikou související s existencí pohledávek po splatnosti, nastínit, jakým způsobem jsou ve společnosti ORKÁN plus, s.r.o. vymáhány pohledávky a navrhnout systém vymáhání ...
 • Pohledávky v kapitálové společnosti 

  Hanáková, Romana
  Tato diplomová práce se zabývá pohledávkami ve vybrané kapitálové společnosti. Konkrétně se zaměřuje na pohledávky z obchodních vztahů. Prostřednictvím výsledků analýzy současného stavu pohledávek, jsou navržena opatření, ...
 • Pohledávky v kapitálové společnosti 

  Stancová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek v kapitálové společnosti. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky. Druhá část se zabývá základní charakteristikou společnosti a je zde analyzována finanční ...